Ministerieel Besluit van 08 mei 2018
gepubliceerd op 14 mei 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van het Richtplan van Aanleg voor de zone "Josaphat"

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018031019
pub.
14/05/2018
prom.
08/05/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018031019

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


8 MAI 2018. - Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van het Richtplan van Aanleg voor de zone "Josaphat"


De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met ruimtelijke ordening, Gelet op artikel 39 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, meer bepaald artikels 6, § 1, I, 1°, en 20;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, meer bepaald artikel 8;

Gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO), laatst gewijzigd door de ordonnantie van 30 november 2017 tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en tot wijziging van bepaalde daarmee verband houdende wetgevingen, in het bijzonder artikel 30/3;

Overwegende dat de wijziging van het BWRO in de wetgeving op het vlak van ruimtelijke ordening in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een nieuw gewestelijk planningsinstrument introduceert, het Richtplan van Aanleg (RPA);

Overwegende dat het Brussels Gewest een aanhoudende bevolkingsgroei kent;

Dat volgens de statistieken en de prognoses van de Federale Overheidsdienst (Planbureau) en het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) deze groei zal voortduren tot het midden van de 21ste eeuw;

Dat bouwgrond mobiliseren en een antwoord bieden aan de huidige en toekomstige behoeften op het gebied van huisvesting, voorzieningen en aanverwante diensten noodzakelijk is;

Overwegende het programma Alliantie Wonen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Overwegende dat binnen de bovengenoemde perimeter die wordt gedefinieerd in de bijlage bij dit besluit, die het GGB nr. 13 van het GBP omvat, het overgrote deel van de bouwterreinen eigendom is van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting;

Dat de aanwezigheid van openbare gronden gunstig is voor de inplanting van voorzieningen van collectief belang of van openbare diensten die nodig zijn voor de levenskwaliteit in een nieuwe duurzame wijk;

Overwegende de aanwezigheid op de site van bedrijven die, rekening houdend met de configuratie van het terrein, hun activiteiten kunnen ontwikkelen zonder overlast te veroorzaken in de naburige woonwijken;

Dat het stedelijk industriegebied van het GPB gemobiliseerd en geherkwalificeerd dient te worden;

Overwegende dat de periferie van de site goed bereikbaar is met het openbaar vervoer;

Dat de site voorzien is met een spoorweghalte van het voorstedelijk netwerk, dat momenteel weinig benut wordt, maar met een snelle en frequente dienstverlening biedt naar de Europese wijk, de luchthaven en verschillende bedrijfszones en onderwijscentra in en rond het Gewest;

Dat het de bedoeling is om deze halte te benutten in het kader van de ingebruikname van het GEN;

Overwegende dat de site door een steile helling geïsoleerd is van zijn periferie en doormidden wordt gedeeld door een spoorlijn die weinig geluidshinder veroorzaakt;

Dat het oversteken door voetgangers - met inbegrip van personen met een beperkte mobiliteit - en fietsers van de natuurlijke hindernissen die worden gevormd door de beboste taluds rond de site en de spoorweg noodzakelijk is om de toegankelijkheid van het openbaar vervoer te verbeteren voor de toekomstige bewoners en gebruikers van de site en voor de omliggende wijken;

Overwegende dat het wenselijk is het transitverkeer te beperken in de nieuwe wijk en terzelfdertijd de interne verplaatsingen met auto's in de wijk te beperken;

Overwegende dat het noodzakelijk is om te zorgen voor een zo groot mogelijk behoud van de biodiversiteit op de site en tegelijkertijd te voorzien in de behoefte aan groene ruimten voor recreatie die nodig is voor de levenskwaliteit in de nieuwe duurzame wijk;

Overwegende dat het noodzakelijk is om een globale milieuaanpak te ontwikkelen om de duurzaamheid van de nieuwe wijk die wordt ontwikkeld te verzekeren;

Overwegende dat het noodzakelijk lijkt om voor deze perimeter, die eveneens de bijzonderheid heeft om intergemeentelijk te zijn, een algemene visie op de strategische en verordenende regionale ontwikkeling te formuleren en dat het richtplan van aanleg hiervoor het meest geschikte instrument lijkt te zijn, Besluit :

Artikel 1.De administratie belast met territoriale planning wordt uitgenodigd om te starten met de uitwerking van een ontwerp van richtplan van aanleg voor de perimeter die is aangeduid op de bijgevoegde kaart.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag nadat het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 8 mei 2018.

De Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenzaken, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2018-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^