Ministerieel Besluit van 08 december 2006
gepubliceerd op 26 januari 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 3.100.591 EUR voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2007022083
pub.
26/01/2007
prom.
08/12/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


8 DECEMBER 2006. - Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 3.100.591 EUR voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op het koninklijk besluit van 30 november 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, inzonderheid op artikel 12;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 tot regeling van de administratieve en begrotingscontrole;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen te doen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen, zoals gewijzigd door de wet van 7 juni 1994;

Gelet op het gunstig advies van het Beoordelingscomité gegeven op 19 oktober 2006;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 28 november 2006, Besluit : Enig artikel. Een toelage voor een maximum bedrag van drie miljoen honderdduizend vijfhonderd eenennegentig euro (3.100.591 EUR) ten laste van de basisallocatie 56 23 31 61 van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, wordt toegekend aan de begunstigden volgens de tabel in bijlage.

Brussel, 8 december 2006.

R. DEMOTTE

BIJLAGE Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^