Ministerieel Besluit van 08 mei 2014
gepubliceerd op 27 mei 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van bevoegdheid door de Minister van Landsverdediging inzake het plaatsen en uitvoeren van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, inzake vervreemding en diverse uitgaven

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2014007198
pub.
27/05/2014
prom.
08/05/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 MEI 2014. - Ministerieel besluit houdende overdracht van bevoegdheid door de Minister van Landsverdediging inzake het plaatsen en uitvoeren van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, inzake vervreemding en diverse uitgaven


De Minister van Landsverdediging, Gelet op de wet betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006, artikel 74, gewijzigd bij de wet van 5 augustus 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/08/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011021079 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van artikel 80 van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 type wet prom. 05/08/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011000702 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 80 van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006. - Duitse vertaling sluiten en artikel 63;

Gelet op de wet inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, van 13 augustus 2011, artikel 18, gewijzigd bij de wet van 1 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/12/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013206739 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied type wet prom. 01/12/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014000118 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied. - Duitse vertaling sluiten en artikel 45;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 16/04/2013 numac 2013021025 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de tussenkomst van de Ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten, ontwerpenwedstrijden en concessies voor openbare werken op federaal niveau type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 25/05/2016 numac 2016000313 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de tussenkomst van de Ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten, ontwerpenwedstrijden en concessies voor openbare werken op federaal niveau. - sluiten betreffende de tussenkomst van de Ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten, ontwerpenwedstrijden en concessies voor openbare werken op federaal niveau, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 februari 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 januari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/01/2014 pub. 20/01/2014 numac 2014021005 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende het voorafgaand toezicht inzake de plaatsing van de overheidsopdrachten met toepassing van artikel 18, § 3, van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en di sluiten betreffende het voorafgaand toezicht inzake de plaatsing van de overheidsopdrachten met toepassing van artikel 18, § 3, van de wet van 13 augustus 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied sluiten inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 april 2014;

Overwegende het koninklijk besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 12/01/2002 numac 2002007001 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene structuur van het Ministerie van Landsverdediging en tot vastlegging van de bevoegdheden van bepaalde autoriteiten sluiten tot bepaling van de algemene structuur van het Ministerie van Landsverdediging en tot vastlegging van de bevoegdheden van bepaalde autoriteiten, artikel 30 gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 april 2010 en artikel 40 gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 december 2013;

Overwegende het koninklijk besluit van 15 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/07/2011 pub. 09/08/2011 numac 2011021058 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren sluiten betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 9 juli 2013, gedeeltelijk vernietigd bij arrest van de Raad van State van 22 oktober 2013, bij het ministerieel besluit van 18 december 2013 en bij het koninklijk besluit van 7 februari 2014;

Overwegende het koninklijk besluit van 23 januari 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/01/2012 pub. 01/02/2012 numac 2011021114 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied sluiten betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 24 januari 2012, het ministerieel besluit van 18 december 2013 en het koninklijk besluit van 7 februari 2014;

Overwegende het koninklijk besluit van 14 januari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 14/02/2013 numac 2013021005 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken sluiten tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 februari 2014;

Overwegende het ministerieel besluit van 25 juni 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/08/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011021079 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van artikel 80 van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 type wet prom. 05/08/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011000702 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 80 van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006. - Duitse vertaling sluiten0 houdende overdracht van bevoegdheid door de Minister van Landsverdediging inzake het plaatsen en uitvoeren van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, inzake vervreemding en diverse uitgaven, Besluit : HOOFDSTUK I. - Definities

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit, wordt verstaan onder : 1° "de Minister" : de Minister van Landsverdediging;2° "Div MP" : de chef van de Divisie Overheidsopdrachten van de Algemene Directie Material Resources;3° "tabel" : één van de genummerde tabellen in bijlage bij dit besluit;4° "ordonnateurs" : overheden aan wie de Minister de in dit besluit bepaalde bevoegdheden overdraagt, meer bepaald inzake de voorbereiding, de gunning, de plaatsing en het toezicht op de uitvoering van de overheidsopdrachten en diverse uitgaven;5° "gecentraliseerde ordonnateurs" : de in tabel 1 vermelde ordonnateurs die overheidsopdrachten realiseren ten behoeve van Landsverdediging op basis van genotifieerde aankoopaanvragen;6° "gedecentraliseerde ordonnateurs" : de in tabel 2 vermelde ordonnateurs die overheidsopdrachten realiseren bestemd om de specifieke behoeften voor de werking van hun dienst en/of voor de uitvoering van hun opdracht te dekken, desgevallend onder de in tabel 2 bepaalde voorwaarden;7° "leidende dienst" : de dienst van de aanbestedende overheid belast met de verwezenlijking van de procedures overheidsopdrachten in naam van de ordonnateur.Voor de overheidsopdrachten gerealiseerd door een gecentraliseerde ordonnateur, is dit een ondersectie van de Divisie Overheidsopdrachten van de Algemene Directie Material Resources. Deze ondersectie wordt aangeduid in het bestek; 8° "wet" : de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006;9° "wet D&V" : de wet van 13 augustus 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied sluiten inzake de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied;10° "wetten" : de wetten vermeld in artikel 1, 8° en 9° van dit besluit;11° "KB AUR" : het koninklijk besluit van 14 januari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 14/02/2013 numac 2013021005 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken sluiten tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;12° "uitvoerings- en wijzigingsbeslissingen" : alle beslissingen voortvloeiend uit de bepalingen van het KB AUR die betrekking hebben op het toezicht op de uitvoering van de overheidsopdrachten en de contractuele wijzigingen ervan;13° "KB Del" : het koninklijk besluit van 3 april 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 16/04/2013 numac 2013021025 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de tussenkomst van de Ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten, ontwerpenwedstrijden en concessies voor openbare werken op federaal niveau type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 25/05/2016 numac 2016000313 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de tussenkomst van de Ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten, ontwerpenwedstrijden en concessies voor openbare werken op federaal niveau. - sluiten betreffende de tussenkomst van de Ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten, ontwerpenwedstrijden en concessies voor openbare werken op federaal niveau;14° "KB voorafgaand toezicht IS en ID" : het koninklijk besluit van 9 januari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/01/2014 pub. 20/01/2014 numac 2014021005 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende het voorafgaand toezicht inzake de plaatsing van de overheidsopdrachten met toepassing van artikel 18, § 3, van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en di sluiten betreffende het voorafgaand toezicht inzake de plaatsing van de overheidsopdrachten te plaatsen in het kader van internationale samenwerking (IS) of internationale deelname (ID) met toepassing van artikel 18, § 3, van de wet van 13 augustus 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied sluiten inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied;15° "OPZB" : de onderhandelingsprocedure zonder naleving van de bekendmakingsregels bij de aanvang van de procedure in de zin van artikel 26, § 1, van de wet en artikel 25 van de wet D&V;16° "diverse uitgaven" : de uitgaven die worden gedaan door de ordonnateurs van tabel 4, met uitzondering van deze die vallen onder de definitie van overheidsopdrachten zoals gedefinieerd in het artikel 3 van de wetten, en die betrekking hebben op verbintenissen die voortvloeien uit een verbruiksprogramma en die noodzakelijk zijn voor het in werking stellen van hun stafdepartement, algemene directie, component of dienst, zoals uitgaven van internationale aard, cursuskosten, kosten ter gelegenheid van zendingen in het buitenland, medische en farmaceutische onkosten, representatiekosten en huurkosten voor onroerende goederen;17° "lokale aankoop" : de OPZB in de zin van artikel 26, § 1, van de wet en artikel 25 van de wet D&V, gesloten met een aanvaarde factuur en betrekking hebbende op uitgaven gerealiseerd in het kader van een provisionele vastlegging genomen op basis van een ramingsstaat;18° "BMSO" : Belgian Military Supply Office in Washington DC, Verenigde Staten;19° "BPO" : Belgian Pipeline Organisation;20° "FOR" : Federale Opdrachtencentrale van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie;21° "DGMR" : Directeur-generaal van de Algemene Directie Material Resources;22° "ACOS Ops&Trg" : de Onderstafchef Operaties en Training. HOOFDSTUK II. - Overdracht van bevoegdheid inzake overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in de klassieke sectoren en op defensie- en veiligheidsgebied Afdeling I - Bepalingen toepasselijk op alle opdrachten met

uitzondering van de lokale aankopen

Art. 2.Aan de ordonnateurs vermeld in de bij dit besluit gevoegde tabellen 1 en 2, worden de hierna bepaalde bevoegdheden overgedragen. § 1. In geval van afwezigheid van een ordonnateur worden zijn bevoegdheden uitgeoefend door een vervanger aangeduid in de overeenkomstige tabel. § 2. De overgedragen bevoegdheid mag niet verder worden overgedragen. § 3. Elke ordonnateur kan de bevoegdheid, toegekend aan ordonnateurs die hen hiërarchisch en/of functioneel ondergeschikt zijn, beperken. § 4. Voor elke toekenning aan een gecentraliseerde ordonnateur van een bevoegdheid boven zijn drempel bepaald in tabel 1, in welk stadium van de procedure dan ook, is een bijzondere overdracht van bevoegdheid vanwege de Minister vereist, in voorkomend geval na goedkeuring door de Ministerraad.

Art. 3.De overdracht omvat de bevoegdheid om binnen de perken van tabellen 1 en 2 : 1° de opdracht voor te bereiden, dat wil zeggen : a) te beslissen over de gunningswijze, de eventueel te hanteren modaliteiten en het opstarten van de procedure;b) de opdrachtdocumenten goed te keuren.Div MP keurt de bestekken goed voor de Minister. 2° de kandidaten en de inschrijvers in uitvoering van de in de wetten voorziene gunningswijzen te selecteren en de gemotiveerde selectie-beslissing te ondertekenen;3° de offertes te evalueren en deze die niet regelmatig zijn af te wijzen;4° zoals bepaald in artikel 35 van de wet en in artikel 31 van de wet D&V, de opdracht al dan niet te gunnen of te sluiten dat wil zeggen : a) het verslag van gunning of niet-gunning goed te keuren en de gemotiveerde beslissing van gunning of niet-gunning te ondertekenen;b) de beslissing nemen om de opdracht al dan niet te sluiten, de ondertekende contracten of de goedkeuring van de offerte betekenen.5° de uitvoerings- en wijzigingsbeslissingen te nemen in toepassing van het KB AUR, met dien verstande dat : a) voor de opdrachten gesloten door de Minister, deze bevoegdheid wordt overgedragen aan Div MP;b) voor de opdrachten uitgevoerd onder het beheer van een ordonnateur uit tabel 1, volgende bevoegdheden worden gedelegeerd naar de leidende dienst : i) het nemen van de uitvoeringsbeslissingen in toepassing van de door de ordonnateur goedgekeurde opdrachtdocumenten; ii) het nemen van de wijzigingsbeslissingen met administratief karakter in verband met de opdrachtnemer zoals juridische vorm, naam, maatschappelijke zetel of statuten.

De overdracht geldt binnen de perken van de bevoegdheden vermeld in tabel 1, kolom (2), waarbij het in aanmerking te nemen bedrag overeenkomt met de financiële weerslag van de beslissing, onverminderd artikel 37, 2°, van het KB AUR.

Art. 4.§ 1 Behoudens andere vermelding, omvat het bedrag van de overdracht van bevoegdheid in elk stadium van de procedure, het totale werkelijke of geraamde bedrag van de opdracht in lopende euro, erbij inbegrepen de bijkomende kosten, met uitsluiting van de belasting op de toegevoegde waarde, rekening houdend met de wettelijk bepaalde ramingsregels. § 2. In het geval van aanvullende werken, leveringen of diensten die worden geplaatst bij OPZB met toepassing van de artikelen 26, § 1, 2°, a., 3°, b. en c. van de wet en artikel 25, 3°, a, en 4°, a., van de wet D&V, wordt ook het bedrag van de hoofdopdracht meegerekend, onverminderd artikel 5, 2° , van het KB Del.

Art. 5.Div MP heeft de bevoegdheid om de meerjarige open- of bestelovereenkomsten gesloten door de Minister te verlengen.

Div MP heeft de bevoegdheid om in de meerjarige opdrachten met gedefinieerde opties of voorwaardelijke gedeelten, gesloten door de Minister, deze opties of gedeelten te bestellen.

De ordonnateurs van tabellen 1 en 2 mogen de opdrachten, die zij hebben gesloten, verlengen. Zij mogen de opties of gedeelten bestellen van de opdrachten die zij hebben gesloten.

Art. 6.De bepalingen van de huidige afdeling zijn eveneens van toepassing voor de overheidsopdrachten in naam en voor rekening van zowel nationale als internationale derden, waarvoor geen voorafgaande goedkeuring van de Ministerraad vereist is, in overeenstemming met artikel 5, 5°, van het KB Del.

Art. 7.De overdracht van bevoegdheid aan een gedecentraliseerde ordonnateur geldt niet voor de aankoop van voertuigen (behalve voor BPO voor wat betreft de aankoop van voertuigen in opdracht en gefinancierd door het Central Europe Pipeline System (CEPS)). Afdeling II. - Bepalingen toepasselijk op ruilovereenkomsten

Art. 8.Div MP heeft de bevoegdheid om ruilovereenkomsten voor te bereiden, te gunnen, te sluiten en uit te voeren, mits naleving van de wetgeving op de overheidsopdrachten en van de bepalingen uit Afdeling I van dit hoofdstuk.

De bevoegdheid wordt bepaald door tabel 1, in functie van de ruilwaarde en de gunningswijze. Afdeling III. - Overheidsopdrachten gerealiseerd via aankoop- en

opdrachtencentrales

Art. 9.§ 1. Onder de drempels vermeld in tabel 1, § 1, kolom (1) beslist de ordonnateur bij aanvang van de procedure om beroep te doen op de FOR. Desgevallend duidt hij de leidende ambtenaren aan die gemachtigd zijn om bestellingen te plaatsen. Dit artikel is ook van toepassing op BPO. § 2. Voor de realisatie van opdrachten waarvoor een andere aanbestedende overheid aankoop- of opdrachtencentrale is, zijn de delegaties zoals bepaald in artikel 9, § 1, van dit besluit geldig, mits een voorafgaand schriftelijk protocol met de leidende partij werd afgesloten. Het in aanmerking te nemen bedrag omvat enkel het aandeel van het Ministerie van Landsverdediging. § 3. Voor de opdrachten waarvoor het Ministerie van Landsverdediging aankoop- of opdrachtencentrale is, zijn de delegaties zoals bepaald in artikel 9, § 1, van dit besluit geldig, mits een voorafgaand schriftelijk protocol met de gebruikende partijen werd afgesloten. Het in aanmerking te nemen bedrag omvat het gecumuleerde bedrag van de gebruikende partijen en de leidende partij. Afdeling IV. - Bijzondere ordonnateurs in het kader van operaties,

militaire bijstand en training

Art. 10.In het geval van een ontplooiing van een Belgisch detachement in het kader van operaties in het buitenland, militaire bijstand of training in het buitenland kan DGMR beslissen om een bijzondere ordonnateur aan te duiden die de troepen vergezelt. Deze ordonnateur zal de bevoegdheid hebben overheidsopdrachten en diverse uitgaven voor te bereiden, te gunnen, te sluiten en toezicht te houden op de uitvoering ervan op basis van een specifieke budgettaire ruiter tot een bedrag van 400.000 EUR voor werken en leveringen en 200.000 EUR voor diensten voor zover deze overheidsopdrachten en diverse uitgaven noodzakelijk zijn om te beantwoorden aan dringende behoeften, eigen aan de specifieke situatie ter plaatse, zonder dewelke het goed verloop van de opdracht in het gedrang zou worden gebracht.

De aanduiding van een bijzondere ordonnateur zal gebeuren in één van de bijlagen aan het operatieorder.

Art. 11.§ 1. Bij hoogdringendheid en in omstandigheden die niet toelaten een ordonnateur uit tabel 1 te laten tussenkomen, hebben de volgende ordonnateurs de bevoegdheid om de volgende overheidsopdrachten te verwezenlijken : 1° De Chef van de Divisie Steun van het Stafdepartement Operaties en Training inzake opdrachten die noodzakelijk zijn om de goede uitvoering van een operatie of militaire bijstand of van een dringende transportopdracht te verzekeren.2° Met het oog op de bescherming van mensenlevens, de voorziening in medische verzorging, vervoer of repatriëring of de verzekering van de gebruiksveiligheid van het materieel : a) De overheid met de hoogste graad die de eenheid of de instelling beveelt in het buitenland.b) De boordcommandant van een militair luchtvaartuig.c) De commandant van een schip van de Marinecomponent in het buitenland. § 2. De bevoegdheidsdrempels bedragen 700.000 EUR (excl btw) voor leveringen en werken en 350.000 EUR (excl btw) voor diensten. Afdeling V. - Lokale aankopen

Art. 12.De overheden vermeld in tabel 3 hebben de bevoegdheid tot het voorbereiden, gunnen, sluiten en toezicht uitoefenen op de uitvoering van lokale aankopen. Zij kunnen deze bevoegdheid niet aanwenden voor de realisatie van meerjarige opdrachten. Afdeling VI. - Overeenkomsten en de overheidsopdrachten die eruit

voortspruiten

Art. 13.Elk ontwerp van overeenkomst in nationaal of in internationaal verband dat tot gevolg zou kunnen hebben dat het Ministerie van Landsverdediging zich zou verbinden op het gebied van overheidsopdrachten wordt ondertekend en gewijzigd door Div MP, binnen de perken van zijn bevoegdheid vermeld in tabel 1, kolom (2), desgevallend na de voorafgaande goedkeuring van de Ministerraad, conform artikel 3, § 3, van het KB Del.

De overige overeenkomsten waarbij het Ministerie van Landsverdediging zich niet verbindt op het gebied van overheidsopdrachten, worden hetzij door de Minister van Landsverdediging hetzij door de Onderstafchef van het betrokken stafdepartement of door de Directeur-generaal van de betrokken algemene directie ondertekend in functie van het voorwerp van de betrokken overeenkomst en van het niveau van de andere tekenende partij.

Art. 14.Tenzij anders bepaald in de overeenkomst of door een bijzondere bevoegdheidsoverdracht in toepassing van artikel 2, § 4, van dit besluit, worden de overheidsopdrachten die voortvloeien uit overeenkomsten in nationaal of internationaal verband ondertekend en gewijzigd door Div MP, binnen de perken van zijn bevoegdheid vermeld in tabel 1, kolom (2), volgens de regels van Afdeling I, desgevallend rekening houdend met artikel 10, § 2, van het KB Del.

Naargelang het geval en in de specifieke betrokken stadia van de procedure zijn deze specifieke overheidsopdrachten onderworpen aan de tussenkomst van de Ministerraad conform de bepalingen van het KB Del of aan het voorafgaand toezicht door de Ministerraad conform de bepalingen van het KB voorafgaand toezicht IS en ID. Afdeling VII. - Overige overheidsopdrachten die niet onder de

toepassing vallen van de bepalingen van de wetten

Art. 15.De overheidsopdrachten die krachtens de artikelen 17 en 18 van de wet en krachtens artikel 18 van de wet D&V niet vallen onder de toepassing van de bepalingen van deze wetten, en onder voorbehoud van de overheidsopdrachten beoogd in artikel 14 van dit besluit, worden voorbereid, geplaatst en uitgevoerd door de ordonnateurs van tabel 1, binnen de perken van hun bevoegdheid in tabel 1, § 1, kolom (2) volgens de regels van Afdeling I, conform de artikelen 3, 5 en 6 van het KB Del. HOOFDSTUK III. - Overdracht van bevoegdheid inzake diverse uitgaven

Art. 16.De overheden aangeduid in tabel 4 hebben de bevoegdheid om diverse uitgaven te realiseren. § 1. De overheden bepaald in tabel 4, § 1, mogen op hun verantwoordelijkheid, een beperkt aantal hen ondergeschikte overheden, nominatief aanduiden die bevoegd zijn om welbepaalde uitgaven goed te keuren onder een vastgestelde drempel. Voor wat betreft de overeenkomsten afgesloten met de regering van de Verenigde Staten van Amerika (FMS cases) mogen zij de directeur BMSO aanduiden. § 2. De overheden in tabel 4, § 2, mogen diverse uitgaven realiseren tot de vastgestelde bedragen. HOOFDSTUK IV. - Bepalingen toepasselijk op vervreemding

Art. 17.De ordonnateurs vermeld in artikel 15 hebben de bevoegdheid om, behoudens voor contracten betreffende wapens en munitie : 1° onderhandse contracten te sluiten voor verkoop van overtollig materieel;2° contracten te sluiten voor verkoop van het materieel aangeboden tijdens de openbare verkopen.Bij toewijzing van meerdere percelen aan een zelfde kandidaat zal het cumulatief bedrag van deze percelen in beschouwing worden genomen.

Art. 18.De overgedragen bevoegdheid bedraagt 350.000 EUR voor de Sectiechef van de verkoopdienst en 700.000 EUR voor Div MP. De vermelde bedragen zijn de bedragen bij opstart van de procedure, onafhankelijk van het uiteindelijke bedrag van de verkoop. HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen

Art. 19.Het ministerieel besluit van 25 juni 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/08/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011021079 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van artikel 80 van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 type wet prom. 05/08/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011000702 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 80 van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006. - Duitse vertaling sluiten0 houdende overdracht van bevoegdheid wordt opgeheven.

Art. 20.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 13 mei 2014.

Brussel, 8 mei 2014.

P. DE CREM

Bijlage bij het ministerieel besluit van 8 mei 2014 Tabel 1 Regeling van de overdracht van bevoegdheid inzake overheidsopdrachten op basis van de wet van 15 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten sluiten en de wet van 13 augustus 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied sluiten met uitzondering van de lokale aankopen GECENTRALISEERDE ORDONNATEURS § 1. Bevoegdheidsdrempels (in euro, exclusief btw)

(1)

(2)

Reeks

Overheid

Open en beperkte procedure(s), onderhandelingsprocedure met bekendmaking en concurrentiedialoog

Onderhandelings- procedure zonder bekendmaking

(1)

Div MP

2.000.000

700.000 (*)

(2)

Sectiechefs Div MP (uitgezonderd de sectiechef v/d verkoopdienst en v/d Management & Support Sectie)

1.000.000

350.000 (*)

(3)

Ondersectiechefs van Div MP (uitgezonderd de Ondersectiechefs v/d Management & Support Sectie)

500.000

175.000 (*)

De Minister blijft ordonnateur in elk stadium van de procedure waarvoor de tussenkomst vereist is van of gevraagd wordt door : 1° de Parlementaire Commissie Legeraankopen (PCLA);2° de Ministerraad (MR). (*) De opdrachten toe te vertrouwen aan bevoorradingsorganismen opgericht als NAVO-agentschap of aan BMSO worden ondertekend en gewijzigd door Div MP rekening houdend met Art 10, § 2, van KB Del.


§ 2. Vervanging bij afwezigheid (gebeurt aan de hand van een gedateerde nota, getekend door ordonnateur en vervanger, met melding van de periode van vervanging) 1° Voor de Div MP : Chef van de Management & Support Section (MRMP-G) of in zijn/haar afwezigheid, de oudste in graad aanwezige sectiechef.2° Voor de sectiechefs : de oudste in graad aanwezige ondersectiechef.3° Voor de ondersectiechef : de oudste in graad aanwezige officier van deze ondersectie of de aanwezige niveau A met de meeste anciënniteit. Tabel 2 Regeling van de overdracht van bevoegdheid inzake overheidsopdrachten op basis van de wet van 15 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten sluiten en de wet van 13 augustus 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied sluiten met uitzondering van de lokale aankopen GEDECENTRALISEERDE ORDONNATEURS § 1. Bevoegdheid tot en met 85.000 EUR exclusief btw 1° De Commandant van de Koninklijke Militaire School 2° De Onderstafchef Inlichtingen en Veiligheid (ACOS IS) 3° De Defensieattachés 4° De Directeur BMSO 5° De Commandant van een schip van de Marinecomponent, voor de punctuele opdrachten voor herbevoorrading inzake voeding in een buitenlandse aanleghaven § 2.Bevoegdheid tot en met 30.000 EUR exclusief btw 1° De Commandant van het 5e Element voor Medische Interventie 2° De Directeur-generaal van de Algemene Directie Communicatie (DGCOM) 3° De Commandant van het militair hospitaal 4° De Commandant van de dienst opsporing en vernietiging van oorlogstuigen 5° De Commandanten van de intergeallieerde instellingen § 3.Bevoegdheid volgens tabel 1, § 1, reeks (3) De Directeur BPO § 4. Vervanging bij afwezigheid (aan de hand van een gedateerde nota, getekend door de ordonnateur en vervanger, met melding van de periode van vervanging) De overheid aangeduid om de functie ad interim te vervullen.

Tabel 3 Regeling van de overdracht van bevoegdheid inzake overheidsopdrachten op basis van de wet van 15 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten sluiten en de wet van 13 augustus 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied sluiten ORDONNATEURS LOKALE AANKOPEN § 1. Lijst der ordonnateurs bevoegd voor een uitgave lager dan of gelijk aan 5.500 EUR exclusief btw 1° In het kader van Ops en militaire bijstand De Onderstafchef Ops&Trg (ACOS Ops&Trg) 2° Tijdens oefeningen en Man, Ops in het buitenland of ontplooiingen in het kader van hun opdracht en als de omstandigheden het vereisen 1.De Comd van detachementen 2. BoordComd AC 3.Comd van schepen NC 3° Om te voldoen aan behoeften die eigen zijn aan zijn opdracht 1.De Onderstafchef Inlichtingen en Veiligheid (ACOS IS) 2. De Directeur-generaal van de Algemene Directie Communicatie (DGCOM) 3.De Chef ATS 4. De Chef KabCHOD 5.De Defensieattachés 6. Directeur BPO 7.De Commandant van de Koninklijke Militaire School 4° Voor aankopen op vraag van de ACOS en DG in het kader van de uitvoering van hun (her)bevoorradingsopdracht en mits de behoefte officieel genotifieerd is MRMP (Div MP) en de sectiechefs § 2.Ordonnateurs bevoegd voor een uitgave lager dan of gelijk aan 2.500 EUR exclusief btw De nominatief aangeduide Korpscommandanten binnen de hen toegewezen kredieten. § 3. Vervanging bij afwezigheid (aan de hand van een gedateerde nota, getekend door de ordonnateur en vervanger, met melding van de periode van vervanging) De overheid aangeduid om de functie ad interim te vervullen.

Tabel 4 Regeling van de overdracht van bevoegdheid inzake diverse uitgaven ORDONNATEURS DIVERSE UITGAVEN § 1. Ordonnateurs in toepassing van artikel 16, § 1 1. De Chef Defensie (CHOD) 2.De Onderstafchefs en hun Divisiechefs 3. De Directeurs-generaal en hun Divisiechefs 4.De Commandanten van de Componenten § 2. Ordonnateurs in toepassing van artikel 16, § 2, tot een bedrag van 2.500 EUR exclusief btw De nominatief aangeduide Korpscommandanten binnen de hen toegewezen kredieten. § 3. Vervanging bij afwezigheid (aan de hand van een gedateerde nota, getekend door de ordonnateur en vervanger, met melding van de periode van vervanging) De overheid aangeduid om de functie ad interim te vervullen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^