Ministerieel Besluit van 07 september 2006
gepubliceerd op 02 februari 2007

Ministerieel besluit waarbij bepaalde gronden, gelegen op het grondgebied van de stad Moeskroen, als gemengde bedrijfsruimten bestemd worden

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007027020
pub.
02/02/2007
prom.
07/09/2006
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

7 SEPTEMBER 2006. - Ministerieel besluit waarbij bepaalde gronden, gelegen op het grondgebied van de stad Moeskroen, als gemengde bedrijfsruimten bestemd worden


De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 6, § 1, I, 3°;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 oktober 2004 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte;

Gelet op het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2004 houdende de definitieve goedkeuring van de herziening van het gewestplan Moeskroen-Komen met het oog op de opneming van gemengde bedrijfsruimten op het grondgebied van de stad Moeskroen (Luingne en Herseaux) (blad 29/5S);

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 21 oktober 2004, gewijzigd bij het besluit van 27 april 2006, ter uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid;

Gelet het op 17 november 2005 door de Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling ondertekende besluit tot goedkeuring van het stedenbouwkundig en leefmilieubestek voor het gemengde bedrijvenpark « le Haureu »;

Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van IEG van 3 maart 2006 om de Waalse Regering om een besluit te verzoeken tot onteigening en erkenning van de onroerende goederen nodig voor de aanleg van de ruimten voor het onderbrengen van economische activiteiten in dat gebied;

Overwegende dat een dossier voor de aanvraag tot erkenning en onteigening voor dat gebied is ingediend bij de Directie Uitrusting van de Industriegebieden op 10 maart 2006 en volledig is verklaard op 23 maart 2006;

Overwegende dat het ingediende dossier voldoet aan de vereisten zoals omschreven in het stedenbouwkundig en leefmilieubestek van bedoeld park;

Gelet op het openbaar onderzoek gehouden door de gemeente Moeskroen van 18 april 2006 tot en met 18 mei 2006 en de bekendmaking van het bericht in drie dagbladen : Le Courrier de l'Escaut, La Dernière Heure, Nord-Eclair ;

Gelet op de opmerkingen van drie bezwaarindieners, ontvangen tijdens de onderzoekstermijn, die betrekking hebben op de afsluiting van een heraan te leggen regenwaterafvoerpijp om te voorkomen dat het water in dat gebied afvloeit, op de onteigening van het perceel bij het kadaster bekend Afd. 9 Sect. M Nr. 989 terwijl de eigenaars een industriebouwproject op die grond hebben, evenals op de afzonderingsmarge van die gemengde bedrijfsruimte en de bufferzones;

Overwegende dat de gemeenteraad niet geantwoord heeft in de daarvoor toebedeelde termijn, wat als gevolg heeft dat zijn antwoord gunstig geacht wordt overeenkomstig artikel 7 van voorbedoeld decreet van 11 maart 2004;

Gelet op het gunstige advies van het Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Patrimonium van het Ministerie van het Waalse Gewest d.d. 5 mei 2006;

Overwegende dat het Directoraat-generaal Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu, d.d. 24 april 2006, geen advies uit te brengen heeft daar de Espierrette een waterloop van de derde categorie is die onder gemeentelijk beheer staat;

Gelet op het gunstige advies van het Directoraat-generaal Landbouw, d.d. 14 april 2006;

Gelet op het advies van het Waals Ministerie van Uitrusting en Vervoer, uitgebracht op 24 april 2006, waarin de na te leven rooilijnen, bouwafstanden en toegangswegen nader bepaald worden;

Overwegende dat de erkenningsomtrek overeenkomt met de omtrek van de omschreven bedrijfsruimte;

Overwegende dat de onteigeningsomtrek de reeds op de site gevestigde ondernemingen niet bevat en een saldo aan landbouwpercelen inhoudt die door de erkenningsomtrek afgesneden zijn, waardoor ze niet meer uitgebaat kunnen worden;

Overwegende dat de procedure omschreven in voorbedoeld decreet van 11 maart 2004 in acht genomen is en de overheid de mogelijkheid biedt om met perfecte kennis van zaken te beslissen;

Overwegende dat de opmerkingen verwoord door de bezwaarindieners door I.E.G. in overweging genomen zullen worden zoals bepaald in zijn schrijven van 27 juni 2006, nl. : - dat de aansluiting van de PVC-buis van de hut van één van de omwonenden bij de inrichting van de Espierrette opgenomen zal worden in het project tot aanleg van het gebied; - dat het perceel, bij het kadaster bekend Afd. 9 Sect. M. Nr. 989, uit de onteigeningsomtrek wordt gehaald wegens het industriebouwproject van de eigenaars; - dat de 20 meter brede bufferzone en de non aedificandi-strook van 10 meter overeenkomen met het voorgeschrevene van het stedenbouwkundig en leefmilieubestek en dat er 2 meter hoge taluds zijn voorzien;

Overwegende dat de doelstelling die nagestreefd wordt door het project voorgesteld door verzoekster erin bestaat, een nieuwe gemengde bedrijfsruimte op te richten;

Overwegende dat de economische relevantie van dat project gevalideerd is in het kader van de procedure tot herziening van het gewestplan die de Waalse Regering in 2000 heeft aangevat;

Overwegende dat die procedure tot herziening van het gewestplan om de gronden zo spoedig mogelijk ter beschikking te stellen van de economische activiteiten en dat sommige ondernemingen binnen de kortste termijn hun investeringen moeten kunnen aanvatten, Besluit :

Artikel 1.Het algemeen nut vordert de ontsluiting, ten bate van gemengde economische activiteiten, van de gronden afgebakend door een groene rand op de plattegrond tot herkenning en onteigening nr. 1062/20c, als bijlage, en gelegen op het grondgebied van de stad Moeskroen.

Art. 2.Het algemeen nut vordert de onteigening in volle eigendom van de gronden afgebakend door een bruinrode rand op de plattegrond tot herkenning en onteigening nr. 1062/20c, als bijlage, en de onmiddellijke inbezitname ervan is onontbeerlijk.

Art. 3.De Intercommunale I.E.G., te Moeskroen, is gemachtigd om tot de onteigening over te gaan van die gronden overeenkomstig de bepalingen van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte.

Namen, 7 september 2006.

A. ANTOINE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^