Ministerieel Besluit van 08 mei 2018
gepubliceerd op 14 mei 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van het Richtplan van Aanleg voor de zone "Weststation"

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018031016
pub.
14/05/2018
prom.
08/05/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018031016

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


8 MEI 2018. - Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van het Richtplan van Aanleg voor de zone "Weststation"


De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met ruimtelijke ordening, Gelet op artikel 39 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, meer bepaald artikels 6, § 1, I, 1°, en 20;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, meer bepaald artikel 8;

Gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO), laatst gewijzigd door de ordonnantie van 30 november 2017 tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en tot wijziging van bepaalde daarmee verband houdende wetgevingen, in het bijzonder artikel 30/3;

Overwegende dat de wijziging van het BWRO in de wetgeving op het vlak van ruimtelijke ordening in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een nieuw gewestelijk planningsinstrument introduceert, het Richtplan van Aanleg (RPA);

Overwegende dat het Brussels Gewest een aanhoudende bevolkingsgroei kent;

Dat volgens de statistieken en de prognoses van de Federale Overheidsdienst (Planbureau) en het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) deze groei zal voortduren tot het midden van de 21ste eeuw;

Dat bouwgrond mobiliseren en een antwoord bieden aan de huidige en toekomstige behoeften op het gebied van huisvesting, voorzieningen en aanverwante diensten noodzakelijk is;

Overwegende het programma Alliantie Wonen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Overwegende het Gewestelijk Ontwikkelingsplan dat is goedgekeurd op 12 september 2002;

Overwegende dat de betrokken zone is opgenomen als hefboomgebied nr. 14 "Weststation" in het GewOP;

Dat het GewOP deze ruimte identificeert als een plaats bij uitstek om groene ruimtes van gewestelijke betekenis te creëren;

Overwegende dat het gebied waarop dit besluit betrekking heeft, bestaat uit het gebied van gewestelijk belang nr. 3 van het gewestelijk bestemmingsplan en uit de onmiddellijke omgeving, afgebakend door de bouwgevels van de omliggende straten, waarvan de perimeter gedefinieerd wordt op de bijgevoegde kaart;

Overwegende het programma van het gebied van gewestelijk belang nr. 3 "Weststation" zoals omschreven in het gewestelijk bestemmingsplan;

Overwegende de diagnose van de zone opgesteld in het kader van de studie die werd uitgevoerd door het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en goedgekeurd in oktober 2015 door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

Overwegende het stadsvernieuwingscontract nr. 3 "Weststation" Overwegende dat de gewestelijke beleidsverklaring van 2014-2019 de zone van het Weststation opneemt onder de tien nieuwe wijken die ontwikkeld gaan worden;

Eveneens overwegende de verbintenis aangegaan in deze verklaring om nieuwe groene ruimten en openbare ruimten te creëren in de prioritaire wijken, waaronder het Weststation;

Overwegende dat het "Weststation" momenteel een braakliggend spoorweggebied is, dat de gemeente Sint-Jans-Molenbeek langs de spoorweg nr. 28 in tweeën deelt;

Overwegende de behoeften die uit deze diagnose naar voren zijn gekomen op het gebied van huisvesting, scholen, cultuur- en sportuitrustingen, economische activiteiten en mobiliteit;

Overwegende dat de geografische ligging en de omvang van dit braakland een bijzondere aandacht voor de kwaliteit van het landschap vereisen;

Overwegende dat deze zone gelegen is in sterk verstedelijkte wijken en niet veel groene ruimten heeft;

Overwegende dat deze zone een van de beste bereikbare is met het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Overwegende het huidig gesloten karakter van dit braakland en de moeilijkheid om dit over te steken;

Overwegende dat het noodzakelijk lijkt om voor deze perimeter, die eveneens de bijzonderheid heeft om intergemeentelijk te zijn, een algemene visie op de strategische en verordenende regionale ontwikkeling te formuleren en dat het richtplan van aanleg hiervoor het meest geschikte instrument lijkt te zijn, Besluit :

Artikel 1.De administratie belast met territoriale planning wordt uitgenodigd om te starten met de uitwerking van een ontwerp van richtplan van aanleg voor de perimeter die is aangeduid op de bijgevoegde kaart.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag nadat het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 8 mei 2018.

De Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenzaken, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2018-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^