Ministerieel Besluit van 08 mei 2018
gepubliceerd op 14 mei 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van het Richtplan van Aanleg voor de zone "Heyvaert"

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018031018
pub.
14/05/2018
prom.
08/05/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018031018

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


8 MEI 2018. - Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van het Richtplan van Aanleg voor de zone "Heyvaert"


De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met ruimtelijke ordening, Gelet op artikel 39 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, meer bepaald artikels 6, § 1, I, 1°, en 20;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, meer bepaald artikel 8;

Gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO), laatst gewijzigd door de ordonnantie van 30 november 2017 tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en tot wijziging van bepaalde daarmee verband houdende wetgevingen, in het bijzonder artikel 30/3;

Overwegende dat de wijziging van het BWRO in de wetgeving op het vlak van ruimtelijke ordening in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een nieuw gewestelijk planningsinstrument introduceert, het Richtplan van Aanleg (RPA);

Overwegende dat het Brussels Gewest een aanhoudende bevolkingsgroei kent;

Dat volgens de statistieken en de prognoses van de Federale Overheidsdienst (Planbureau) en het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) deze groei zal voortduren tot het midden van de 21ste eeuw;

Dat bouwgrond mobiliseren en een antwoord bieden aan de huidige en toekomstige behoeften op het gebied van huisvesting, voorzieningen en aanverwante diensten noodzakelijk is;

Overwegende het programma Alliantie Wonen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Overwegende het Gewestelijk Ontwikkelingsplan dat is goedgekeurd op 12 september 2002;

Dat de betrokken zone in het GewOP gedeeltelijk is opgenomen in hefboomgebied nr. 4 "Kanaal" en gedeeltelijk in hefboomgebied nr. 3 "Zuid";

Dat de stratenblokken die grenzen aan het kanaal in het GewOP zijn opgenomen als een gebied van gewestelijk belang "Kanaalzone";

Overwegende dat de verkoop van tweedehands voertuigen van gewestelijk belang is;

Dat deze activiteit veel arbeidsplaatsen genereert;

Dat deze activiteit volop in beweging is, aangezien een deel ervan zich buiten de woonwijken lijkt te verplaatsen;

Overwegende dat de perimeter waarop dit besluit betrekking heeft en die gedefinieerd wordt in de bijlage bij dit besluit, zich bevindt op de kruising van de vier gebieden in volle transformatie: de Ninoofse Poort, de Slachthuizen, het Zuidstation en het Weststation;

Overwegende dat de diagnose van het gebied de milieuvraagstukken en stedelijke uitdagingen van de levenskwaliteit in deze perimeter laat zien;

Overwegende dat het erfgoedkarakter van de gebouwen significant is in een groot deel van de perimeter;

Overwegende dat het wenselijk is de ontwikkeling van de wijk te begeleiden teneinde de levenskwaliteit te verbeteren en te zorgen voor een harmonieus naast elkaar bestaan van de bewoners en de economische en productieve activiteiten;

Overwegende het Stadsvernieuwingscontract "Heyvaert-Poincaré";

Overwegende het Duurzaam Wijkcontract "Zinneke" en "Passer";

Overwegende dat het noodzakelijk lijkt om voor deze perimeter, die eveneens de bijzonderheid heeft om intergemeentelijk te zijn, een algemene visie op de strategische en verordenende regionale ontwikkeling te formuleren en dat het richtplan van aanleg hiervoor het meest geschikte instrument lijkt te zijn, Besluit :

Artikel 1.De administratie belast met territoriale planning wordt uitgenodigd om te starten met de uitwerking van een ontwerp van richtplan van aanleg voor de perimeter die is aangeduid op de bijgevoegde kaart.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag nadat het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 8 mei 2018.

De Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenzaken, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2018-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^