Ministerieel Besluit van 08 juli 2002
gepubliceerd op 13 juli 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende bepalingen wat betreft het gebruik van zeeflappen bij de garnaalvisserij

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2002016167
pub.
13/07/2002
prom.
08/07/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 JULI 2002. - Ministerieel besluit houdende bepalingen wat betreft het gebruik van zeeflappen bij de garnaalvisserij


De Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw, Gelet op de verordening (EG) nr. 850/98 van de Raad van 30 maart 1998 voor de instandhouding van de visbestanden via technische maatregelen voor de bescherming van jonge exemplaren van mariene organismen, inzonderheid op artikel 25, lid 2, vervangen bij verordening (EG) nr. 1298/2000 van de Raad van 8 juni 2000;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 6, § 1, V, vervangen bij de bijzondere wet van 13 juli 2001;

Gelet op de wet van 12 april 1957 waarbij de Koning wordt gemachtigd maatregelen voor te schrijven ter bescherming van de biologische hulpbronnen van de zee, gewijzigd bij de wetten van 23 februari 1971, 18 juli 1973, 22 april 1999 en 3 mei 1999;

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, gewijzigd bij de wetten van 11 april 1983, 29 december 1990 en 5 februari 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 juni 1994 tot het instellen van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 15 december 1994, 4 mei 1995, 4 augustus 1996, 2 december 1996, 13 september 1998, 3 februari 1999, 13 mei 1999, 20 december 1999 en 20 augustus 2000, inzonderheid op artikel 18;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2001 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering;

Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973; inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de noodzaak om onverwijld maatregelen te nemen voortvloeit uit de verplichting voorzien in artikel 25, lid 2, van verordening (EG) nr. 850/98, vervangen bij verordening (EG) nr. 1298/2000 van de Raad van 8 juni 2000, waarbij de lidstaten vóór 1 juli 2002 voorschriften dienen vast te stellen voor het gebruik van een zeeflap of van een net met een sorteerrooster bij de vangst van Noordzeegarnalen door vissersvaartuigen met gesleepte netten;

Overwegende dat om redenen van rechtszekerheid zo snel mogelijk de periode dient te worden vastgelegd waarin het gebruik van dergelijke selectieve sleepnetten niet verplicht is, Besluit :

Artikel 1.Sleepnetten met een maaswijdte van 16 tot 31 mm dienen voorzien te zijn van een zeeflap. De zeeflap is een netvoorziening, die binnen het netgedeelte vóór de kuil op een zodanige manier is aangebracht dat de vangst die in de kuil terechtkomt eerst door de mazen van die netvoorziening wordt gesorteerd terwijl de mariene organismen en allerhande materiaal die door de mazen van die netvoorziening worden tegengehouden afgevoerd worden via een ontsnappingsopening in het buikgedeelte van het net.

De zeeflap bestaat uit netmateriaal met een maximale maaswijdte van 70 mm. De ontsnappingsopening dient te bestaan uit minimaal 15 aaneengesloten opengesneden mazen. De ontsnappingsopening dient maximaal 30 mazen vóór de aanzet van de kuil te zijn aangebracht.

De zeeflap mag trechtervormig zijn. In dit geval dient de slurf van de zeeflap rond de ontsnappingsopening te worden aangebracht.

Art. 2.De waterstroom geladen met mariene organismes en ander materiaal die door de ontsnappingsopening naar buiten stroomt, mag in een secundaire kuil worden opgevangen. De maaswijdte van de secundaire kuil is minstens 80 mm.

De secundaire kuil mag de vorm aannemen van een vissende overkuil. In dit geval dient de aanslag van die kuil minimaal 50 mazen vóór de aanslag van de primaire kuil te liggen.

Art. 3.Het gebruik van sleepnetten zonder zeeflap is bij de garnaalvisserij verboden. Het is verboden de selectiviteit van de zeeflap enigerwijze te verminderen en de ontsnappingsopening gedeeltelijk af te sluiten of te belemmeren door bijkomende voorzieningen.

Art. 4.De bepalingen vervat in artikelen 1 tot 3 zijn niet van toepassing in de periode tussen 1 juni tot en met 30 november.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het besluit in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 8 juli 2002.

V. DUA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^