Ministerieel Besluit van 08 mei 2018
gepubliceerd op 14 mei 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van het Richtplan van Aanleg voor de zone "Stationswijk Brussel-Zuid"

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018031022
pub.
14/05/2018
prom.
08/05/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018031022

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


8 MEI 2018. - Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van het Richtplan van Aanleg voor de zone "Stationswijk Brussel-Zuid"


De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met ruimtelijke ordening, Gelet op artikel 39 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, meer bepaald artikels 6, § 1, I, 1°, en 20;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, meer bepaald artikel 8;

Gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO), laatst gewijzigd door de ordonnantie van 30 november 2017 tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en tot wijziging van bepaalde daarmee verband houdende wetgevingen, in het bijzonder artikel 30/3;

Overwegende dat de wijziging van het BWRO in de wetgeving op het vlak van ruimtelijke ordening in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een nieuw gewestelijk planningsinstrument introduceert, het Richtplan van Aanleg (RPA);

Overwegende dat het Brussels Gewest een aanhoudende bevolkingsgroei kent;

Dat volgens de statistieken en de prognoses van de Federale Overheidsdienst (Planbureau) en het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) deze groei zal voortduren tot het midden van de 21ste eeuw;

Dat bouwgrond mobiliseren en een antwoord bieden aan de huidige en toekomstige behoeften op het gebied van huisvesting, voorzieningen en aanverwante diensten noodzakelijk is;

Overwegende het programma Alliantie Wonen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Overwegende het Gewestelijk Ontwikkelingsplan dat is goedgekeurd op 12 september 2002;

Overwegende dat de Barastraat, de Frankrijkstraat, de Tweestationsstraat, de Onderwijsstraat, de Jamarlaan, de Zuidlaan en het Baraplein in het GewOP zijn opgenomen als grootstedelijke weg;

Dat de Zuidwijk in het GewOP is opgenomen als hefboomgebied nr. 3 "Zuid";

Overwegende dat de gewestelijke beleidsverklaring van 20 juli 2014 preciseert dat de bij ontwikkeling van de Zuidpool een tweeledige doelstelling wordt nagestreefd: de bevestiging van het internationale statuut van dit gebied en de versterking van de levenskwaliteit van de wijk ten voordele van de bewoners;

Overwegende het richtschema "Een bewoond station - richtschema voor de stationswijk van Brussel-Zuid", goedgekeurd door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 14 januari 2016;

Overwegende dat deze richtschema streeft naar een functionele mix, een gecontroleerde verdichting van de wijk, een activering van de gelijkvloerse verdiepingen, een verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte door de herinrichting - en bestemming - van de ruimten onder de Noord-Zuidverbinding en het naast elkaar bestaan van de vervoersmodi alsook een versterking van de dynamiek van de wijk;

Dat deze richtschema aantoont dat de Zuidwijk alle mogelijkheden bezit voor de opbouw van een vernieuwde identiteit en de ontwikkeling van een echte gemengde wijk met een evenwicht tussen de diverse stedelijke functies;

Dat de stationswijk Brussel-Zuid een versterkte centrumfunctie moet krijgen, zowel voor de gebieden in de buurt als op de schaal van de Brusselse metropool, waarbij dit volledig past in de polycentrische visie van de stad;

Dat naast een functionele mix, ook een sociale mix vereist is, door een bevordering van de diversiteit in het woningaanbod qua typologie en qua grootte in de nieuwe constructies en binnen de perimeter;

Dat bij de ontwikkeling van woningen lokale uitrustingen moet worden voorzien om aan de behoeften van de wijk te voldoen en gewestelijke uitrustingen die meer leven in de wijk brengen en die gebruikmaken van de uitstekende toegankelijkheid;

Dat deze wijk zich op het grondgebied van de gemeenten Anderlecht en Sint-Gillis bevindt;

Overwegende dat de stratenblokken in de perimeter die wordt gedefinieerd in de bijlage van dit besluit ingedeeld zijn in het GBP in administratiegebied, spoorweggebied, woongebied, gemengd gebied en sterk gemengd gebied, ondernemingsgebied in een stedelijke omgeving, structurerende assen en linten voor handelskernen;

Overwegende dat de zeer goede bereikbaarheid van de wijk vereist dat de intermodaliteit wordt versterkt;

Dat speciale aandacht moet worden besteed aan de actieve vervoersmodi.

Overwegende dat het noodzakelijk lijkt om voor deze perimeter, die eveneens de bijzonderheid heeft om intergemeentelijk te zijn, een algemene visie op de strategische en verordenende regionale ontwikkeling te formuleren en dat het richtplan van aanleg hiervoor het meest geschikte instrument lijkt te zijn, Besluit :

Artikel 1.De administratie belast met territoriale planning wordt uitgenodigd om te starten met de uitwerking van een ontwerp van richtplan van aanleg voor de perimeter die is aangeduid op de bijgevoegde kaart.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag nadat het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 8 mei 2018.

De Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenzaken, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2018-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^