Ministerieel Besluit van 08 april 2009
gepubliceerd op 16 april 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage I van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, met het oog op de opname van koolstofdioxide, propiconazool, difenacum, K-HDO, IPBC en thiame

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2009024134
pub.
16/04/2009
prom.
08/04/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 APRIL 2009. - Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage I van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, met het oog op de opname van koolstofdioxide, propiconazool, difenacum, K-HDO, IPBC en thiamethoxam


De Minister van Klimaat en Energie, Gelet op de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid, artikelen 8 en 9, gewijzigd bij de wet van 28 maart 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, artikelen 78ter, § 1, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 3 oktober 2005, 79, § 1, tweede lid, en 81, eerste lid;

Overwegende de Richtlijn 2008/75/EG van de Commissie van 24 juli 2008 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde kooldioxide als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen;

Overwegende de Richtlijn 2008/78/EG van 25 juli 2008 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde propiconazool als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen;

Overwegende de Richtlijn 2008/81/EG van 29 juli 2008 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde difenacum als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen;

Overwegende de Richtlijn 2008/80/EG van 28 juli 2008 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde het kaliumzout van cyclohexylhydroxydiazen-1-oxide (K-HDO) als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen;

Overwegende de Richtlijn 2008/79/EG van 28 juli 2008 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde IPBC als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen;

Overwegende de Richtlijn 2008/77/EG van 25 juli 2008 tot wijziging van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad teneinde thiamethoxam als werkzame stof in bijlage I bij die richtlijn op te nemen;

Overwegende de omstandigheid dat de gewestregeringen bij het opstellen van dit besluit betrokken zijn;

Overwegende de kennisgeving aan de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, aan de Hoge Gezondheidsraad, aan de Raad voor het Verbruik en aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven;

Gelet op advies 46.080/3 van de Raad van State, gegeven op 10 maart 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.De bijlage I van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, zoals gewijzigd bij de ministeriele besluiten van 6 november 2007, 1 februari 2008, 25 augustus 2008 en 23 januari 2009, wordt aangevuld door de tekst in de bijlage van dit besluit.

Art. 2.De datum van opneming van de werkzame stof vermeld in bijlage I van het voornoemde koninklijk besluit van 22 mei 2003, zoals gewijzigd door dit besluit, is de uiterste datum voor het indienen van de toelatingsaanvragen, voorzien in artikel 78ter, § 1, of, in voorkomend geval, in artikel 79, § 1, tweede lid, van hetzelfde besluit, behalve voor de biociden die meer dan een werkzame stof bevatten; in dat geval geldt de termijn die wordt vastgesteld in het laatste besluit voor de opneming van de werkzame stoffen daarvan betreffende de productsoort 8 of 14, naargelang van het geval.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 31 maart 2009.

Brussel, 8 april 2009.

P. MAGNETTE Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 2009 tot wijziging van de bijlage I van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden,. met het oog op de opname van koolstofdioxide, propiconazool, difenacum, K-HDO, IPBC en thiamethoxam.

Brussel, 8 april 2009.

P. MAGNETTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^