Ministerieel Besluit van 07 november 2012
gepubliceerd op 20 november 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de monsternemingen en analyses, uitgevoerd in het kader van het Mestdecreet, waarvoor een aanmelding moet gebeuren via het door de Mestbank beschikbaar gesteld internetloket en tot bepaling van de nadere regels vo

bron
vlaamse overheid
numac
2012036184
pub.
20/11/2012
prom.
07/11/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie


7 NOVEMBER 2012. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de monsternemingen en analyses, uitgevoerd in het kader van het Mestdecreet, waarvoor een aanmelding moet gebeuren via het door de Mestbank beschikbaar gesteld internetloket en tot bepaling van de nadere regels voor de aanmelding en het internetloket


De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, Gelet op het Mestdecreet van 22 december 2006, artikel 62, § 7, gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 6 mei 2011;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 januari 2011 betreffende de erkenning van laboratoria in het kader van het Mestdecreet, artikel 27, § 1;

Gelet op advies 52.006/3 van de Raad van State, gegeven op 25 september 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.Ter uitvoering van artikel 27, § 1, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 januari 2011 betreffende de erkenning van laboratoria in het kader van het Mestdecreet, moeten de nitraatresidustaalnames en nitraatresiduanalyses die worden gedaan ter uitvoering van artikel 13, § 5, § 12 en § 13, 14, § 2, eerste lid, tweede lid en vierde lid, § 3 en § 4, en artikel 42 van het Mestdecreet van 22 december 2006, aangemeld worden via het door de Mestbank beschikbaar gestelde internetloket.

De nitraatresidustaalnames, vermeld in het eerste lid, moeten door het erkende laboratorium dat de staalname uitvoert, uiterlijk de werkdag voor de staalname aangemeld worden via het door de Mestbank ter beschikking gestelde internetloket. Bij die aanmelding meldt het erkende laboratorium de datum van staalname, alsook de identiteit van de staalnemer.

De nitraatresiduanalyses, vermeld in het eerste lid, moeten door het erkende laboratorium dat de analyse uitvoert, uiterlijk de veertiende kalenderdag na de staalname aangemeld worden via het door de Mestbank ter beschikking gestelde internetloket. Bij die aanmelding voegt het erkende laboratorium het analyseverslag, alsook de bijbehorende gps-dataloggegevens.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 7 november 2012.

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^