Ministerieel Besluit van 08 augustus 2008
gepubliceerd op 27 augustus 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van de verenigingen waarvan het advies is vereist met het oog op het verkrijgen van preactiviteitssteun

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2008031416
pub.
27/08/2008
prom.
08/08/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 AUGUSTUS 2008. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van de verenigingen waarvan het advies is vereist met het oog op het verkrijgen van preactiviteitssteun


De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Economie, Gelet op de organieke ordonnantie van 13 december 2007 betreffende de steun tot bevordering van de economische expansie, inzonderheid op de artikelen 20 tot 27;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 juni 2008 betreffende de preactiviteitssteun en de steun om gebruik te maken van studies en de diensten van externe consulenten, inzonderheid op artikel 6, § 2;

Gelet op het advies nr 44.744/1 van de Raad van State, gegeven op 1 juli 2008 in toepassing van artikel 84, § 1, lid 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluit :

Artikel 1.Om te kunnen worden erkend in de zin van artikel 6, § 2, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 juni 2008 betreffende de preactiviteitssteun en de steun om gebruik te maken van studies en de diensten van externe consulenten, moet de vereniging, waarvan het advies is vereist met het oog op het verkrijgen van preactiviteitssteun, aan de volgende voorwaarden voldoen : 1° opgericht zijn in de hoedanigheid van een vereniging zonder winstoogmerk, een internationale vereniging zonder winstoogmerk of een stichting, in de zin van de wet van 27 juni 1921;2° de oprichting en de begeleiding van ondernemingen als hoofdactiviteit hebben;onder « begeleiding » verstaat men elke vorm van advies van juridische, sociale, administratieve, economische, commerciële of promotionele aard; 3° de in 2° bedoelde activiteit tenminste sedert twee jaar uitoefenen, of zich tenminste kunnen beroepen op een equivalente ervaring;4° haar zetel hebben op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;5° zich ertoe verbinden, tijdens de duur van de erkenning de kosteloosheid te waarborgen van het advies over de keuze van de consulent of de gespecialiseerde instelling die is benaderd om de studie of het extern advies te verzorgen;6° zich voegen naar de relevante sociale wetgeving.

Art. 2.Onderhavig besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 8 augustus 2008.

De Minister belast met Werkgelegenheid, Economie, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, B. CEREXHE

Advies Oproep tot kandidaten met het oog op de erkenning van verenigingen die actief zijn inzake de begeleiding van de ondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (I) Overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 juni 2008. betreffende de steun bij rekrutering, kunnen de ondernemingen steun bekomen bij de rekrutering van een werkzoekende met het oog op de verwezenlijking van een specifiek project; de conformiteit van het project met de door voornoemd besluit gestelde eisen moet het voorwerp uitmaken van een voorafgaand advies van een erkende vereniging;

Het voornoemd besluit van de Regering bepaalt dat de Brusselse Minister, die belast is met Economie, de lijst opstelt van de erkende verenigingen, tenminste twee maanden na de publicatie van een advies in het Belgisch Staatsblad dat de geïnteresseerde verenigingen uitnodigt om zich kandidaat te stellen;

Het voornoemd besluit van de Regering bepaalt bovendien dat het toekomt aan de Minister om de voorwaarden te bepalen die de verenigingen dienen te vervullen om te worden erkend. Deze voorwaarden, die zijn bepaald bij het ministerieel besluit van 8 augustus 2008, zijn de volgende : 1° opgericht zijn in de hoedanigheid van een vereniging zonder winstoogmerk, een internationale vereniging zonder winstoogmerk of een stichting, in de zin van de wet van 27 juni 1921;2° de oprichting en de begeleiding van ondernemingen als hoofdactiviteit hebben;onder « begeleiding » verstaat men elke vorm van advies van juridische, sociale, administratieve, economische, commerciële of promotionele aard; 3° de in 2° bedoelde activiteit tenminste sedert twee jaar uitoefenen, of zich tenminste kunnen beroepen op een equivalente ervaring;4° haar zetel hebben op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;5° zich ertoe verbinden, tijdens de duur van de erkenning de kosteloosheid te waarborgen van het advies over de keuze van de consulent of de gespecialiseerde instelling die is benaderd om de studie of het extern advies te verzorgen;6° zich voegen naar de relevante sociale wetgeving. Onderhavig advies heeft tot doel, de geïnteresseerde verenigingen toe te laten om zich kandidaat te stellen voor voornoemde ministeriële erkenning.

Hiertoe zullen de geïnterresserde verenigingen hun kandidatuur laten toekomen binnen de dertig dagen die volgen op de publicatie van onderhavig advies, bij ter post aangetekend schrijven, gericht aan De heer Benoît Cerexhe, Minister van economie, tewerkstelling en wetenschappelijk onderzoek van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 35 Kapitein Crespelstraat 1050 Brussel, met toevoeging van alle documenten die toelaten vast te stellen dat zij aan voornoemde voorwaarden voldoen.

Het feit gevolg te geven aan onderhavig advies brengt niet noodzakelijkerwijs mee dat de geïnteresseerde persoon zal worden aangeduid.

De Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Economie, B. CEREXHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^