Ministerieel Besluit van 08 december 1999
gepubliceerd op 07 januari 2000
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit houdende samenstelling en werking van de Interne Dienst voor preventie en bescherming op het Werk bij het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
1999014293
pub.
07/01/2000
prom.
08/12/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

8 DECEMBER 1999. - Ministerieel besluit houdende samenstelling en werking van de Interne Dienst voor preventie en bescherming op het Werk bij het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur


De Minister van Mobiliteit en Vervoer, Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, zoals zij achteraf werd gewijzigd, inzonderheid op artikel 11, § 2;

Gelet op de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, inzonderheid op de artikelen 33 § 1 en 36 § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, zoals het achteraf werd gewijzigd, inzonderheid op de artikelen 39 en 44;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van het werk;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de Interne Dienst voor preventie en bescherming op het Werk;

Gelet op het met redenen omkleed advies van 10 november 1999, uitgebracht door het tussenoverlegcomité bij het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur (Sector VI), Besluit :

Artikel 1.Bij het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur wordt een Interne Dienst voor preventie en bescherming op het Werk opgericht.

Deze dienst is bevoegd voor het gehele ministerie en is samengesteld uit vijf preventieadviseurs waarvan één belast wordt met de leiding van de Dienst.

Roger Huwart, wordt belast met de leiding van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk en vervult zijn opdrachten onder het rechtstreeks gezag van de Secretaris-generaal.

Hij wordt eveneens belast met de gebouwen : Aarlenstraat 104, 1040 Brussel.

Jacques de Lalaingstraat 12, 1040 Brussel.

Pasteurstraat 42, 1070 Brussel.

CCN, Vooruitgangstraat 80, 1210 Brussel.

Raketstraat 90, 1130 Brussel.

Loods 133, Brussel Nationaal.

Prestaties : 38 uur per week.

De andere preventieadviseurs oefenen hun preventietaken uit tijdens de vermelde prestatieduur in de gebouwen waarvoor zij aangesteld zijn.

Edwin Pierloz, preventieadviseur belast met de gebouwen : Residence Palace, Wetstraat 155, 1040 Brussel.

Notelaarstraat 254, 1030 Brussel.

Gulledelle 100, 1200 Brussel.

De lokalen waarin de antennes van de Directie Inschrijving Voertuigen zijn gehuisvest.

Prestaties : minimum 16 uur per week.

Johan Van Impe, preventieadviseur belast met de gebouwen : Natiënkaai 5, 8400 Oostende.

Esplanadestraat 8, 8400 Oostende.

Kustlaan 118, 8380 Zeebrugge.

J. Filliaertweg 41, 8620 Nieuwpoort.

Tavernierkaai 3, 2000 Antwerpen.

Olijftakstraat 7-13, 2000 Antwerpen.

Motorstraat 109, 9000 Gent.

Prestaties : minimum 16 uur per week.

Gilbert Fourneau, preventieadviseur belast met het gebouw : Kantersteen, Centraal Station, 1000 Brussel.

Prestaties : minimum 6 uur per week.

Jean Thielemans, preventieadviseur belast met het gebouw : Trilpopulierenlaan 31A, 1640 Sint-Genesius-Rode.

Prestaties : minimum 6 uur per week.

Art. 2.Bij het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur worden de bevoegdheden van de basisoverlegcomités inzake veiligheid, gezondheid en verfraaiing overgedragen aan het tussenoverlegcomité voor aangelegenheden die het gehele ministerie aanbelangen of die het bevoegdheidsdomein van één preventieadviseur van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk overschrijden.

Voor aangelegenheden die behoren tot het bevoegdheidsdomein van één preventieadviseur van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, doch die onder twee of meer basisoverlegcomités ressorteren, kunnen deze basisoverlegcomités gezamenlijk vergaderen onder gemengd voorzitterschap.

Art. 3.Aan de Secretaris-generaal van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur wordt de bevoegdheid gedelegeerd om dit besluit aan te vullen, te wijzigen of op te heffen in functie van de dienstnood-wendigheden.

Art. 4.Het ministerieel besluit van 28 februari 1995 houdende oprichting, samenstelling en werking van een dienst voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, bij het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur wordt opgeheven.

Brussel, 8 december 1999.

Mevr. I. DURANT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^