Ministerieel Besluit van 08 augustus 2005
gepubliceerd op 14 oktober 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de onteigening van onroerende goederen in Komen

bron
waals ministerie van uitrusting en vervoer
numac
2005202768
pub.
14/10/2005
prom.
08/08/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

WAALS MINISTERIE VAN UITRUSTING EN VERVOER


8 AUGUSTUS 2005. - Ministerieel besluit betreffende de onteigening van onroerende goederen in Komen (Komen-Waasten)


De Minister van Begroting, Financiën, Uitrusting en Patrimonium, Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 1988, 5 mei 1993 en 16 juli 1993, inzonderheid op artikel 6, § 1, X, 1°;

Gelet op de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemene nutte, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het decreet van 6 mei 1988 betreffende de onteigeningen wegens openbaar nut voortgezet of toegelaten door de Waalse Gewestexecutieve;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 augustus 2004 tot regeling van de werking van de Regering, zoals gewijzigd bij het besluit van 15 april 2005, inzonderheid op artikel 22;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 juli 2004 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten, inzonderheid op artikel 4;

Overwegende dat het algemeen nut vordert dat grondinnemingen geregulariseerd worden;

Gelet op de hoogdringendheid daar de veiligheid van de weggebruikers vergroot moet worden, Besluit : Enig artikel. Het algemeen nut vordert de onmiddellijke inbezitneming van de onroerende goederen die nodig zijn voor de uitvoering van werken op het grondgebied van de gemeente Komen-Waasten, geel ingekleurd op het door de Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken voor gezien getekend bijgaande plan nr.

H.N58-B10-150.

Bijgevolg wordt de procedure tot onteigening van bovenbedoelde goederen voortgezet overeenkomstig de bepalingen van de wet van 26 juli 1962.

Namen, 8 augustus 2005.

M. DAERDEN

TABEL VAN DE GRONDINNEMINGEN Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Het plan nr. HN 58.B10-150 ligt ter inzage bij de Wegendirectie van Bergen - D141 - rue du Joncquois 118 - 7000 Bergen

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^