Ministerieel Besluit van 08 september 2000
gepubliceerd op 30 september 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende de toekenning van bevoegdheden aan organismen belast met de afgifte van oorsprongsattesten

bron
ministerie van economische zaken
numac
2000011399
pub.
30/09/2000
prom.
08/09/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 SEPTEMBER 2000. - Ministerieel besluit houdende de toekenning van bevoegdheden aan organismen belast met de afgifte van oorsprongsattesten


De Minister van Economie, Gelet op het koninklijk besluit nr. 283 van 30 maart 1936 houdende reglementering van de afgifte van oorsprongsattesten, bekrachtigd bij de wet van 4 mei 1936, inzonderheid op de artikelen 2 en 8;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 januari 1953 tot regeling van de uitvoering van het koninklijk besluit nr. 283 van 30 maart 1936 houdende reglementering van de afgifte van oorsprongsattesten, gewijzigd bij ministerieel besluit van 12 september 1960;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 januari 1953 waarbij de nodige machtiging wordt verleend aan organismen belast met de afgifte van oorsprongsattesten en waarbij hun bevoegdheid bepaald wordt, Besluit :

Artikel 1.De organismen belast met de afgifte van oorsprongsattesten zijn bevoegd oorsprongsattesten en de documenten die op deze attesten betrekking hebben rechtstreeks voor te leggen aan de bevoegde autoriteiten van landen die geen deel uitmaken van de Europese Unie.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 8 september 2000.

Ch. PICQUE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^