Ministerieel Besluit van 08 mei 2018
gepubliceerd op 28 mei 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende aanstelling van een lid van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle
numac
2018202571
pub.
28/05/2018
prom.
08/05/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018202571

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR NUCLEAIRE CONTROLE


8 MEI 2018. - Ministerieel besluit houdende aanstelling van een lid van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle


De Vice-Eerste Minister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Gelet op de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid;

Gelet op de wet van 15 april 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Duitse vertaling. - Erratum type wet prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Officieuse coördinatie in het Duits. - Erratum sluiten betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, artikel 37;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 februari 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/02/2000 pub. 20/04/2000 numac 2000002015 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid sluiten houdende uitvoering van de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, artikel 1, 1°;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 december 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/12/2002 pub. 21/01/2003 numac 2003000009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling en bevoegdheden van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle sluiten tot regeling van de samenstelling en bevoegdheden van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, artikel 5, gewijzigd bij koninklijk besluit van 28 augustus 2011;

Overwegende dat de heer Frank HARDEMAN werd benoemd als wetenschappelijk lid van de Wetenschappelijke Raad opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle voor de periode van 15 mei 2018 tot 4 september 2024;

Overwegende dat de heer Frank HARDEMAN zijn ontslag heeft ingediend als lid van de Wetenschappelijke Raad met ingang van 8 april 2018;

Gelet op de oproep tot kandidaten, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 27 februari 2018;

Gelet op de kandidaturen die werden ontvangen;

Gelet op de titels en verdiensten van de kandidaten;

Overwegende dat de Raad moet bestaan uit een gelijk aantal Nederlandstalige en Franstalige leden met beslissende stem;

Overwegende dat het koninklijk besluit van 18 december 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/12/2002 pub. 21/01/2003 numac 2003000009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling en bevoegdheden van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle sluiten tot regeling van de samenstelling en bevoegdheden van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle de domeinen vastlegt waarin de leden van de Wetenschappelijke Raad expert moeten zijn;

Gelet op het advies van de Raad van Bestuur van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 23 april 2018;

Overwegende de kwaliteiten en verdiensten van de kandidaten die door de Raad van Bestuur van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle wordt voorgedragen;

Overwegende dat uit de vergelijking van de titels en verdiensten door de Raad van Bestuur van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle is gebleken dat Mevrouw Hildegarde VANDENHOVE als de meest geschikte kandidate moet worden beschouwd;

Overwegende dat het aangewezen is de heer Frank HARDEMAN te vervangen door Mevrouw Hildegarde VANDENHOVE;

Overwegende dat wij ons, als Minister van Binnenlandse Zaken aansluiten bij de inhoud van het advies van de Raad van Bestuur en ons derhalve de inhoud van het advies eigen maken, Besluit :

Artikel 1.Mevrouw Hildegarde VANDENHOVE wordt aangeduid als wetenschappelijk lid van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle voor de periode van 15 mei 2018 tot 4 september 2024.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 8 mei 2018.

De Vice-Eerste Minister en de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, J. JAMBON


begin


Publicatie : 2018-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^