Ministerieel Besluit van 08 juni 2000
gepubliceerd op 10 juni 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2000022465
pub.
10/06/2000
prom.
08/06/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 JUNI 2000. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde producten


De Minister van Sociale Zaken, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 35, § 3, eerste lid, 1°, vervangen bij de wet van 25 januari 1999 en gewijzigd bij de wet van 24 december 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde producten, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op het voorstel, uitgebracht op 13 april 2000 door de Technische Raad voor Farmaceutische Specialiteiten;

Gelet op de beslissing, genomen op 8 mei 2000 door het Comité van de Verzekering voor Geneeskundige Verzorging;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 mei 2000;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 17 mei 2000;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, meer bepaald gemotiveerd door de omstandigheid : - dat het besluit moet toelaten een besparing te verwezenlijken van een bedrag van 79 miljoen frank; dat deze, met de andere maatregelen die werden getroffen, onontbeerlijk is om een evenwichtige begroting te bereiken voor de sector van de gezondheidszorg; dat het des te meer essentieel is daar de technische ramingen hebben doen blijken dat, bij onveranderd beleid, de wettelijke budgettaire doelstelling ruim overschreden zou worden; - dat dit besluit, overeenkomstig de bepalingen van artikel 5-c) van het voormeld koninklijk besluit van 2 september 1980, op 1 juli 2000 in werking moet treden; dat, in het belang van de sociaal verzekerden, alle betrokken partijen en met name de farmaceutische bedrijven, de verzekeringsinstellingen, de apothekers-verstrekkers en de tariferingsdiensten, binnen een redelijke termijn in kennis worden gesteld van de wijzigingen in de vergoedingsbases die moeten worden aangebracht;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 23 mei 2000, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluit : Artikel 1.

Artikel 1.- Met toepassing van artikel 5-c) van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde producten wordt in de bijlage I van het koninklijk besluit van 2 september 1980 als volgt de inschrijving gewijzigd van de volgende specialiteiten : 1° in hoofdstuk I : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Art.2. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2000.

Brussel, 8 juni 2000.

F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^