Ministerieel Besluit van 08 april 2008
gepubliceerd op 23 mei 2008
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit tot toekenning voor het jaar 2008 van financiële hulp met het oog op de verwezenlijking van de projecten « bijkomend contingent » Activa-Gemeenschapswachten in de steden en gemeenten die een strategisch veiligheids- en preventiepla

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2008000430
pub.
23/05/2008
prom.
08/04/2008
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

8 APRIL 2008. - Ministerieel besluit tot toekenning voor het jaar 2008 van financiële hulp met het oog op de verwezenlijking van de projecten « bijkomend contingent » Activa-Gemeenschapswachten in de steden en gemeenten die een strategisch veiligheids- en preventieplan hebben gesloten met de Staat


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten, en tot wijziging van het artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen, inzonderheid op artikel 1, § 2quater, ingevoegd door de wet van 30 maart 1994, gewijzigd door de wetten van 21 december 1994 en 25 mei 1999;

Gelet op de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, meerbepaald artikel 69, gewijzigd door de wetten van 21 december 1994, 25 mei 1999 en 22 december 2003;

Gelet op de wetten op de rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 55 tot 58;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 maart 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden, ter ondersteuning van extra-aanwervingen door de gemeenten voor het lokaal veiligheidsbeleid;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 december 2006 betreffende de strategische veiligheids- en preventieplannen;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 januari 2004 tot uitvoering van de hoofdstukken 1, 2, 3 en 7 van titel II van de programmawet van 22 december 2003;

Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 7 december 2007, tot verlenging van de financiering van de projecten inzake het bijkomend contingent Activa-Stadswachten voor het jaar 2008;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, van 3 december 2007;

Overwegende dat om het toenemende onveiligheidsgevoel in de buurten te bestrijden, het van het grootste belang is om de geruststellende en ontradende menselijke aanwezigheid in de buurten te versterken;

Overwegende dat het daarom noodzakelijk is dat de middelen op het lokale niveau versterkt worden;

Overwegende dat de Minister van Binnenlandse Zaken de steden en gemeenten die een strategisch veiligheids- en preventieplan afsloten, wenst bijkomend te helpen in de uitbouw van een maximale aanwezigheid op het terrein van preventie- en veiligheidspersoneel.

Overwegende dat de Regering heeft beslist om aan de steden en gemeenten die over een strategisch veiligheids- en preventieplan beschikken, en voor zover zij dit wensen, een bijkomende financiële tegemoetkoming toe te kennen, bovenop de reeds toegekende budgettaire enveloppe voor de realisatie van dit strategisch plan, teneinde projecten te ontwikkelen inzake Activa-Gemeenschapswachten - bijkomend contingent;

Besluit :

Artikel 1.In onderhavig besluit moet onder « conventie » worden verstaan : de bijlage gevoegd bij het strategisch veiligheids- en preventieplan, houdende de bijkomende financiële tussenkomst vanwege de Minister van Binnenlandse Zaken voor de realisatie van projecten inzake het bijkomend contingent Activa- Gemeenschapswachten.

Art. 2.In het kader van de preventiepolitiek, kent de Minister van Binnenlandse Zaken aan de steden en gemeenten die over een strategisch veiligheids- en preventieplan beschikken en voor zover zij dit wensen, een bijkomende financiële tegemoetkoming toe en dit bovenop de reeds toegekende budgettaire enveloppe voor de realisatie van dit strategisch plan, teneinde projecten te ontwikkelen inzake Activa- Gemeenschapswachten - bijkomend contingent.

Art. 3.De financiële tussenkomst wordt opgenomen in een conventie, die wordt ondertekend door de gemeentelijke overheid, de Minister van Werk en de Minister van Binnenlandse Zaken.

Voor elke aanwerving van een Activa-Gemeenschapswacht in het kader van dit bijkomend contingent aan het strategisch veiligheids- en preventieplan, ontvangt de stad / gemeente een forfaitair bedrag van 420 euro per voltijdse werknemer per maand, voor tewerkstellingskosten.

Bovendien wordt er per jaar per betrekking van Activa-Gemeenschapswacht een bedrag van 371,84 euro toegekend voor de kosten verbonden aan uitrusting, vorming, werkingsmiddelen en investeringen.

Dit bedrag wordt beperkt tot 185,92 euro indien de betrekking minder bedraagt dan 1/2e werktijd.

Deze uitzondering geldt niet voor het jaar van indiensttreding van de Activa- Gemeenschapswachten.

Art. 4.Deze conventies werden gesloten tussen deze steden en gemeenten en de Staat. De bedragen vermeld in de bijlage bij dit besluit, worden toegekend aan de volgende steden en gemeenten : Aalst, Anderlecht, Antwerpen, Bergen, Blankenberge, Boom, Boussu, Brugge, Brussel, Châtelet, Colfontaine, Diest, Dinant, Doornik, Drogenbos, Elsene, Etterbeek, Evere, Farciennes, Gent, Genk, Hasselt, Hoei, Knokke-Heist, Koekelberg, Koksijde, Kortrijk, La Louvière, Leuven, Lier, Lokeren, Luik, Machelen, Mechelen, Menen, Middelkerke, Morlanwelz, Namen, Oudergem, Péruwelz, Quaregnon, Ronse, Schaarbeek, Seraing, Sint-Gillis, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost-ten-Node, Sint-Niklaas, Sint-Truiden, Turnhout, Ukkel, Verviers, Vilvoorde, Vorst, en Zaventem.

Art. 5.Alle verbintenissen die in het kader van deze conventies worden uitgevoerd, passen in een geïntegreerd preventiebeleidsplan en dragen bij tot een verhoging van het veiligheidsklimaat en een verbetering van de levensomstandigheden van de burger.

Art. 6.Deze uitgave wordt aangerekend op het bijzonder begrotingsartikel, ingesteld overeenkomstig artikel 1, § 2quater, tweede lid van de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen.

Art. 7.De steden en gemeenten verstrekken uiterlijk op 31 maart 2009 aan de FOD Binnenlandse Zaken alle financiële bewijsstukken.

Het niet-uitvoeren van de bepalingen uit deze conventie zal aanleiding geven tot het terugvorderen van de financiële hulp die overeenkomstig dit besluit toegekend wordt.

Art. 8.Een eerste schijf van 70 % van deze toelage zal worden toegekend na de inwerkingtreding van dit besluit. Het saldo zal na afloop van de termijn tijdens dewelke de conventie « Activa-Gemeenschapswachten bijkomend contingent » geldig is en na een controle van de financiële bewijsstukken worden uitbetaald. Uit deze controle moet blijken of alle uitgaven die in het kader van deze conventie gedaan werden, ook daadwerkelijk gedaan werden voor de realisatie van de acties vermeld in de wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten, en tot wijziging van het artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet.

Art. 9.Dit besluit heft het Ministerieel Besluit van 24 mei 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/05/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007000553 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning voor het jaar 2007 van financiële hulp met het oog op de verwezenlijking van de projecten « bijkomend contingent » Activa-Stadswachten in de steden en gemeenten die een strategisch veiligheids- en preventieplan hebbe type ministerieel besluit prom. 24/05/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007000554 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning voor het jaar 2007 van financiële hulp met het oog op de verwezenlijking van het dispositief 90 FTE Activa-Stadswachten in de steden en gemeenten die een strategisch veiligheids- en preventieplan hebben gesloten met de sluiten tot toekenning voor het jaar 2007 van financiële hulp met het oog op de verwezenlijking van de projecten « bijkomend contingent » Activa-Stadswachten in de steden en gemeenten die een strategisch veiligheids- en preventieplan hebben gesloten met de Staat.

Art. 10.Dit besluit heeft uitwerking op 1 januari 2008.

Gegeven te Brussel, 8 april 2008.

P. DEWAEL

BIJLAGE Toekenning maximum bedragen in Euro voor de projecten aangaande bijkomende Activa-Gemeenschapswachten 2008 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij ons besluit van 8 april 2008.

De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^