Ministerieel Besluit van 08 juli 2016
gepubliceerd op 11 oktober 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de voorschriften voor het etiketteren, plomberen en verpakken van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsook van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt

bron
vlaamse overheid
numac
2016036444
pub.
11/10/2016
prom.
08/07/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016036444

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


8 JULI 2016. - Ministerieel besluit betreffende de voorschriften voor het etiketteren, plomberen en verpakken van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsook van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt


De Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid artikel 4, 2°, b) en c);

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 januari 2010 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt, artikel 9, § 1, tweede lid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 6 april 2016;

Gelet op het overleg tussen de gewesten en de federale overheid op 17 maart 2016, bekrachtigd door de Interministeriële Conferentie Landbouwbeleid op 4 april 2016;

Gelet op advies 59.403/3 van de Raad van State, gegeven op 13 juni 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit voorziet in de omzetting van uitvoeringsrichtlijn 2014/96/EU van de Commissie van 15 oktober 2014 betreffende de voorschriften voor etiketteren, plomberen en verpakken van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt, die onder het toepassingsgebied van Richtlijn 2008/90/EG van de Raad vallen.

Art. 2.In dit besluit wordt verstaan onder : 1° bevoegde entiteit : het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij;2° besluit van 22 januari 2010 : het besluit van de Vlaamse Regering van 22 januari 2010 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt;3° CAC : Conformitas Agraria Communitatis;4° document van de leverancier : het document, vermeld in artikel 6, eerste lid, van dit besluit;5° teeltmateriaal : het teeltmateriaal van fruitgewassen die behoren tot de geslachten en de soorten, vermeld in de bijlage bij het besluit van 22 januari 2010;6° fruitgewassen : de fruitgewassen die behoren tot de geslachten en de soorten, vermeld in de bijlage bij het besluit van 22 januari 2010 en die voor de fruitteelt worden gebruikt;7° plomberen : in geval van een verpakking of container, dusdanig sluiten dat de verpakking of container niet kan worden geopend zonder de sluiting te beschadigen.In geval van een bundel, dusdanig samenbinden dat de planten of de delen van de planten waaruit de bundel is samengesteld niet kunnen worden losgemaakt zonder het bindsel te beschadigen. De verpakking, container of bundel moet dusdanig worden geëtiketteerd dat de verwijdering van het etiket het ongeldig maakt.

Art. 3.Het hoofd van de bevoegde entiteit kan de aangelegenheden die conform dit besluit onder de bevoegdheid van de bevoegde entiteit vallen, subdelegeren aan personeelsleden van de bevoegde entiteit die onder zijn hiërarchisch gezag staan, tot op het meest functionele niveau.

Art. 4.Teeltmateriaal dat officieel als prebasismateriaal, basismateriaal of gecertificeerd materiaal is gecertificeerd, alsook fruitgewassen die officieel als gecertificeerd materiaal zijn gecertificeerd, mogen alleen in de handel worden gebracht als ze aan de voorschriften voor het etiketteren, plomberen en verpakken, vermeld in artikel 5 en 7 voldoen. De leverancier gebruikt een begeleidend document, als vermeld in artikel 6, ter aanvulling van het etiket.

Teeltmateriaal en fruitgewassen die als CAC-materiaal - Conformitas Agraria Communitatis - zijn gekwalificeerd, mogen alleen in de handel worden gebracht als ze aan de voorschriften voor het document van de leverancier, vermeld in artikel 6, voldoen.

Art. 5.§ 1. De bevoegde entiteit vervaardigt voor prebasis-, basis- of gecertificeerd materiaal een etiket conform paragraaf 2 tot en met 5 en brengt dat aan op de planten of de delen van de planten die als teeltmateriaal of fruitgewassen in de handel worden gebracht. De bevoegde entiteit staat de leverancier toe het etiket onder haar toezicht te vervaardigen en aan te brengen. Het ontwerp van het etiket wordt door de verantwoordelijke officiële instantie vastgesteld, conform paragraaf 2, 3 en 4.

Teeltmateriaal of fruitgewassen die deel uitmaken van dezelfde partij, mogen met één enkel etiket in de handel worden gebracht als het materiaal of de planten deel uitmaken van dezelfde verpakking, bundel of container en als het etiket conform paragraaf 5, tweede lid, is aangebracht.

Fruitgewassen die één jaar of ouder zijn, mogen individueel worden geëtiketteerd. In dat geval mag de etikettering in het veld vóór of tijdens het rooien of later worden uitgevoerd. Als de etikettering later plaatsvindt, worden planten van dezelfde partij gelijktijdig gerooid en, totdat ze worden geëtiketteerd, in geëtiketteerde containers gescheiden gehouden van andere partijen. § 2. Het etiket bevat de volgende informatie : 1° de vermelding "EU-regelgeving en -normen";2° de vermelding "België" of de code "BE";3° de naam van de bevoegde entiteit of de desbetreffende code;4° de naam van de leverancier of zijn registratienummer dat of zijn code die door de bevoegde entiteit is toegekend;5° volgende vermeldingen : a) het referentienummer van de verpakking of bundel of;b) het individuele volgnummer of;c) het weeknummer of;d) het partijnummer;6° de botanische naam;7° de categorie, en voor basismateriaal ook het generatienummer;8° de benaming van het ras en, in voorkomend geval, de kloon.In geval van onderstammen die niet tot een ras behoren, de naam van de desbetreffende soort of interspecifieke hybride. Voor geënte fruitgewassen wordt die informatie voor de onderstam en het erop geënte ras vermeld. Bij rassen waarvoor een aanvraag tot officiële registratie of een aanvraag van kwekersrecht in behandeling is, wordt het volgende vermeld : "voorgestelde benaming" en "aanvraag in behandeling"; 9° de vermelding "ras met een officieel erkende beschrijving", als dat van toepassing is;10° de hoeveelheid;11° het land van productie en de desbetreffende code, als dat niet de lidstaat van etikettering is;12° het jaar van afgifte;13° als het oorspronkelijke etiket door een ander etiket wordt vervangen : het jaar van afgifte van het oorspronkelijke etiket. § 3. Het etiket wordt in onuitwisbare letters in één van de officiële talen van België en in voorkomend geval, in één van de officiële talen van de Unie gedrukt en is makkelijk zichtbaar en leesbaar. § 4. De kleur van het etiket is : 1° wit met een diagonale paarse streep voor prebasismateriaal;2° wit voor basismateriaal;3° blauw voor gecertificeerd materiaal. § 5. Het etiket wordt op de planten of de delen van de planten aangebracht die als teeltmateriaal of fruitgewassen in de handel worden gebracht. Als dergelijke planten of delen van planten in een verpakking, bundel of container in de handel worden gebracht, wordt het etiket op die verpakking, bundel of container aangebracht.

Als het teeltmateriaal of de fruitgewassen conform paragraaf 1, tweede lid, met een enkel etiket in de handel worden gebracht, wordt dat etiket aangebracht op de verpakking, bundel of container die dat teeltmateriaal of die fruitgewassen bevat.

Art. 6.De bevoegde entiteit levert voor partijen van verschillende rassen of soorten prebasis- of basismateriaal dat gezamenlijk in de handel wordt gebracht, een begeleidend document af ter aanvulling van het etiket, vermeld in artikel 5. Voor gecertificeerd materiaal levert de leverancier, onder toezicht van de bevoegde entiteit, een begeleidend document af.

Het begeleidende document, vermeld in het eerste lid, voldoet aan de volgende voorschriften : 1° het bevat de informatie, vermeld in artikel 5, § 2, die op het desbetreffende etiket staat;2° het is in een van de officiële talen van de Unie opgesteld;3° het wordt ten minste in tweevoud verstrekt, een voor de leverancier en een voor de afnemer;4° het is bij het materiaal gevoegd tijdens het transport van de plaats van de leverancier naar de plaats van de afnemer;5° het bevat de naam en het adres van de afnemer;6° het bevat de datum van afgifte van het document;7° het bevat, als dat van toepassing is, aanvullende informatie over de desbetreffende partijen. Als de informatie in het begeleidende document, vermeld in tweede lid, in tegenspraak is met de informatie op het etiket, vermeld in artikel 5, heeft de informatie op het etiket voorrang.

Art. 7.Als prebasis-, basis- of gecertificeerd materiaal in partijen van twee of meer planten of delen van planten in de handel wordt gebracht, moeten die partijen voldoende homogeen zijn.

Planten of delen van planten die deel uitmaken van dergelijke partijen, voldoen aan een van de volgende voorschriften : 1° de planten of de delen van de planten worden in een geplombeerde verpakking of container verpakt;2° de planten of de delen van de planten maken deel uit van een geplombeerde bundel.

Art. 8.§ 1. Bij het in de handel brengen van CAC-materiaal maakt de leverancier een document op conform paragraaf 2 en 3.

Om elke mogelijke verwarring tussen het document van de leverancier en het etiket, vermeld in artikel 5, of het begeleidende document, vermeld in artikel 6, te voorkomen, ziet de bevoegde entiteit erop toe dat het document van de leverancier niet op de twee andere documenten lijkt. Het model van document van de leverancier moet aan de bevoegde entiteit ter goedkeuring worden voorgelegd. § 2. Het document van de leverancier bevat ten minste de volgende informatie : 1° de vermelding "EU-regelgeving en -normen";2° de vermelding "België" of de code "BE";3° de bevoegde entiteit of de desbetreffende code;4° de naam van de leverancier of zijn registratienummer dat of zijn code die door de bevoegde entiteit is toegekend;5° een individueel volgnummer, weeknummer of partijnummer;6° de botanische naam;7° CAC-materiaal;8° de benaming van het ras en, in voorkomend geval, de kloon.In geval van onderstammen die niet tot een ras behoren, de naam van de desbetreffende soort of interspecifieke hybride. Voor geënte fruitgewassen wordt die informatie voor de onderstam en het erop geënte ras vermeld. Bij rassen waarvoor een aanvraag tot officiële registratie of een aanvraag van kwekersrecht in behandeling is, wordt het volgende vermeld : "voorgestelde benaming" en "aanvraag in behandeling"; 9° de hoeveelheid;10° het land van productie en de desbetreffende code, als dat niet de lidstaat is waar het document van de leverancier is opgesteld;11° de datum van afgifte van het document. § 3. Het document van de leverancier wordt in onuitwisbare letters in één van de officiële talen van België en in voorkomend geval, in één van de officiële talen van de Unie gedrukt en is makkelijk zichtbaar en leesbaar.

Art. 9.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

Brussel, 8 juli 2016.

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE


begin


Publicatie : 2016-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^