Ministerieel Besluit van 08 april 2009
gepubliceerd op 20 april 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de externe plaatsvervangende bijzitter voor de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtraad van de geïntegreerde politie

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2009000268
pub.
20/04/2009
prom.
08/04/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 APRIL 2009. - Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de externe plaatsvervangende bijzitter voor de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtraad van de geïntegreerde politie


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 13 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten sluiten houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten, inzonderheid op de artikelen 40 en 41;

Gelet op het ministerieel besluit van 29 januari 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009000055 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende ontslag en aanwijzing van de externe effectieve bijzitter voor de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtraad van de geïntegreerde politie sluiten houdende ontslag en aanwijzing van de externe effectieve bijzitter voor de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtraad van de geïntegreerde politie, met ingang van 9 februari 2009;

Gelet op de oproep tot kandidaten voor een extern plaatsvervangend bijzitter, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 29 januari 2009;

Overwegende dat, naar aanleiding van deze oproep, twee kandidaturen werden ingediend voor de functie, met name die van de heer Ilja Van Hespen en de heer Erik Mewissen;

Overwegende dat voor deze aanwijzing het meest geschikt is, de kandidaat die in de eerste plaats een relevante beroeps- of wetenschappelijke ervaring kan aantonen inzake tuchtrecht en bijkomend een inzicht heeft in de organisatie en de werking van de geïntegreerde politie;

Overwegende dat de heer Ilja Van Hespen een indrukwekkend curriculum vitae neerlegde; dat de door hem vergaarde kennis zich echter voornamelijk situeert op het militaire en commerciële vlak;

Dat de heer Van Hespen voorhoudt over kwaliteiten te bezitten van grondige kennis van wetten en reglementen, integriteit en absolute discretie eigen aan een juridisch administratieve functie gekoppeld aan de efficiëntie en doelmatigheid van een manager; dat hij ondanks zijn brede waaier van kennis, zich niet kan beroepen op enige nuttige ervaring inzake tuchtrecht of politierecht in het algemeen;

Dat de heer Van Hespen reeds belast is met belangrijke verantwoordelijkheden in zijn professionele leven die hij daarenboven nog combineert met studies, zodat zijn beschikbaarheid alles behalve verzekerd is en hij zich mogelijks niet zal kunnen vrijmaken voor de zitting, het beraad en de uitspraak van een advies, binnen de korte tijdspanne die de wet daarvoor aan de Tuchtraad biedt;

Overwegende dat de heer Erik Mewissen reeds 35 jaar ervaring heeft als advocaat aan de balie van Brugge; dat hij dus noodzakelijk en minstens tot het bewijs van het tegendeel beschikt over een grondige juridische kennis;

Dat de heer Mewissen tijdens zijn loopbaan als advocaat verscheidene tuchtdossiers behandelde, zodat hij het reilen en het zeilen van de verdediging in tuchtzaken kent;

Dat de heer Mewissen zetelde in diverse relevante commissies, waaronder de benoemingscommissie voor het Notariaat; dat hij als lid ervaring in tuchtzaken heeft nu deze commissie tuchtrechterlijk bevoegd is in de gevallen waarin de plaatselijke of de nationale Kamer niet is gevat;

Overwegende dat de heer Erik Mewissen bijgevolg het best voldoet aan de vereisten van de functie van plaatsvervangend bijzitter voor de Nederlandstalige Kamer, gelet op zijn kennis van het tuchtrecht, Besluit :

Artikel 1.De heer Erik Mewissen wordt voor een hernieuwbare periode van twee jaar, aangewezen als extern plaatsvervangend bijzitter voor de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtraad van de geïntegreerde politie.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 8 april 2009.

G. DE PADT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^