Ministerieel Besluit van 07 november 2012
gepubliceerd op 06 februari 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de dramatische kunst

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2013029089
pub.
06/02/2013
prom.
07/11/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


7 NOVEMBER 2012. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029406 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor de dramatische kunst type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029409 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Interdisciplinaire Raad voor de podiumkunsten sluiten tot benoeming van de leden van de Raad voor de dramatische kunst


De Minister van Cultuur, Gelet op het decreet van 17 juli 2002 tot bevordering van de gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector;

Gelet op het decreet van 11 januari 2008 houdende bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2006 tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2006 tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juni 2006 tot uitvoering van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2009 houdende regeling van haar werking, inzonderheid op artikel 13, § 1, 10°, a);

Gelet op het ministerieel besluit van 28 juni 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029406 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor de dramatische kunst type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029409 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Interdisciplinaire Raad voor de podiumkunsten sluiten tot benoeming van de leden van de Raad voor de dramatische kunst;

Gelet op de aanvullende oproep tot kandidaten, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 3 september 2012;

Overwegende dat de leden aan de bij de decreet- en verordeningsbepalingen vastgestelde benoemingsvoorwaarden voldoen, Besluit : Enig artikel. Artikel 2, § 1, van het ministerieel besluit van 28 juni 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029406 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor de dramatische kunst type ministerieel besluit prom. 28/06/2012 pub. 05/10/2012 numac 2012029409 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Interdisciplinaire Raad voor de podiumkunsten sluiten tot benoeming van de leden van de Raad voor de dramatische kunst, wordt opgeheven en vervangen door de volgende bepaling : « § 1. Tot plaatsvervangend lid van de Raad voor de dramatische kunst worden benoemd : 1° Als deskundige die het bewijs levert van zijn bevoegdheid of zijn ervaring op het gebied van de dramatische kunst : - Jacques NEEFS;2° Als vertegenwoordiger van erkende representatieve gebruikersorganisaties : - Daniel LESAGE; - Philippe TASZMAN; - Cécile VAN SNICK. 3° Als vertegenwoordiger van ideologische en filosofische strekkingen : - Jean-François VIOT (CDH).».

Brussel, 7 november 2012.

Mevr. F. LAANAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^