Ministerieel Besluit van 08 november 2010
gepubliceerd op 12 november 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2010014234
pub.
12/11/2010
prom.
08/11/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 NOVEMBER 2010. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/07/2001 pub. 08/08/2001 numac 2001014154 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit betreffende de inschrijving van voertuigen sluiten betreffende de inschrijving van voertuigen


De Staatssecretaris voor Mobiliteit, Gelet op de gecoördineerde wetten op de politie van het wegverkeer van 16 maart 1968, in het bijzonder artikel 1, gewijzigd bij de wet van 20 juli 1991, de programmawet van 5 augustus 2003, de wet van 20 juli 2005 en 28 april 2010;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/01/1996 pub. 29/10/2013 numac 2013000671 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot regeling van de inschrijving van de commerciële kentekenplaten voor motorvoertuigen en aanhangwagens. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot regeling van de inschrijving van commerciële kentekenplaten voor motorvoertuigen en aanhangwagens, inzonderheid op de artikelen 8 en 14, vervangen bij het koninklijk besluit van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/07/2001 pub. 08/08/2001 numac 2001014153 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de inschrijving van voertuigen type koninklijk besluit prom. 20/07/2001 pub. 09/08/2001 numac 2001000783 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 januari 2000 betreffende de samenstelling en de werking van de Commissie voor regularisatie en houdende de uitvoering van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het ve type koninklijk besluit prom. 20/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001000818 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de werking en het personeel van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie sluiten betreffende de inschrijving van voertuigen;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/07/2001 pub. 08/08/2001 numac 2001014153 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de inschrijving van voertuigen type koninklijk besluit prom. 20/07/2001 pub. 09/08/2001 numac 2001000783 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 januari 2000 betreffende de samenstelling en de werking van de Commissie voor regularisatie en houdende de uitvoering van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het ve type koninklijk besluit prom. 20/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001000818 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de werking en het personeel van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie sluiten betreffende de inschrijving van voertuigen, gewijzigd bij koninklijk besluit van 8 april 2002, 18 maart 2003, 22 december 2003, 23 februari 2005, 19 december 2005 en 22 december 2009, inzonderheid artikelen 18 en 21;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 15 februari 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van de van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 22 april 2010;

Gelet op de omstandigheid dat de gewestregeringen bij het ontwerpen van dit besluit betrokken zijn;

Gelet op het advies 47.932/4 van de Raad van State, gegeven op 29 maart 2010, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2 van het ministerieel besluit van 23 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/07/2001 pub. 08/08/2001 numac 2001014154 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit betreffende de inschrijving van voertuigen sluiten betreffende de inschrijving van voertuigen worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt : « § 1.Het kentekenbewijs bestaat uit twee bladzijden op A4-formaat.

Het is overwegend zandkleurig en bevat onder andere een watermerk, fluorescerende vezels en een fluorescerende opdruk als beveiliging tegen vervalsing. Het mag voorzien zijn van een bijkomende perforatiestrook aan de laterale uiteinden.

Naast de gewone zwarte opdruk vertoont het kentekenbewijs een specifiek achtergrondschriftbeeld. Dit achtergrondschriftbeeld is in irisbedrukking »; 2° in paragraaf 2, 1°, c en d, worden de woorden « Europese Gemeenschappen » vervangen door de woorden « Europese Unie »;3° paragraaf 2, 1° wordt aangevuld met de bepalingen onder g) en h), luidende : « g) in voorkomend geval, de stempel en keuringsdatum aangebracht door de instellingen belast met de keuringen van de in het verkeer gebrachte voertuigen;h) in voorkomend geval, de vermeldingen betreffende welbepaalde technische gegevens van het voertuig aangebracht door de instellingen belast met de keuringen van de in het verkeer gebrachte voertuigen, volgens de instructies van de directie verantwoordelijk voor de inschrijving van voertuigen bij het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid.»; 5° in paragraaf 2, 2°, worden de woorden « samengevoegde tweede en derde bladzijden » vervangen door de woorden « tweede bladzijde »;6° in paragraaf 2, 2°, h), worden de woorden « en 30° » vervangen door de woorden « 30°, 37° en 38° »;7° de bepalingen onder paragraaf 2, 3°, worden opgeheven.8° in paragraaf 3 wordt het tweede lid vervangen als volgt : « Op de eerste bladzijde komen dezelfde vermeldingen voor als bedoeld in § 2, 1° »;9° in paragraaf 3, derde lid, worden de woorden « tweede en derde bladzijden bevatten » vervangen door de woorden « tweede bladzijde bevat ».

Art. 2.In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 worden de woorden « Europees symbool, » ingevoegd tussen de woorden « een opschrift » en « een reliëfstempel »;2° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt : « § 2.De kentekenplaten hebben volgende afmetingen : - 520 millimeter breed en 110 millimeter hoog; - 340 millimeter breed en 210 millimeter hoog;

De keuze tussen beide types van kentekenplaten met voormelde afmetingen dient overeen te komen met de plaats voor de montage van de kentekenplaat aan de achterzijde van het voertuig.

De boord is 5 millimeter breed. Het opschrift, de stempel en de boord zijn in een reliëf van minimaal 1 millimeter ten opzichte van de grond van de kentekenplaat.

Het opschrift bestaat uit rechte, genormaliseerde, schrifttekens waarvan de vorm en de afmetingen bepaald worden in bijlage 1. »; 3° paragraaf 3 wordt vervangen als volgt : « § 3.Het Europees symbool bevat een blauwe rechthoekige zone die ligt tegen de linker- en de onderste boord van de kentekenplaat. Die blauwe zone is 100 millimeter hoog en 45 millimeter breed en vertoont onderaan een witte letter « B » als onderscheidingsteken van het land, met daarboven een kring van twaalf vijfpuntige, gele sterren. Grond, sterren en het onderscheidingsteken van het land zijn retroflecterend »; 4° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 5, luidende : « § 5.Mits voorafgaande goedkeuring door een instelling belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen, mag een kentekenplaat met afmetingen 210 millimeter breed en 140 millimeter hoog aangebracht worden op het voertuig, op voorwaarde dat de door de constructeur van het voertuig voorziene originele plaats voor het aanbrengen van een kentekenplaat te klein is voor een kentekenplaat met afmetingen 520 millimeter breed en 110 millimeter hoog of 340 millimeter breed en 210 millimeter hoog. De nadere regels inzake aanvraag en goedkeuringsvereisten van dergelijke kentekenplaat worden bepaald door de leidend ambtenaar of diens gemachtigde. Met betrekking tot het opschrift, Europees symbool en reliëfstempel van de kentekenplaat met afmetingen 210 millimeter breed en 140 millimeter hoog, zijn de bepalingen van hoofdstuk IV van toepassing. »

Art. 3.In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt : « § 1.de gewone kentekenplaat heeft een witte grond. Opschrift en boord zijn robijnrood (RAL 3003).

Het opschrift bestaat uit : 1° voor wat betreft de kentekenplaat met afmetingen 520 millimeter breed en 110 millimeter hoog, een (index)cijfer, gevolgd door een scheidingsstreepje ter hoogte van de horizontale middellijn van de kentekenplaat en een combinatie van hetzij drie letters gevolgd door drie cijfers, hetzij drie cijfers gevolgd door drie letters of uit een combinatie van hetzij één letter met vier cijfers, hetzij twee letters met drie cijfers.De letters worden eveneens van de cijfers gescheiden door een streepje ter hoogte van de horizontale middellijn; 2° voor wat betreft de kentekenplaat met afmetingen 340 millimeter breed en 210 millimeter hoog, een (index)cijfer gevolgd door een scheidingsstreepje en een groep van maximaal drie letters of cijfers boven een groep van maximaal vier letters of cijfers;de groepen tezamen genomen bestaan uitsluitend uit combinaties zoals voorzien in 1°, zonder scheidingsstreepjes »; 2° de vroegere paragraaf 2 wordt hernummerd als paragraaf 5;3° in de vroegere paragraaf 3, die paragraaf 2 wordt, wordt het tweede lid opgeheven;4° de vroegere paragraaf 4, die paragraaf 3 wordt, wordt vervangen als volgt : « § 3.Kentekenplaten waarvan de groep letters begint met « U » of « Q » worden toegekend bij de inschrijving of herinschrijving van aanhangwagens »; 5° in de vroegere paragraaf 5, die paragraaf 4 wordt, worden de woorden « enkel de groepsletters « TXH » en « TXL » » vervangen door de woorden « enkel de groepsletters « TXH », « TXL », « TXR » en « TXV » »;6° in de vroegere paragraaf 5, die paragraaf 4 wordt, wordt het tweede lid vervangen als volgt : « Zodra het personenvoertuig niet langer voldoet aan de in het voorgaande lid bedoelde voorwaarde, dient de kentekenplaat binnen 8 dagen ingeleverd te worden bij de directie verantwoordelijk voor de inschrijving van voertuigen bij het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid »;7° in de vroegere paragraaf 5, die paragraaf 4 wordt, wordt het derde lid opgeheven.

Art. 4.In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid van paragraaf 1 worden de woorden « rode grond » vervangen door de woorden « verkeersrode grond (RAL 3020) » »;2° het tweede lid van paragraaf 1 wordt vervangen als volgt : « Het opschrift bestaat uit : 1° voor wat betreft de kentekenplaat met afmetingen 520 millimeter breed en 110 millimeter hoog, een (index)cijfer, gevolgd door een scheidingsstreepje ter hoogte van de horizontale middellijn van de kentekenplaat, zes cijfers in gewoon formaat en de laatste twee cijfers van een jaartal in klein formaat.2° voor wat betreft de kentekenplaat met afmetingen 340 millimeter breed en 210 millimeter hoog, een (index)cijfer gevolgd door een scheidingsstreepje en een groep van drie cijfers boven een tweede groep van drie cijfers.De tweede groep van drie cijfers wordt voorafgegaan door de laatste twee cijfers van een jaartal in klein formaat. »; 3° in het eerste lid van paragraaf 2 worden de woorden « dat 45 millimeter breed is en 38 millimeter hoog » vervangen door de woorden « dat 45 millimeter breed is en 38 millimeter hoog of dat 26 millimeter breed is en 26 millimeter hoog ».

Art. 5.In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid van paragraaf 1 wordt vervangen als volgt : « De tijdelijke kentekenplaat van lange duur, « internationale kentekenplaat » genoemd, die bedoeld wordt in artikel 20, § 1, 4°, van het koninklijk besluit van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/07/2001 pub. 08/08/2001 numac 2001014153 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de inschrijving van voertuigen type koninklijk besluit prom. 20/07/2001 pub. 09/08/2001 numac 2001000783 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 januari 2000 betreffende de samenstelling en de werking van de Commissie voor regularisatie en houdende de uitvoering van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het ve type koninklijk besluit prom. 20/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001000818 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de werking en het personeel van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie sluiten betreffende de inschrijving van voertuigen, heeft een witte grond.Opschrift en boord zijn robijnrood (RAL 3003). » 2° het tweede lid van paragraaf 1 wordt vervangen als volgt : « Het opschrift bestaat uit : 1° voor wat betreft de kentekenplaat met afmetingen 520 millimeter breed en 110 millimeter hoog, het (index)cijfer acht, gevolgd door een scheidingsstreepje ter hoogte van de horizontale middellijn van de kentekenplaat en een combinatie van drie letters gevolgd door drie cijfers.De letters worden eveneens van de cijfers gescheiden door een streepje ter hoogte van de horizontale middellijn; 2° voor wat betreft de kentekenplaat met afmetingen 340 millimeter breed en 210 millimeter hoog, het (index)cijfer acht gevolgd door een scheidingsstreepje en een groep van drie letters boven een groep van drie cijfers.»; 3° paragraaf 2 wordt opgeheven.

Art. 6.Artikel 7 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 7.De « CD »-kentekenplaat heeft een witte grond. Opschrift en boord zijn robijnrood (RAL 3003).

Het opschrift bestaat uit : 1° voor wat betreft de kentekenplaat met afmetingen 520 millimeter breed en 110 millimeter hoog, een combinatie van de letters « CD », gevolgd door twee letters en drie cijfers.De letters « CD » worden van de andere karakters gescheiden door een scheidingsstreepje ter hoogte van de horizontale middellijn van de kentekenplaat; 2° voor wat betreft de kentekenplaat met afmetingen 340 millimeter breed en 210 millimeter hoog, een combinatie van de letters « CD » boven een groep van twee letters en drie cijfers.

Art. 7.In hoofdstuk III van hetzelfde besluit wordt afdeling V, die de artikelen 8 en 9 bevat, opgeheven.

Art. 8.In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt : « § 1.De commerciële kentekenplaat heeft een witte grond. Opschrift en boord zijn mintgroen (RAL 6029).

Het opschrift bestaat uit : 1° voor wat betreft de kentekenplaat met afmetingen 520 millimeter breed en 110 millimeter hoog, een (index)cijfer, gevolgd door een scheidingsstreepje ter hoogte van de horizontale middellijn van de kentekenplaat en een combinatie van hetzij drie letters gevolgd door drie cijfers, hetzij drie cijfers gevolgd door drie letters. 2° voor wat betreft de kentekenplaat met afmetingen 340 millimeter breed en 210 millimeter hoog, een (index)cijfer gevolgd door een scheidingsstreepje en een groep van maximaal drie letters of cijfers boven een groep van maximaal vier letters of cijfers;de groepen tezamen genomen bestaan uitsluitend uit combinaties zoals voorzien in 1°, zonder scheidingsstreepjes »; 2° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt : « § 2.Onder het scheidingsstreepje tussen de groep van drie letters en drie cijfers wordt een rechthoekig vignet met afgeronde hoeken aangebracht dat 26 millimeter breed is en 26 millimeter hoog. Dit vignet vertoont uiterst rechts een individueel nummer in kleine zwarte druk en vermeldt links daarvan in het wit : het jaartal, voluit geschreven en in kleine druk; de afkorting « DIV », in kleine druk; het jaartal waarvan het verstrijken de inschrijving van het voertuig teniet doet, in grote druk; een ovalen logo van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer dat zich tussen de laatste twee cijfers van het jaartal bevindt en de gestileerde letters « C » en « V » bevat. ».

Art. 9.In artikel 11 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 worden de woorden « Europees symbool, » ingevoegd tussen de woorden « een opschrift » en « een reliëfstempel »;2° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt : « § 2.De kentekenplaten zijn 210 millimeter breed en 140 mm hoog. De boord is 5 millimeter breed.

Het opschrift, de stempel en de boord zijn in een reliëf van minimaal 1 millimeter ten opzichte van de grond van de kentekenplaat.

Het opschrift bestaat uit rechte, genormaliseerde, schrifttekens waarvan de vorm en de afmetingen bepaald worden in bijlage 2. »

Art. 10.In artikel 12 wordt paragraaf 1 vervangen als volgt : « § 1. De gewone kentekenplaat heeft een witte grond. Opschrift en boord zijn robijnrood (RAL 3003).

Het opschrift bestaat uit een (index)cijfer gevolgd door een scheidingsstreepje en een groep van drie letters boven een groep van drie cijfers, alsook uit een Europees symbool dat zelf bestaat uit een blauwe rechthoekige zone waarvan de onder- en de linkerzijde op 5 millimeter liggen van de onderste en linkerboord van de kentekenplaat.

Die blauwe zone is 62 millimeter hoog en 31 millimeter breed en vertoont onderaan een witte letter « B » als onderscheidingsteken van het land, met daarboven een kring van twaalf vijfpuntige, gele sterren. Grond, sterren en het onderscheidingsteken zijn retroflecterend. »

Art. 11.In artikel 13 wordt paragraaf 1 vervangen als volgt : « § 1. Transit- en voorlopige kentekenplaten hebben een verkeersrode (RAL 3020) grond. Het opschrift bestaat uit een (index)cijfer gevolgd door een scheidingsstreepje en een groep van drie cijfers boven een tweede groep van drie cijfers. De onderste groep wordt voorafgegaan door de laatste twee cijfers van een jaartal in klein formaat. »

Art. 12.In artikel 14 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid van paragraaf 1 wordt vervangen als volgt : « De tijdelijke kentekenplaat van lange duur, hierna de internationale kentekenplaat genoemd, heeft een witte grond.Opschrift en boord zijn robijnrood (RAL 3003). »; 2° het tweede lid van paragraaf 1 wordt vervangen als volgt : « Het opschrift bestaat uit het (index)cijfer acht, gevolgd door een scheidingsstreepje en een groep van drie letters boven een groep van drie cijfers »;3° paragraaf 2 wordt opgeheven.

Art. 13.In artikel 15 wordt het eerste lid vervangen als volgt : « De commerciële kentekenplaat heeft een witte grond. Opschrift en boord zijn mintgroen (RAL 6029). Het opschrift bestaat uit een (index) cijfer gevolgd door een scheidingsstreepje en een groep van drie letters boven een groep van drie cijfers. »

Art. 14.Artikel 16 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : « § 1. De afmetingen, vorm, kleur, opschrift en grafie van de reproductie zijn nagenoeg identiek aan de kenmerken van de overeenstemmende kentekenplaat met hetzelfde nummer. De reproductie mag geen ander opschrift bevatten dan het kenteken van de overeenstemmende kentekenplaat. § 2. In afwijking van paragraaf 1 bestaat er wat betreft de reproductie van de kentekenplaat met afmetingen zoals bepaald in artikel 3, § 2 die voldoet aan de bepalingen van dit besluit, de keuze tussen de afmetingen zoals bepaald in voornoemd artikel. Wat betreft de reproductie van de kentekenplaat met afmetingen zoals bepaald in artikel 3, § 5, bestaat de keuze tussen de afmetingen bepaald in de artikelen 3, § 2 en 3, § 5. § 3. In afwijking van paragraaf 1 mag de kentekenplaat die niet voldoet aan de bepalingen van dit besluit eveneens gereproduceerd worden met de afmetingen en vorm zoals bepaald in artikel 3, § 2, eerste streepje, en de grafie en het Europees symbool zoals bepaald in artikel 3, paragraaf 2 en 3; § 4. De reproductie van de kentekenplaat die voldoet aan de bepalingen van dit besluit dient eveneens te voldoen aan volgende vereisten : 1° de reproductie is vervaardigd uit één enkele aluminiumplaat van het type EN 1050A of 1200/H42, conform de norm EN-485 en met een dikte tussen 0,95 en 1,25 millimeter, of uit een acrylaatplaat van minimum 3,00 millimeter.De hoeken van de platen zijn afgerond : de straal van deze afrondingen bedraagt 10 + 2 millimeter.

Elke hoek van de plaat is voorzien een gat, met een diameter van 6 mm en met het middelpunt op 12 mm van de buitenranden van de plaat voor de reproducties van de kentekenplaten bedoeld in hoofdstuk III en met een diameter van 5 mm en met het middelpunt op 9 mm van de buitenranden van de plaat voor de reproducties van de kentekenplaten bedoeld in hoofdstuk IV; 2° de dragende plaat dient achteraan voorzien te zijn van een identificatieteken van de plaatfabrikant;3° de reproductie is voorzien van een retroreflecterende film van klasse 1, rechtstreeks gelamineerd of vastgehecht op de totale oppervlakte van de dragende plaat, waarvan de minimale retroreflectiecoefficiënt moet overeenstemmen met de gegevens in tabel 1 van bijlage 3 van dit besluit.De trichromatische coördinaten van de witte, blauwe en gele kleur zijn begrepen binnen de grenzen van de zone bepaald door de coördinaten aangeduid in tabel 2 van bijlage 3 van dit besluit. De kleuren hebben minstens de aangeduide minimale luminantiefactor en de identieke RAL code van de overeenstemmende kentekenplaat; 4° de retroreflecterende film dient voorzien te zijn van een kleurloos identificatieteken van de filmfabrikant evenals de referentie van de afkondigingsdatum van het koninklijk besluit van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/07/2001 pub. 08/08/2001 numac 2001014153 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de inschrijving van voertuigen type koninklijk besluit prom. 20/07/2001 pub. 09/08/2001 numac 2001000783 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 januari 2000 betreffende de samenstelling en de werking van de Commissie voor regularisatie en houdende de uitvoering van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het ve type koninklijk besluit prom. 20/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001000818 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de werking en het personeel van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie sluiten betreffende de inschrijving van voertuigen.5° de tekens van het opschrift hebben de vorm en afmetingen zoals bepaald in bijlage 1 voor de reproducties van de kentekenplaten bedoeld in hoofdstuk III.De onderlinge horizontale afstand tussen het middelpunt van elk teken bedraagt 50 millimeter. De tekens van het opschrift hebben de vorm en afmetingen zoals bepaald in bijlage 2 voor de reproducties van de kentekenplaten bedoeld in hoofdstuk IV. De onderlinge horizontale afstand tussen het middelpunt van elk teken bedraagt 39,2 millimeter. De verticale afstand tot de boven- en onderrand van de plaat dient gelijk te zijn. 6° in het geval van een aluminiumplaat dient het opschrift en de boord in een reliëf van minimum 1,15 mm ten opzichte van de grond van de dragende plaat gestanst te zijn.7° de fabrikant van de reproductie dient ISO 9001-2008 gecertificeerd te zijn; § 5. Het vignet voor tijdelijke of commerciële kentekenplaten dient niet op de reproductie te worden weergegeven. »

Art. 15.In hetzelfde besluit wordt een artikel 17/1 ingevoegd, luidende : «

Art. 17/1.De kentekenbewijzen evenals de kentekenplaten uitgereikt krachtens het koninklijk besluit van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/07/2001 pub. 08/08/2001 numac 2001014153 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de inschrijving van voertuigen type koninklijk besluit prom. 20/07/2001 pub. 09/08/2001 numac 2001000783 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 januari 2000 betreffende de samenstelling en de werking van de Commissie voor regularisatie en houdende de uitvoering van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het ve type koninklijk besluit prom. 20/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001000818 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de werking en het personeel van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie sluiten betreffende de inschrijving van voertuigen evenals de bestaande reproducties die niet langer voldoen aan de bepalingen van dit besluit, blijven geldig tot op het ogenblik van de eerstvolgende inschrijving of herinschrijving. »

Art. 16.Dit besluit treedt in werking op 15 november 2010.

Brussel, 8 november 2010.

De Eerste Minister, Y. LETERME De Staatssecretaris voor Mobiliteit, E. SCHOUPPE Bijlage 1 van het ministerieel besluit van 8 november 2010 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/07/2001 pub. 08/08/2001 numac 2001014154 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit betreffende de inschrijving van voertuigen sluiten betreffende de inschrijving van voertuigen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 8 november 2010 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/07/2001 pub. 08/08/2001 numac 2001014154 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit betreffende de inschrijving van voertuigen sluiten betreffende de inschrijving van voertuigen.

Brussel, 8 november 2010.

De Eerste Minister, Y. LETERME De Staatssecretaris voor Mobiliteit, E. SCHOUPPE

Bijlage 2 van het ministerieel besluit van 8 november 2010 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/07/2001 pub. 08/08/2001 numac 2001014154 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit betreffende de inschrijving van voertuigen sluiten betreffende de inschrijving van voertuigen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 8 november 2010 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/07/2001 pub. 08/08/2001 numac 2001014154 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit betreffende de inschrijving van voertuigen sluiten betreffende de inschrijving van voertuigen.

Brussel, 8 november 2010.

De Eerste Minister, Y. LETERME De Staatssecretaris voor Mobiliteit, E. SCHOUPPE

Bijlage 3 van het ministerieel besluit van 8 november 2010 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/07/2001 pub. 08/08/2001 numac 2001014154 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit betreffende de inschrijving van voertuigen sluiten betreffende de inschrijving van voertuigen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 8 november 2010 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/07/2001 pub. 08/08/2001 numac 2001014154 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit betreffende de inschrijving van voertuigen sluiten betreffende de inschrijving van voertuigen.

Brussel, 8 november 2010.

De Eerste Minister, Y. LETERME De Staatssecretaris voor Mobiliteit, E. SCHOUPPE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^