Ministerieel Besluit van 08 juni 2011
gepubliceerd op 14 juni 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 3 jaar - 4 juni 2011-2014, van de Staatsbon op 5 jaar - 4 juni 2011-2016 en van de Staatsbon op 8 jaar - 4 juni 2011-2019

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2011003207
pub.
14/06/2011
prom.
08/06/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 JUNI 2011. - Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 3 jaar - 4 juni 2011-2014, van de Staatsbon op 5 jaar - 4 juni 2011-2016 en van de Staatsbon op 8 jaar - 4 juni 2011-2019


De Minister van Financien, Gelet op het koninklijk besluit van 9 juli 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000003297 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte van Staatsbons type koninklijk besluit prom. 09/07/2000 pub. 17/08/2000 numac 2000000617 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan de intercommunale coöperatieve vennootschap « Intercommunale voor Teledistributie van het Gewest Antwerpen », afgekort als « Integan », toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen wordt verleend sluiten betreffende de uitgifte van de Staatsbons, artikelen 1, 4, 6 en 10, zoals gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 26 mei 2002, 18 februari 2003, 31 juli 2004, 10 november 2006 en 23 mei 2007;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 januari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/01/2011 pub. 26/01/2011 numac 2010206214 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 1999 betreffende de erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats type koninklijk besluit prom. 09/01/2011 pub. 01/02/2011 numac 2010206477 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 60 jaar type koninklijk besluit prom. 09/01/2011 pub. 01/02/2011 numac 2011200374 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 6, tweede lid, van het koninklijk besluit van 21 april 2007 tot wijziging van artikelen 8bis en 31bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening va type koninklijk besluit prom. 09/01/2011 pub. 04/02/2011 numac 2011022018 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 2009 tot uitvoering van artikel 35septies, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, me type koninklijk besluit prom. 09/01/2011 pub. 24/01/2011 numac 2011022017 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juni 2001 tot vaststelling van de gegevens inzake te tariferen verstrekkingen die de tariferingsdiensten aan de verzekeringsinstellingen moeten overmaken type koninklijk besluit prom. 09/01/2011 pub. 01/02/2011 numac 2010012344 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, houdende toekenning van maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 09/01/2011 pub. 24/02/2011 numac 2011003053 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming, door de Regie der Gebouwen, optredend in naam en voor rekening van de Staat, van de percelen nodig voor de bouw van een gevangenis met parking en ontsluitingswegenis, te Beveren, gelegen op het gr sluiten dat de Minister van Financiën machtigt tot voortzetting in 2011, van de uitgifte van de leningen genaamd "Lineaire obligaties", van de uitgifte van de leningen genaamd "Staatsbons", alsook van "Euro Medium Term Notes", artikel 1, 2°;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 juli 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000003298 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van Staatsbons sluiten betreffende de uitgifte van Staatsbons zoals gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 21 mei 2003 en 24 mei 2007, Besluit :

Artikel 1.Er wordt overgegaan tot de uitgifte van drie leningen respectievelijk genaamd: "Staatsbon op 3 jaar", "Staatsbon op 5 jaar" en "Staatsbon op 8 jaar".

Art. 2.De Staatsbon op 3 jaar - 4 juni 2011-2014 rent 2,50 pct 's jaars vanaf 4 juni 2011 tot en met 3 juni 2014.

De Staatsbon op 5 jaar - 4 juni 2011-2016 rent 3,25 pct 's jaars vanaf 4 juni 2011 tot en met 3 juni 2016.

De Staatsbon op 8 jaar - 4 juni 2011-2019 rent 3,75 pct 's jaars vanaf 4 juni 2011 tot en met 3 juni 2019.

Art. 3.De openbare inschrijving op deze Staatsbons zoals bedoeld in artikel 6 van het koninklijk besluit van 9 juli 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000003297 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte van Staatsbons type koninklijk besluit prom. 09/07/2000 pub. 17/08/2000 numac 2000000617 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan de intercommunale coöperatieve vennootschap « Intercommunale voor Teledistributie van het Gewest Antwerpen », afgekort als « Integan », toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen wordt verleend sluiten, wordt opengesteld op 24 mei 2011; zij wordt afgesloten 1 juni 2011. De datum van betaling is vastgesteld op 6 juni 2011. De betaling is volledig in speciën.

Art. 4.De uitgifteprijs van de Staatsbon op 3 jaar - 4 juni 2011-2014 is vastgesteld tegen 100,00 pct van de nominale waarde.

De uitgifteprijs van de Staatsbon op 5 jaar - 4 juni 2011-2016 is vastgesteld tegen 100,00 pct van de nominale waarde.

De uitgifteprijs van de Staatsbon op 8 jaar - 4 juni 2011-2019 is vastgesteld tegen 99,75 pct van de nominale waarde.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking op 24 mei 2011.

Brussel, 8 juni 2011.

D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^