Ministerieel Besluit van 08 mei 2018
gepubliceerd op 14 mei 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van een ontwerp van Richtplan van Aanleg voor de zone "Wet"

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018031020
pub.
14/05/2018
prom.
08/05/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018031020

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


8 MEI 2018. - Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van een ontwerp van Richtplan van Aanleg voor de zone "Wet"


De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met ruimtelijke ordening, Gelet op artikel 39 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, meer bepaald artikels 6, § 1, I, 1°, en 20;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, meer bepaald artikel 8;

Gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO), laatst gewijzigd door de ordonnantie van 30 november 2017 tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en tot wijziging van bepaalde daarmee verband houdende wetgevingen, in het bijzonder artikel 30/3;

Overwegende dat de wijziging van het BWRO in de wetgeving op het vlak van ruimtelijke ordening in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een nieuw gewestelijk planningsinstrument introduceert, het Richtplan van Aanleg (RPA);

Overwegende dat het Brussels Gewest een aanhoudende bevolkingsgroei kent;

Dat volgens de statistieken en de prognoses van de Federale Overheidsdienst (Planbureau) en het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) deze groei zal voortduren tot het midden van de 21ste eeuw;

Dat bouwgrond mobiliseren en een antwoord bieden aan de huidige en toekomstige behoeften op het gebied van huisvesting, voorzieningen en aanverwante diensten noodzakelijk is;

Overwegende het programma Alliantie Wonen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Overwegende de gewestelijke beleidsverklaring 2014-2019;

Overwegende het BBP Karel De Grote II goedgekeurd door het College van Brussel Stad op 21 mei 1964;

Overwegende dat de ontwikkeling van de Europese wijk en de vestiging van de instellingen van de Europese Unie een belangrijke grootstedelijke uitdaging vormen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vooral in termen van internationale uitstraling en werkgelegenheid;

Overwegende het Gewestelijk Ontwikkelingsplan dat op 12 september 2002 is goedgekeurd;

Dat de Wetstraat in het GewOP is opgenomen als een grootstedelijke weg;

Dat de Europese wijk in het GewOP is opgenomen als hefboomgebied nr. 7 "Europa";

Overwegende het richtschema "Europese Wijk", goedgekeurd door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 24 april 2008 waarin de richtlijnen voor de herontwikkeling van de Europese wijk zijn vastgelegd;

Dat het richtschema het Stadsproject Wet opneemt als een van de twaalf stedenbouwkundige programma's die in de Europese Wijk moeten worden uitgevoerd;

Dat het richtschema 5 hoofddoelstellingen vaststelt: 1. Respect voor de principes van de stedelijke duurzaamheid;2. Verbetering van de mobiliteit;3. Invoering van een functionele mix;4. Verbetering van de stedelijke kwaliteit;5. Waardering van culturele en erfgoedaspecten; Overwegende het "Stadsproject Wet", goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op 16 december 2010;

Dat het "Stadsproject Wet" de richtlijnen voor de herinrichting van de Wetstraat en omgeving bepaald heeft;

Overwegende de Gezoneerde Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening "Wet", goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op 12 december 2013;

Dat de Gezoneerde Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening "Wet" de regels voor de inplanting en de profielen van de gebouwen in de Wetstraat en en omgeving bepaald heeft;

Overwegende dat de Stad Brussel een gids heeft opgesteld voor de toekomstige projecten in de Leopoldwijk met de volgende doelstellingen: kantooruitbreiding beperken, bouw van verschillende types woningen, aanmoediging van reconversieprojecten, organisatie van tijdelijke bezettingen, verlevendiging van de openbare ruimte en meer plaats voor actieve modi, naleving van de rooilijnen en de hoeken van het stedelijke dambordweefsel, aanleg van doorgangen doorheen huizenblokken en herwaardering van de binnenzijde van huizenbokken;

Overwegende dat de perimeter van dit besluit, gedefinieerd in de bijlage hiervan, wordt gekenmerkt door een tekort aan groene ruimten en functionele diversiteit;

Overwegende dat het noodzakelijk lijkt om voor deze perimeter een globale visie op de strategische en verordenende gewestelijke inrichting te formuleren en dat het richtplan van aanleg hiervoor het meest geschikte instrument lijkt te zijn, Besluit :

Artikel 1.De administratie belast met territoriale planning wordt uitgenodigd om te starten met de uitwerking van een ontwerp van richtplan van aanleg voor de perimeter die is aangeduid op de bijgevoegde kaart.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag nadat het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 8 mei 2018.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenzaken, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2018-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^