Ministerieel Besluit van 08 februari 2013
gepubliceerd op 12 maart 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 februari 2011 betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Nederlandse taal belast met het organiseren van taalexamens

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2013029206
pub.
12/03/2013
prom.
08/02/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 FEBRUARI 2013. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 februari 2011 betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Nederlandse taal belast met het organiseren van taalexamens


De Minister van Hoger Onderwijs, Gelet op de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs;

Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 13 juli 1998 betreffende de organisatie van het gewoon kleuteronderwijs en lager onderwijs en de wijziging van de onderwijswetgeving, inzonderheid op artikel 7;

Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 3 februari 2006 betreffende de organisatie van de taalexamens, inzonderheid op artikel 33, § 1, derde lid;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 februari 2011 betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Nederlandse taal belast met het organiseren van taalexamens, gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 maart 2011, Besluit :

Artikel 1.In artikel van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 februari 2011 wordt punt 1 door de volgende woorden vervangen : « de heer Michel Albert, adjunct-directeur-generaal van de Algemene dienst Beheer van het Hoger Onderwijs; ».

Art. 2.In artikel 3, punt I, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 februari 2011 worden de woorden « - de heer Nicolas Tybergin, leraar op het « Athénée royal te Koekelberg »; » vervangen door hetgeen volgt : « - Mevr. Marie-Christine Van Belle, leraar op het « Institut provincial d'enseignement secondaire Léon Hurez à La Louvière; » ».

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2012.

Brussel, 8 februari 2013.

J.-Cl. MARCOURT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^