Ministerieel Besluit van 08 december 2001
gepubliceerd op 20 december 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot erkenning van een interprofessioneel organisme belast met het klasseren van geslachte varkens en van geslachte volwassen runderen en tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen daarvan

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2001016397
pub.
20/12/2001
prom.
08/12/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 DECEMBER 2001. - Ministerieel besluit tot erkenning van een interprofessioneel organisme belast met het klasseren van geslachte varkens en van geslachte volwassen runderen en tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen daarvan


De Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw, Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, laatst gewijzigd bij de wet van 5 februari 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 april 1999 betreffende het klasseren van geslachte varkens, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 juni 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 januari 1992 houdende vaststelling van het indelingsschema van geslachte volwassen runderen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 juni 2001;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 mei 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999016173 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende het klasseren van geslachte varkens sluiten betreffende het klasseren van geslachte varkens, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 29 juni 2001;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 januari 1992 tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten voor de indeling van geslachte volwassen runderen, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 26 september 1997, 22 november 1999 en 29 juni 2001;

Gelet op het overleg met de Gewestregeringen;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het noodzakelijk is om onverwijld maatregelen te nemen ten einde de tijdsduur te beperken van een overgangsperiode waarin slechts in een deel van de slachthuizen onderworpen aan het verplichte klasseren, het klasseren van geslachte varkens en volwassen runderen door een interprofessioneel organisme wordt verzekerd, daardoor leidende tot een concurrentievervalsing, Besluit : HOOFDSTUK I. - Het indelingsorganisme

Artikel 1.Het volgende interprofessioneel organisme is belast met het klasseren van geslachte varkens en van geslachte volwassen runderen volgens de bepalingen van, respectievelijk, het koninklijk besluit van 29 april 1999 betreffende het klasseren van geslachte varkens, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 juni 2001, en het koninklijk besluit van 21 januari 1992 houdende vaststelling van het indelingsschema van geslachte volwassen runderen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 juni 2001 : Interprofessionele Vereniging voor het Belgisch Vlees, afgekort : « I.V.B. », v.z.w.

Trekschurenstraat 18, 3500 HASSELT. HOOFDSTUK II. - Tariefbepaling

Art. 2.§ 1. Op 30 september van elk jaar legt het in artikel 1 aangestelde interprofessioneel organisme aan de Minister een tariefvoorstel ter goedkeuring voor met de te factureren tarieven voor het klasseren van geslachte varkens en geslachte volwassen runderen.

De rechtvaardiging voor dit tarief dient in een dossier bij dit voorstel te worden gevoegd. § 2. Op basis van dit voorstel en dit dossier bepaalt de Minister het tarief dat het interprofessioneel organisme mag toepassen tijdens het volgende jaar. § 3. Het aldus bepaalde tarief voor het klasseren van geslachte varkens is vastgesteld in bijlage 1 bij dit besluit. § 4. Het aldus bepaalde tarief voor de indeling van geslachte volwassen runderen is vastgesteld in bijlage 2 bij dit besluit. § 5. Bijlagen 1 en 2 stellen ook de bedragen vast die de slachthuizen mogen terugvorderen van de leveranciers van slachtdieren. HOOFDSTUK III. - Bijzondere bepalingen

Art. 3.Elk slachthuis dat, conform hetgeen bepaald is in artikel 2 van het koninklijk besluit van 29 april 1999 betreffende het klasseren van geslachte varkens, onderworpen is aan de verplichte klassering dient aan het in art. 1 van dit besluit genoemde interprofessioneel organisme een als volgt berekend bedrag te betalen.

Het te betalen bedrag stemt overeen met een tiende van de kostprijs per jaar van het klasseren van geslachte varkens zoals berekend op basis van het in bijlage 1 bij dit besluit vastgestelde tarief dat wordt toegepast op het aantal slachtingen voor het jaar 2000 dat voor het betrokken slachthuis door het Instituut voor Veterinaire Keuring wordt medegedeeld.

De betaling van dit bedrag is opeisbaar op 1 januari 2002, op grond van een door het interprofessioneel organisme opgemaakte factuur.

Art. 4.Van de bij toepassing van artikel 3 verplicht gestelde betaling zijn de slachthuizen vrijgesteld die uiterlijk op 31 december 2001 met het in artikel 1 van dit besluit aangestelde interprofessioneel organisme een overeenkomst hebben ondertekend betreffende de uitvoering van de klassering van geslachte varkens.

Deze overeenkomst moet vastleggen : 1° op welke datum de voor de uitvoering van het klasseren en de voor de mededeling van de resultaten vereiste technische uitrusting in gebruik moet worden genomen;die datum mag niet later zijn dan 3 maanden na de ondertekening van de overeenkomst; 2° op welke datum het klasseren van karkassen door het interprofessioneel organisme werkelijk moet uitgevoerd worden;die datum mag niet later zijn dan 6 maanden na de ondertekening van de overeenkomst.

Art. 5.Elk slachthuis dat, conform hetgeen bepaald is in artikel 4 van het koninklijk besluit van 21 januari 1992 houdende vaststelling van het indelingsschema voor geslachte volwassen runderen, onderworpen is aan de verplichte indeling, moet aan het in artikel 1 van dit besluit aangestelde interprofessioneel organisme een als volgt berekend bedrag betalen.

Het te betalen bedrag stemt overeen met een tiende van de kostprijs per jaar van de indeling van geslachte volwassen runderen zoals berekend op grond van het in bijlage 2 bij dit besluit vastgestelde tarief, toegepast op het aantal slachtingen voor het jaar 2000 dat voor het betrokken slachthuis door het Instituut voor Veterinaire Keuring wordt medegedeeld.

De betaling van dit bedrag is opeisbaar op 1 januari 2002, op grond van een door het interprofessioneel organisme opgemaakte factuur.

Art. 6.Van de bij toepassing van artikel 3 verplicht gestelde betaling zijn de slachthuizen vrijgesteld die uiterlijk op 31 december 2001 met het in artikel 1 van dit besluit aangestelde interprofessioneel organisme een overeenkomst hebben ondertekend betreffende de uitvoering van de klassering van geslachte volwassen runderen.

Deze overeenkomst moet vastleggen : 1° op welke datum de voor de mededeling van de resultaten vereiste technische uitrusting in gebruik moet worden genomen;die datum mag niet later zijn dan 3 maanden na de ondertekening van de overeenkomst; 2° op welke datum het klasseren van karkassen door het interprofessioneel organisme werkelijk moet uitgevoerd worden;die datum mag niet later zijn dan 6 maanden na de ondertekening van de overeenkomst.

Art. 7.§ 1. De slachthuizen onderworpen aan de verplichte betaling zoals voorzien in artikelen 3 en 5 van dit besluit kunnen op geen enkele wijze een gedeelte of het geheel betaalde bedrag recuperen bij de leveranciers van de te slachten dieren. § 2. De betaling van de in de artikelen 3 en 5 van dit besluit vastgestelde bedragen ontslaat de slachthuizen geenszins van de verplichting die hun is opgelegd bij koninklijk besluit van 29 april 1999 betreffende het klasseren van geslachte varkens, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 juni 2001, en bij koninklijk besluit van 21 januari 1992 houdende vaststelling van het indelingsschema voor geslachte volwassen runderen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 juni 2001, om alle nodige schikkingen te treffen opdat op 1 januari 2002 alle geslachte varkens en volwassen runderen door het interprofessioneel organisme zouden worden geklasseerd en ingedeeld. § 3. Aan elk slachthuis dat op 1 januari 2002 niet voldoet aan de bepalingen van dit besluit, wordt het verbod opgelegd om karkassen of deelstukken van karkassen van varkens of volwassen runderen in de handel te brengen, aan te bieden, tentoon of te koop te stellen, voor de verkoop te vervoeren, te verkopen of te leveren, overeenkomstig artikel 16 van het koninklijk besluit van 29 april 1999 betreffende het klasseren van geslachte varkens en artikel 10 van het koninklijk besluit van 21 januari 1992 houdende vaststelling van het indelingsschema voor geslachte volwassen runderen. HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen

Art. 8.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 8 december 2001.

Mevr. A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

Bijlage 1 Tarief bepaald voor het klasseren van geslachte varkens Worden gefactureerd door IVB aan elk slachthuis : 1° de kosten verbonden aan de afschrijving, de interesten op het geïnvesteerd kapitaal en het onderhoud van de voor de mededeling van de resultaten vereiste technische uitrusting, van de door het slachthuis gekozen technische uitrusting voor de uitvoering van het klasseren volgens het geraamd aandeel mager vlees en in voorkomend geval voor de uitvoering van het klasseren volgens de conformatie;2° een bedrag van 9,05 Belgische frank (0,2243 euro) per geclassificeerd karkas.De slachthuizen kunnen een deel van dit bedrag doorrekenen aan de leveranciers van de te slachten dieren; het door te rekenen deel mag niet groter zijn dan 6,75 Belgische frank (0,1673 euro) per geklasseerd karkas.

De bedragen bedoeld bij punt 2° worden gekoppeld aan de schommelingen van het gezondheidsindexcijfer, overeenkomstig de voorschriften van de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld.

Voor de toepassing van vorig lid zijn de bedragen gekoppeld aan de spilindex 105,20 die geldig was op 1 september 2000.

Alle in deze bijlage vermelde bedragen zijn exclusief BTW. Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 8 december 2001 tot erkenning van een interprofessioneel organisme belast met het klasseren van geslachte varkens en van geslachte volwassen runderen en tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen daarvan.

De Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw, Mevr. A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

Bijlage 2 Tarief bepaald voor de indeling van geslachte volwassen runderen Worden gefactureerd door IVB aan elk slachthuis : 1° de kosten verbonden aan de afschrijving, de interesten op het geïnvesteerd kapitaal en het onderhoud van de voor de mededeling van de resultaten van het klasseren vereiste technische uitrusting;2° een bedrag per geklasseerd karkas bepaald in functie van het slachtritme overeenkomstig het volgende schema : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De slachthuizen kunnen een deel van dit bedrag doorrekenen aan de leveranciers van de te slachten dieren;het door te rekenen deel mag niet groter zijn dan 35 Belgische frank (0,8676 euro) per geklasseerd karkas.

De bedragen bedoeld bij punt 2° worden gekoppeld aan de schommelingen van het gezondheidsindexcijfer, overeenkomstig de voorschriften van de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld.

Voor de toepassing van vorig lid zijn de bedragen gekoppeld aan de spilindex 105,20 die geldig was op 1 september 2000.

Alle in deze bijlage vermelde bedragen zijn exclusief BTW. Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 8 december 2001 tot erkenning van een interprofessioneel organisme belast met het klasseren van geslachte varkens en van geslachte volwassen runderen en tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen daarvan.

De Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw, A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^