Ministerieel Besluit van 08 januari 2016
gepubliceerd op 14 januari 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van ****

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2016000016
pub.
14/01/2016
prom.
08/01/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2016-01-14 **** : 2016000016

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


8 JANUARI 2016. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/03/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009000203 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei type ministerieel besluit prom. 18/03/2009 pub. 02/10/2009 numac 2009000657 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei sluiten houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen


De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, de artikelen 47/1 tot 47/3;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, artikel 58;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 maart 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/03/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009000203 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei type ministerieel besluit prom. 18/03/2009 pub. 02/10/2009 numac 2009000657 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei sluiten houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals laatst gewijzigd door het ministerieel besluit van 19 december 2014;

Overwegende dat de Raad voor **** verschillende beslissingen tot weigering van verblijf die door de Dienst Vreemdelingenzaken genomen werden ten opzichte van andere familieleden van een burger van de Unie, bedoeld in artikel 47/1, van de wet van 15 december 1980, nietig verklaard heeft, omdat de persoon die de beslissing nam onbevoegd is;

Overwegende dat de rechtszekerheid moet worden verzekerd, door de beslissingsbevoegdheid van de Minister op duidelijke, precieze en ondubbelzinnige wijze aan bepaalde personeelsleden van de Dienst **** te delegeren; op deze manier zou de bevoegdheid van deze personeelsleden om de binnenkomst en het verblijf toe te kennen of te weigeren aan andere familieleden van een burger van de Unie of om een einde te stellen aan dit verblijf niet meer kunnen worden betwist;

Overwegende de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken;

Overwegende de **** van 30 december 2001;

Overwegende het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het ****;

Overwegende het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de **** federale overheidsdiensten;

Overwegende het koninklijk besluit van 25 april 2005 tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten, Besluit :

Artikel 1.In artikel 6, § 1, van het ministerieel besluit van 18 maart 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/03/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009000203 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei type ministerieel besluit prom. 18/03/2009 pub. 02/10/2009 numac 2009000657 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei sluiten houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, laatst gewijzigd door het ministerieel besluit van 26 augustus 2013, worden de woorden "de artikelen 47/1 tot 47/3;" ingevoegd tussen de woorden "artikel 42****;" en de woorden "artikel 49, § 1, 6°, § 2, eerste lid en § 3;".

Art. 2.In artikel 13, van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd door het ministerieel besluit van 7 januari 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/01/2013 pub. 25/01/2013 numac 2013000042 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelin type ministerieel besluit prom. 07/01/2013 pub. 30/04/2013 numac 2013000286 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelin sluiten, worden de woorden "artikel 58;" ingevoegd tussen de woorden "artikel 57;" en de woorden "artikel 69****, § 3;".

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag van zijn publicatie in de Belgisch Staatsblad. ****, 8 januari 2016.

De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, ****. ****


begin


Publicatie : 2016-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^