Ministerieel Besluit van 08 mei 2018
gepubliceerd op 14 mei 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van het Richtplan van Aanleg voor de zone "Mediapark"

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018031021
pub.
14/05/2018
prom.
08/05/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018031021

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


8 MEI 2018. - Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van het Richtplan van Aanleg voor de zone "Mediapark"


De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met ruimtelijke ordening, Gelet op artikel 39 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, meer bepaald artikels 6, § 1, I, 1°, en 20;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, meer bepaald artikel 8;

Gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO), laatst gewijzigd door de ordonnantie van 30 november 2017 tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en tot wijziging van bepaalde daarmee verband houdende wetgevingen, in het bijzonder artikel 30/3;

Overwegende dat de wijziging van het BWRO in de wetgeving op het vlak van ruimtelijke ordening in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een nieuw gewestelijk planningsinstrument introduceert, het Richtplan van Aanleg (RPA);

Overwegende dat het Brussels Gewest een aanhoudende bevolkingsgroei kent;

Dat volgens de statistieken en de prognoses van de Federale Overheidsdienst (Planbureau) en het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) deze groei zal voortduren tot het midden van de 21ste eeuw;

Dat bouwgrond mobiliseren en een antwoord bieden aan de huidige en toekomstige behoeften op het gebied van huisvesting, voorzieningen en aanverwante diensten noodzakelijk is;

Overwegende het programma Alliantie Wonen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Overwegende de uitzonderlijke concentratie op Europese schaal van media-activiteiten in de Reyerswijk;

Overwegende de belangrijke gewestelijke uitdaging om een mediawijk te ontwikkelen die een antwoord kan bieden op de vraag vanuit bedrijven van de sector;

Overwegende de aanwezigheid in het midden van de betrokken zone van de nationale radio- en tv-omroepen VRT en RTBF en de onmiddellijke nabijheid van onder meer RTL-TVI en BeTV;

Overwegende het Gewestelijk Ontwikkelingsplan dat is goedgekeurd op 12 september 2002;

Dat de Reyerswijk in het GewOp is opgenomen als hefboomgebied nr. 12 "RTBF-VRT";

Overwegende het richtschema VRT-RTBF, goedgekeurd door de Brussels Hoofdstedelijke Regering op 25 november 2010 en gericht op: 1. de transformatie van de grote infrastructuur;2. de opening van het park voor het publiek;3. de ontwikkeling van een mediapool rond de VRT-RTBF-site; Overwegende dat de Reyerslaan in het GewOP is opgenomen als grootstedelijke weg;

Overwegende de diagnose van de zone opgesteld in het kader van de definitiestudie die werd uitgevoerd door het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en goedgekeurd op 18 april 2013 door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, na de beslissing van de VRT, en vervolgens van de RTBF, om hun bestaande faciliteiten volledig te vernieuwen;

Overwegende de behoeften die uit deze diagnose naar voren zijn gekomen inzake huisvesting, schoolvoorzieningen, economische activiteiten, mobiliteit en landschap;

Overwegende de aanpassingen aan het richtschema die in deze definitiestudie voorgesteld worden;

Overwegende de samenwerkingsovereenkomst ondertekend op 9 december 2013 door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de gemeente Schaarbeek, de VRT en de RTBF voor de herinrichting van de VRT-RTBF-site, met als doel de uitwerking, de milieueffectenbeoordeling en de opvolging van de realisatie van een masterplan;

Overwegende het besluit van de Regering van 12 januari 2017, om akte te nemen van de stand van zaken rond het project mediapark.brussels, de financiële aspecten en de budgettaire verbintenissen die moeten worden aangegaan voor de periode 2017-2030;

Overwegende de notariële akte van aankoop door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van het terrein van 19 hectare in eigendom van de VRT en de RTBF, ondertekend door de Minister-President, de gewestelijke minister van Financiën en Begroting en de gedelegeerde bestuurders van de VRT en van de RTBF op 28 september 2017;

Overwegende dat de perimeter waarop dit besluit betrekking heeft, gedefinieerd in de bijlage hiervan, wordt gekenmerkt door een ingesloten gebied, dat gebruikt wordt door de gebouwen van de VRT en van de RTBF en door enkele resterende militaire infrastructuren van de "Nationale Schietbaan" in een bosrijke omgeving;

Overwegende de aanwezigheid in het midden van de site van het ereperk der gefusilleerden, een begraafplaats en een herdenkingsplaats van de twee wereldoorlogen, beschermd als historisch monument;

Overwegende dat de "Reyerspool" voorkomt in de lijst van de 10 nieuwe wijken die ontwikkeld moeten worden die zijn opgenomen in de gewestelijke beleidsverklaring van 2014-2019;

Dat deze verklaring bovendien de volgende verbintenis voor de Reyerszone bevat: - bouw van toegankelijke en aangepaste woningen met als doel de sociale mix te bevorderen, - inrichting van nieuwe openbare ruimten, - bouw van voorzieningen van openbaar nut, - met bevordering van de vestiging van nieuwe ondernemingen in Brussel, - en met de waarborg van een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer;

Overwegende dat de Reyerspool ook geïdentificeerd werd als een van de vier "competiviteitspolen" voor communicatie en beeld en dat het ook een belangrijke schakel is op de "as Reyers-Generaal Jacques";

Overwegende de strategische ligging van de site tussen het historisch centrum van Brussel, de Europese wijk en de luchthaven;

Overwegende dat het noodzakelijk lijkt om voor deze perimeter, die eveneens de bijzonderheid heeft om intergemeentelijk te zijn, een algemene visie op de strategische en verordenende regionale ontwikkeling te formuleren en dat het richtplan van aanleg hiervoor het meest geschikte instrument lijkt te zijn, Besluit :

Artikel 1.De administratie belast met territoriale planning wordt uitgenodigd om te starten met de uitwerking van een ontwerp van richtplan van aanleg voor de perimeter die is aangeduid op de bijgevoegde kaart.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag nadat het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 8 mei 2018.

De Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenzaken, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2018-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^