Ministerieel Besluit van 08 mei 2018
gepubliceerd op 14 mei 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van het Richtplan van Aanleg voor de zone "Bordet"

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018031014
pub.
14/05/2018
prom.
08/05/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018031014

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


8 MEI 2018. - Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van het Richtplan van Aanleg voor de zone "Bordet"


De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met ruimtelijke ordening, Gelet op artikel 39 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, meer bepaald artikels 6, § 1, I, 1°, en 20;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, meer bepaald artikel 8;

Gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO), laatst gewijzigd door de ordonnantie van 30 november 2017 tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en tot wijziging van bepaalde daarmee verband houdende wetgevingen, in het bijzonder artikel 30/3;

Overwegende dat de wijziging van het BWRO in de wetgeving op het vlak van ruimtelijke ordening in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een nieuw gewestelijk planningsinstrument introduceert, het Richtplan van Aanleg (RPA);

Overwegende dat het Brussels Gewest een aanhoudende bevolkingsgroei kent;

Dat volgens de statistieken en de prognoses van de Federale Overheidsdienst (Planbureau) en het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) deze groei zal voortduren tot het midden van de 21ste eeuw;

Dat bouwgrond mobiliseren en een antwoord bieden aan de huidige en toekomstige behoeften op het gebied van huisvesting, voorzieningen en aanverwante diensten noodzakelijk is;

Overwegende het programma Alliantie Wonen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Overwegende dat het bijzonder plan van aanleg BPA N° 7H: « Wijk begrepen tussen de J.B. Desmethstraat, de spoorweg Halle-Muizen, de Impressionismelaan en de Leopold III-laan » van 18 april 1963;

Overwegende dat het bijzonder plan van aanleg BPA N° 7D « Sportplein " van 18 juni 1992 Overwegende dat het bijzonder plan van aanleg BPA N° 16 « Wijk begrepen tussen de J. Bordetstraat, de Zaventemstraat, de Houtweg en de grens met de gemeente Sint-Stevens-Woluwe" van 15 februari 1974, gedeeltelijk opgeheven door het BBP nr. 160;

Overwegende dat het bijzonder plan van aanleg BPA N° 160 « Wijk begrepen tussen de Bordetstraat, de Zaventemstraat, de Houtweg en de grens met de gemeente Sint-Stevens-Woluwe" van 9 juli 1992;

Overwegende dat de BBP N° 07-01 « Da Vinci » in opmaak is;

Overwegende dat de BBP N° 170 « Da Vinci » in opmaak is;

Overwegende dat de perimeter waarop dit besluit betrekking heeft gedefinieerd wordt in de bijlage bij dit besluit;

Overwegende het Gewestelijk Ontwikkelingsplan dat is goedgekeurd op 12 september 2002;

Dat de Leopold III-laan is opgenomen als een grootstedelijke weg in het GewOP;

Dat in de betrokken zone twee te realiseren stadsingangen worden geïdentificeerd in het GewOP;

Dat een belangrijk intermodaal knooppunt wordt geïdentificeerd in het midden van de betrokken zone;

Overwegende dat de perimeter momenteel voor een groot deel bestaat uit geïsoleerde, monofunctionele en autogerichte enclaves; dat een groot deel van de ruimte ingenomen wordt door parkings en minder waardevolle vegetatie; dat de landschappelijke kwaliteit en belevingswaarde van de publieke ruimte randstedelijk en ondermaats is;

Overwegende dat Bordet, als snijpunt van Leopold 3-laan, Haachtsesteenweg, Bordetlaan en de GEN-lijnen 4, 5, 7 en 9 (Merode, Luxemburg, Mechelen en Leuven), fungeert als strategische intermodale mobiliteitsknoop centraal op de luchthavencorridor langs de Leopold-III laan; dat het verlengen van metro `Noord' tot Bordet en tram 62 tot de luchthaven maakt dat Bordet zal evolueren tot één van de meest bereikbare plekken van het Brussels polycentrisch netwerk;

Overwegende dat de combinatie van nationale, regionale en lokale bereikbaarheid Bordet tot stadspoort met onontgonnen programmatorisch potentieel maken; dat de plek bijgevolg dient te evolueren van louter infrastructurele en randstedelijke ruimte tot nieuwe centraliteit met metropolitane allure met een meer stedelijke identiteit, een coherente publieke ruimte, verdicht met nieuwe (ook publieke) programma's;

Overwegende dat de Regering acht sites voor de inplanting van transitparkings heeft bepaald;

Dat Bordet een van deze sites is en dat zijn inplanting dus in de bodembestemming ingeschreven moet worden;

Overwegende dat het een gewestelijke strategische zone betreft waar volgende belangrijkste strategische objectieven nagestreefd worden: verdichting, functie-menging, multimodale en gedeelde ruimte, landschappelijke kwaliteit en (metropolitane) voorzieningen;

Overwegende dat het organiseren van de gedeelde ruimte een essentiële voorwaarde is voor de aantrekkingskracht van de bestaande en toekomstige economische en residentiële programma's; dat trein-, tram- en bushaltes, de toekomstige metro-halte en eventuele park and ride-uitrusting en de voorziene fiets-GEN routes op een efficiënte en leesbare manier dienen geïntegreerd dienen te worden;

Overwegende dat het noodzakelijk lijkt om voor deze perimeter, die eveneens de bijzonderheid heeft om intergemeentelijk te zijn, een algemene visie op de strategische en verordenende regionale ontwikkeling te formuleren en dat het richtplan van aanleg hiervoor het meest geschikte instrument lijkt te zijn, Besluit :

Artikel 1.De administratie belast met territoriale planning wordt uitgenodigd om te starten met de uitwerking van een ontwerp van richtplan van aanleg voor de perimeter die is aangeduid op de bijgevoegde kaart.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag nadat het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 8 mei 2018.

De Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenzaken, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2018-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^