Ministerieel Besluit van 08 juni 2015
gepubliceerd op 15 juli 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 april 2008 houdende aanstelling van de leden van de GPBHO-Commissie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029317
pub.
15/07/2015
prom.
08/06/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015029317

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


8 JUNI 2015. - Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 april 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/04/2008 pub. 06/05/2008 numac 2008029233 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de GPBHO-Commissie sluiten houdende aanstelling van de leden van de GPBHO-Commissie (leden van de raad bevoegd voor het hoger onderwijs in Hogescholen)


De Minister van Hoger Onderwijs, Gelet op het decreet van 17 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2002 pub. 24/08/2002 numac 2002029414 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het Getuigschrift van Pedagogische Bekwaamheid voor het Hoger Onderwijs (CAPAES) in de hogescholen en van de voorwaarden voor het verkrijgen ervan (1) sluiten tot bepaling van het Getuigschrift van Pedagogische Bekwaamheid voor het Hoger Onderwijs (GPBHO) (CAPAES) in de hogescholen en van de voorwaarden voor het verkrijgen ervan, inzonderheid op artikel 8, zoals gewijzigd bij de decreten van 2 juni 2006 en 13 december 2007;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 november 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/11/2002 pub. 10/03/2003 numac 2003029033 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de samenstelling en de werking van de GPBHO-Commissie genomen bij toepassing van artikel 8 van het decreet van 17 juli 2002 tot bepaling van het Getuigschrift van Pedagogische Bekwaamheid type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/11/2002 pub. 18/02/2003 numac 2003029034 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen bij toepassing van artikel 12 van het decreet van 17 juli 2002 tot bepaling van het Getuigschrift van Pedagogische Bekwaamheid voor het Hoger Onderwijs (CAPAES) in de hogescholen en van de voorwaa sluiten tot bepaling van de samenstelling en de werking van de GPBHO-Commissie genomen bij toepassing van artikel 8 van het decreet van 17 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2002 pub. 24/08/2002 numac 2002029414 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het Getuigschrift van Pedagogische Bekwaamheid voor het Hoger Onderwijs (CAPAES) in de hogescholen en van de voorwaarden voor het verkrijgen ervan (1) sluiten tot bepaling van het Getuigschrift van Pedagogische Bekwaamheid voor het Hoger Onderwijs (GPBHO) (CAPAES) in de Hogescholen en van de voorwaarden voor het verkrijgen ervan, zoals gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 oktober 2007;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2003 pub. 18/09/2003 numac 2003029507 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de GPBHO-commissie sluiten tot benoeming van de leden van de GPBHO-commissie;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 april 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/04/2008 pub. 06/05/2008 numac 2008029233 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de GPBHO-Commissie sluiten houdende aanstelling van de leden van de GPBHO-Commissie (leden van de raad bevoegd voor het hoger onderwijs in Hogescholen), zoals gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 december 2009, 28 januari 2010, 18 oktober 2011, 26 augustus 2013, 30 oktober 2013, 17 december 2013 en 25 november 2014;

Overwegende dat de GPBHO-Commissie bijgestaan wordt door een secretaris en een plaatsvervangende secretaris, aangesteld door de Regering onder de ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap en titularis van de graad van attaché;

Overwegende dat het om een bestuurspersoneelslid van het Ministerie van de Franse Gemeenschap gaat dat titularis is van de graad van attaché en dat het aangesteld wordt om het ambt van plaatsvervangende secretaris bedoeld in artikel 8, § 3, vierde lid van het decreet van 17 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2002 pub. 24/08/2002 numac 2002029414 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het Getuigschrift van Pedagogische Bekwaamheid voor het Hoger Onderwijs (CAPAES) in de hogescholen en van de voorwaarden voor het verkrijgen ervan (1) sluiten te bekleden;

Overwegende dat de plaatsvervangende secretaris van de aftredende commissie vervangen moet worden, Besluit :

Artikel 1.In artikel 3 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 april 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/04/2008 pub. 06/05/2008 numac 2008029233 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de GPBHO-Commissie sluiten houdende aanstelling van de leden van de GPBHO-Commissie (leden van de raad bevoegd voor het hoger onderwijs in Hogescholen), zoals gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 december 2009, 28 januari 2010, 18 oktober 2011, 26 augustus 2013, 30 oktober 2013, 17 december 2013 en 25 november 2014, worden de woorden "Olivier DATH" vervangen door de woorden "Emilie OUVRARD".

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2015.

Brussel, 8 juni 2015.

De Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media, J.-Cl. MARCOURT


begin


Publicatie : 2015-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^