Ministerieel Besluit van 08 augustus 2008
gepubliceerd op 27 augustus 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende delegaties van handtekeningen toegestaan aan de ambtenaren en beambten van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de uitvoering van de organieke ordonnantie van 13 december 2007 betreffende de steun ter be

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2008031427
pub.
27/08/2008
prom.
08/08/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 AUGUSTUS 2008. - Ministerieel besluit houdende delegaties van handtekeningen toegestaan aan de ambtenaren en beambten van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de uitvoering van de organieke ordonnantie van 13 december 2007 betreffende de steun ter bevordering van de economische expansie


De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Tewerkstelling, Economie, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid op artikel 6, § 1, VI°;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, inzonderheid op de artikelen 5, h) en 10;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2004 tot vaststelling van de bevoegdheden van de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006 betreffende de administratieve en begrotingcontrole evenals de begrotingsopmaak;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 oktober 2006 betreffende de financiële actoren, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 maart 1999 betreffende de delegatie van tekenbevoegdheid voor financiële aangelegenheden aan de ambtenaren-generaal van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid op de artikelen 2, 6 en 8;

Overwegende de organieke ordonnantie van 13 december 2007 betreffende de steun ter bevordering van de economische expansie, alsook de desbetreffende uitvoeringsbesluiten;

Overwegende dat met het oog op een goed beleid van de administratie, de ambtenaren en beambten van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegdheden dienen uit te oefenen inzake wetgeving betreffende de steun ter bevordering van de economische expansie, inzonderheid, dat delegaties van handtekening dienen te worden toegekend aan deze ambtenaren en beambten voor de aangelegenheden en binnen de perken vastgesteld bij onderhavig besluit, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op de Algemene Directie, alsook op de Directie Steun aan Ondernemingen en de Directie Economische Inspectie van het Bestuur Economie en Werkgelegenheid van de Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met de uitvoering van de bevoegdheden inzake de economie, als bedoeld in artikel 6, § 1, VI° van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, zoals tot op heden gewijzigd.

Art. 2.Voor de toepassing van dit besluit, wordt verstaan onder : « Minister » : de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Economie, « Directeur-generaal » : de Directeur-generaal van het Bestuur Economie en Werkgelegenheid van de Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, « Organieke ordonnantie van 13 december 2007 » : de organieke ordonnantie van 13 december 2007 betreffende de steun ter bevordering van de economische expansie, « Besluit van 25 maart 1999 » : het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 maart 1999 betreffende de delegatie van tekenbevoegdheid voor financiële aangelegenheden aan de ambtenaren-generaal van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals tot op heden gewijzigd, « Bevestiging van inbreuk » : de beslissing van de ordonnateur waardoor het bestaan van een inbreuk wordt erkend.

Art. 3.Delegatie wordt verleend aan de ambtenaren en beambten van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die belast zijn met de toepassing van de organieke ordonnantie van 13 december 2007.

Art. 4.Voor de beslissing van de toekenning of van de weigering van de steun, met de toepassing van de organieke ordonnantie van 13 december 2007, alsook voor de briefwisseling aangaande die verrichtingen, wordt delegatie van handtekening verleend aan de Directeur-generaal die bevoegd is voor de in artikel 3 bedoelde aangelegenheden en aan de ambtenaren van hogere rang, voor zover de financiële steun een bedrag van 100.000,00 euro niet overschrijdt.

Art. 5.Voor de vastlegging en de vereffening van kredieten die bestemd zijn voor de uitvoering van de organieke ordonnantie van 13 december 2007 wordt delegatie van handtekening verleend aan de Directeurgeneraal die bevoegd is voor de in artikel 3. bedoelde aangelegenheden en aan de ambtenaren van hogere rang, zonder beperking van bedrag.

Art. 6.Voor de weigering van aanvragen, gemotiveerd op grond van het verzuim van naleving van de ontvankelijkheidsvoorwaarden, bepaald door de organieke ordonnantie van 13 december 2007, wordt delegatie van handtekening verleend aan de Directeur-generaal die bevoegd is voor de in artikel 3 bedoelde aangelegenheden en aan de ambtenaren van hogere rang, zonder beperking van bedrag.

Art. 7.Voor de bevestiging van de inbreuken alsook voor de bepaling van de nadere voorwaarden en van het bedrag van de sancties, op grond van de beschikkingen van de organieke ordonnantie van 13 december 2007, wordt delegatie van handtekening verleend aan de Directeur-generaal die bevoegd is voor de in artikel 3 bedoelde aangelegenheden en aan de ambtenaren van hogere rang, zonder beperking van bedrag.

Art. 8.Voor de uitvoering van de sancties, als bedoeld in artikel 7, wordt delegatie van handtekening verleend aan de Directeur-generaal die bevoegd is voor de in artikel 3. bedoelde aangelegenheden en aan de ambtenaren van hogere rang, zonder beperking van bedrag.

Art. 9.Overeenkomstig het besluit van 25 maart 1999, mogen de Directeur-generaal en de ambtenaren van hogere rang de bevoegdheden subdelegeren waarvoor hen krachtens dit besluit delegaties zijn verleend.

Hiervoor houden ze rekening met de beperkingen van bedrag en van graad bepaald in de tabel in bijlage bij het besluit van 25 maart 1999.

De subdelegatie gebeurt door middel van een geschreven akte die voorafgaandelijk ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de adjunct-Secretaris-generaal. De adjunct-secretaris-generaal maakt onverwijld de geschreven akte over aan de Minister, aan de Minister bevoegd voor Financiën en Begroting en aan de Minister bevoegd voor Ambtenarenzaken.

Art. 10.De Directeur-generaal en de ambtenaren van hogere rang delen aan het Rekenhof onverwijld iedere subdelegatie mee die zij in toepassing van het besluit van 25 maart 1999 en van dit artikel verlenen.

Art. 11.De bevoegdheden, die door dit besluit gedelegeerd zijn, worden toegekend onder voorbehoud van het evocatierecht van de Minister.

Art. 12.Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 13.De adjunct-Secretaris-generaal maakt dit besluit onverwijld over aan de Minister bevoegd voor Financiën en Begroting, aan de Minister bevoegd voor Ambtenarenzaken, alsook aan het Rekenhof.

Brussel, 8 augustus 200.

B. CEREXHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^