Ministerieel Besluit van 08 mei 2018
gepubliceerd op 14 mei 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van het Richtplan van Aanleg voor de zone "Voormalige kazerne van Elsene"

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018031015
pub.
14/05/2018
prom.
08/05/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018031015

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


8 MEI 2018. - Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van het Richtplan van Aanleg voor de zone "Voormalige kazerne van Elsene"


De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met ruimtelijke ordening, Gelet op artikel 39 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, meer bepaald artikels 6, § 1, I, 1°, en 20;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, meer bepaald artikel 8;

Gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO), laatst gewijzigd door de ordonnantie van 30 november 2017 tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en tot wijziging van bepaalde daarmee verband houdende wetgevingen, in het bijzonder artikel 30/3 Overwegende dat de wijziging van het BWRO in de wetgeving op het vlak van ruimtelijke ordening in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een nieuw gewestelijk planningsinstrument introduceert, het Richtplan van Aanleg (RPA);

Overwegende dat het Brussels Gewest een aanhoudende bevolkingsgroei kent;

Dat volgens de statistieken en de prognoses van de Federale Overheidsdienst (Planbureau) en het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) deze groei zal voortduren tot het midden van de 21ste eeuw;

Dat bouwgrond mobiliseren en een antwoord bieden aan de huidige en toekomstige behoeften op het gebied van huisvesting, voorzieningen en aanverwante diensten noodzakelijk is;

Overwegende het programma Alliantie Wonen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Overwegende dat de gewestelijke beleidsverklaring van 2014-2019 preciseert dat een ontwikkelingsstrategie voor de site zal worden goedgekeurd, rekening houdend met het belang van het erfgoed;

Dat ze aangeeft dat de voormalige rijkswachtkazerne het potentieel heeft voor reconversie waardoor het mogelijk wordt een internationale universiteitsstad en een nieuwe wijk te ontwikkelen met een gediversifieerd academisch aanbod, woningen en voorzieningen voor studenten, de academische wereld en de bewoners;

Overwegende dat de ontwikkeling van universitaire polen een belangrijke grootstedelijke uitdaging is;

Overwegende dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de grootste studentenstad van België is, met ongeveer 90.000 studenten, waarvan circa 20 % uit het buitenland;

Overwegende het Gewestelijk Ontwikkelingsplan dat werd goedgekeurd op 12 september 2002;

Dat de Kroonlaan en de Generaal Jacqueslaan die de site van de voormalige kazernes van Elsene omkaderen respectievelijk als hoofdweg en grootstedelijke weg zijn opgenomen in het GewOP;

Overwegende dat de site die wordt gedefinieerd in de bijlage van dit besluit slechts één kadastraal perceel vormt dat in het Gewestelijk Bestemmingsplan bestemd is als `Gebied voor voorzieningen van collectief belang of van openbare diensten' wat de mogelijkheden voor een gemengde stedelijke ontwikkeling beperkt;

Overwegende dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest begin 2018 de site van de voormalige rijkswachtkazerne heeft gekocht;

Overwegende dat de voormalige rijkswachtkazerne van Elsene gekenmerkt wordt door zijn militaire stedenbouw die als erfgoed beschouwd kan worden;

Overwegende dat de gemeente Elsene op haar grondgebied of in de buurt verschillende belangrijke centra van universiteiten en hogescholen heeft;

Dat gezien de demografische ontwikkeling, de maatschappelijke trends en de aantrekkingskracht van het Gewest op het gebied van hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de populatie van studenten en onderzoekers de komende jaren aanzienlijk zou moeten toenemen;

Overwegende dat de site een goede bereikbaarheid heeft met het openbaar vervoer (S-aanbod van de NMBS, MIVB (sneltram, tram en bus, De Lijn en TEC) en via de weg;

Overwegende dat het stadsweefsel van de omgeving dichtbebouwd is en een tekort heeft aan openbare plaatsen voor ontmoeting en ontspanning (pleinen, parken,...);

Overwegende dat de site het potentieel heeft voor dit type van openbare ruimten;

Overwegende dat een project onder leiding van de universiteiten VUB en ULB gericht is op de reconversie van een deel van de bestaande gebouwen in universiteits- en buurtvoorzieningen vanuit een benadering die duurzame ontwikkeling bevordert;

Overwegende dat het noodzakelijk lijkt om voor deze perimeter een algemene visie op de strategische en verordenende regionale ontwikkeling te formuleren en dat het richtplan van aanleg hiervoor het meest geschikte instrument lijkt te zijn, Besluit :

Artikel 1.De administratie belast met territoriale planning wordt uitgenodigd om te starten met de uitwerking van een ontwerp van richtplan van aanleg voor de perimeter die is aangeduid op de bijgevoegde kaart.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag nadat het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 8 mei 2018.

De Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenzaken, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2018-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^