Ministerieel Besluit van 08 april 2005
gepubliceerd op 20 april 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2005022319
pub.
20/04/2005
prom.
08/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 APRIL 2005. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten


De Minister van Sociale Zaken, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003 en 9 juli 2004, en § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wet van 22 december 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, inzonderheid op bijlage I, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op de voorstellen van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, uitgebracht op 14 en 21 december 2004 en 11 en 25 januari 2005;

Gelet op de adviezen van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 22 december 2004, 14 en 17 januari 2005 en 1 februari 2005;

Gelet op de akkoordbevindingen van Onze Minister van Begroting van 26 en 28 januari 2005 en 1, 2, 8 en 18 februari 2005;

Gelet op de notificaties aan de aanvragers van 8, 21 en 23 februari 2005 ;

Gelet op advies nr. 38.188/1 van de Raad van State, gegeven op 10 maart 2005, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluit :

Artikel 1.In de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in hoofdstuk I : a) worden de volgende specialiteiten ingevoegd : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld b) een naar de specialiteit PAMIDRO-CELL 15 mg/5 ml Eurogenerics, verwijzende voetnoot, luidend als volgt, toevoegen : « Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 2 flacons.» ; c) een naar de specialiteiten PAMIDRO-CELL 30 mg/10 ml, 60 mg/ 20 ml en 90 mg/30 ml Eurogenerics, verwijzende voetnoot, luidend als volgt, toevoegen : « Conform de bepalingen van artikel 95 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per flacon.» ; d) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld e) worden de volgende specialiteiten geschrapt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2° in hoofdstuk IV-B : a) in § 44-b), wordt de volgende specialiteit geschrapt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld b) de § 66 wordt opgeheven;c) in § 197, e), worden de woorden "met de specialiteit VIOXX of" geschrapt;d) de § 198 wordt opgeheven;e) in § 223, wordt de volgende specialiteit geschrapt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld f) in § 226, wordt de volgende specialiteit geschrapt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld g) in § 281, wordt de volgende specialiteit geschrapt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld h) in § 290, e), wordt het woord ", VIOXX" geschrapt;i) in § 292, e), worden de woorden "VIOXX of" geschrapt;j) er wordt een § 333 toegevoegd, luidende : § 333.a) de specialiteit komt in aanmerking voor terugbetaling wanneer ze gebruikt wordt voor de behandeling van psoriatische artritis die onvoldoende onder controle is, ondanks gebruik van NSAIDs, bij rechthebbenden van minstens 17 jaar die zich in één van volgende situaties bevinden : 1.Patiënten met polyarticulaire psoriatische artritis met tegelijkertijd de aanwezigheid van actieve artritis ter hoogte van ten minste 5 gewrichten 2. Patiënten met oligoarticulaire psoriatische artritis met de aanwezigheid van actieve arthritis ter hoogte van minstens één groter gewricht (heup, knie, enkel, schouder, elleboog, pols) b) De terugbetaling is gebaseerd op een aanvraagformulier waarvan het model in bijlage A bij deze paragraaf voorkomt, voordien afgegeven aan de adviserend geneesheer.Het aanvraagformulier wordt door een geneesheer-specialist in de reumatologie ingevuld. De adviserend geneesheer reikt aan de rechthebbende de machtiging uit waarvan het model is bepaald onder « b » van bijlage III bij dit besluit, en waarvan de geldigheidsduur is beperkt tot maximum 6 maanden. c) De toelating tot terugbetaling mag na afloop verlengd worden voor nieuwe perioden van maximum 6 maanden en dit op basis van een aanvraagformulier, waarvan het model in bijlage A bij deze paragraaf voorkomt.Hiertoe vult de geneesheer-specialist in de reumatologie dit formulier in, dat zich bevindt onder punt III, gericht aan de adviserend geneesheer, en bevestigt dat de behandeling doeltreffend was, vergeleken met de klinische toestand van de patiënt voor de aanvang van de behandeling.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 8 april 2005.

R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^