Ministerieel Besluit van 08 mei 2018
gepubliceerd op 14 mei 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van het Richtplan van Aanleg voor de zone "Delta-Herrmann-Debroux"

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018031017
pub.
14/05/2018
prom.
08/05/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018031017

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


8 MEI 2018. - Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van het Richtplan van Aanleg voor de zone "Delta-Herrmann-Debroux"


De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met ruimtelijke ordening, Gelet op artikel 39 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, meer bepaald artikels 6, § 1, I, 1°, en 20;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, meer bepaald artikel 8;

Gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO), laatst gewijzigd door de ordonnantie van 30 november 2017 tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en tot wijziging van bepaalde daarmee verband houdende wetgevingen, in het bijzonder artikel 30/3;

Overwegende dat de wijziging van het BWRO in de wetgeving op het vlak van ruimtelijke ordening in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een nieuw gewestelijk planningsinstrument introduceert, het Richtplan van Aanleg (RPA);

Overwegende dat het Brussels Gewest een aanhoudende bevolkingsgroei kent;

Dat volgens de statistieken en de prognoses van de Federale Overheidsdienst (Planbureau) en het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) deze groei zal voortduren tot het midden van de 21ste eeuw;

Dat bouwgrond mobiliseren en een antwoord bieden aan de huidige en toekomstige behoeften op het gebied van huisvesting, voorzieningen en aanverwante diensten noodzakelijk is;

Overwegende het programma Alliantie Wonen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Overwegende het Gewestelijk Ontwikkelingsplan dat is goedgekeurd op 12 september 2002;

Dat de betrokken zone gedeeltelijk is opgenomen in hefboomgebied nr. 13 "Delta" in het GewOP;

Dat de perimeter die wordt gedefinieerd in de bijlage bij dit besluit wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van de E411 en de Vorstlaan, die zijn opgenomen als grootstedelijke weg in het GewOP, waaraan diverse sites van gewestelijke betekenis zijn verbonden waarvan de stedenbouwkundige evolutie georganiseerd moet worden;

Overwegende dat de toegang tot de stad via de E411 geherconfigureerd moet worden op basis van een meer stedelijke en actuele visie;

Dat deze grootstedelijke weg en de viaducten een stedelijke breuklijn vormen die de wijken van elkaar scheidt;

Dat de herconfiguratie van de E411 plaats moet geven aan het openbaar vervoer en actieve vervoersmodi;

Overwegende de milieuoverlast die de E411 genereert;

Overwegende dat de Deltadriehoek een braakliggend spoorwegterrein is;

Dat de behoefte bestaat om hier onder meer openbare logistieke functies onder te brengen;

Dat het essentieel is voor het Gewest om een stedelijke vorm te vinden die het mogelijk maakt om grote infrastructuur en uitrustingen te integreren in de moeilijke topografische context van de Deltadriehoek;

Overwegende dat de transitparking van Delta te ver afligt van het Gewest en zijn functie van transitparking daardoor niet adequaat vervult;

Overwegende dat de commerciële Demeysite geconfigureerd is als een "retail park" aan de rand van de stad met een grote parkeerplaats in de open lucht;

Dat deze site het potentieel heeft voor de ontwikkeling van een stadswijk met meer gemengde functies (waaronder huisvesting) en openbare ruimtes, waardoor het blauwe en groene netwerk van dit deel van het grondgebied meer tot zijn recht komt en de waterlopen en landschappen er worden geherwaardeerd;

Overwegende dat de administratieve Beaulieusite bestaat uit een aaneengesloten gevel van 600 m kantoren zonder porositeit;

Dat het streven is om hier een grotere stedelijke mix te creëren en doorsteken te maken door de percelen;

Overwegende dat de administratieve Triomfsite een belangrijk communicatieknooppunt is voor Delta en op een strategische plaats ligt voor het creëren van een stedelijke identiteit en een functiemix;

Dat er een grote leegstand is in de kantoren in de tweede kroon van het Gewest en dat het de bedoeling is om bepaalde gebouwen om te vormen tot woningen;

Overwegende dat het noodzakelijk lijkt om voor deze perimeter een algemene visie op de strategische en verordenende regionale ontwikkeling te formuleren en dat het richtplan van aanleg hiervoor het meest geschikte instrument lijkt te zijn, Besluit :

Artikel 1.De administratie belast met territoriale planning wordt uitgenodigd om te starten met de uitwerking van een ontwerp van richtplan van aanleg voor de perimeter die is aangeduid op de bijgevoegde kaart.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag nadat het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 8 mei 2018.

De Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenzaken, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2018-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^