Ministerieel Besluit van 08 juni 1999
gepubliceerd op 09 juni 1999
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter verhoging van het epidemiologische toezicht op de beslagen in kader van de residuen

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
1999016188
pub.
09/06/1999
prom.
08/06/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

8 JUNI 1999. - Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter verhoging van het epidemiologische toezicht op de beslagen in kader van de residuen


De Vice-Eerste Minister en Minister belast met Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, gewijzigd door de wetten van 11 april 1983 en 29 december 1990, het koninklijk besluit van 25 oktober 1995 en de wetten van 5 februari 1999;

Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, gewijzigd door de wetten van 29 december 1990, 20 juli 1991, 6 augustus 1993, 21 december 1994, 20 december 1995 en 23 maart 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 februari 1995 houdende bijzondere maatregelen van het epidemiologische toezicht op en preventie van aangifteplichtige varkensziekten;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 februari 1995 betreffende de identificatie van varkens;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 betreffende de identificatie, de registratie en toepassingsmodaliteiten voor de epidemiologische bewaking van runderen;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 mei 1999 houdende bijzondere maatregelen van het epidemiologische toezicht op en preventie van aangifteplichtige runderziekten;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gegeven op 26 juni 1998 met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, vervangen door de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de slachtrunderen en slachtvarkens begeleid moeten worden door een attest verklarend dat de dieren niet afkomstig zijn van een bedrijf dat onder bewarend of definitief beslag is geplaatst wegens verdenking van besmetting door residuen, en in het bijzonder voor dioxinen, Besluit :

Artikel 1.Onverminderd de bepalingen van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 betreffende de identificatie, de registratie en de toepassingsmodaliteiten voor de epidemiologische bewaking van runderen, inzonderheid het artikel 17 en de bepalingen van het koninklijk besluit van 15 februari 1995 houdende bijzondere maatregelen van het epidemiologische toezicht op en preventie van aangifteplichtige varkensziekten, inzonderheid het artikel 8, moeten de slachtrunderen en slachtvarkens vergezeld gaan van het in bijlage beschreven document.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking met onmiddellijke ingang.

Brussel, 8 juni 1999.

H. VAN ROMPUY

Bijlage bij het ministerieel besluit van 8 juni 1999 houdende tijdelijke maatregelen ter verhoging van het epidemiologisch toezicht op de beslagen in het kader van de residuen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 8 juni 1999.

De Vice-Eerste Minister en Minister belast met Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, H. VAN ROMPUY

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^