Ministerieel Besluit van 09 april 2001
gepubliceerd op 28 april 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit nr. 89 houdende erkenning, bevestiging van erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet

bron
ministerie van economische zaken
numac
2001011162
pub.
28/04/2001
prom.
09/04/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 APRIL 2001. - Ministerieel besluit nr. 89 houdende erkenning, bevestiging van erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, gewijzigd bij de wetten van 6 juli 1992, 4 augustus 1992, 8 december 1992, 11 februari 1994, 6 juli 1994, 5 juli 1998, 30 oktober 1998 en 11 december 1998, inzonderheid op de artikelen 74, 75 en 78;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 februari 1992 tot bepaling van het bedrag van het in hoofde van de kredietgever vereiste nettoactief bedoeld in artikel 75, § 3, 1°, van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 1992 betreffende de aanvragen om erkenning en inschrijving bedoeld bij de artikelen 74 en 77 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 24 augustus 1992 en 25 februari 1996, Besluit :

Artikel 1.De volgende met name hierna aangeduide persoon wordt bevestigd onder het nummer voor zijn naam onder zijn nieuwe benaming met het oog op het aanbieden of het toezeggen van financieringshuren, overeenkomstig artikel 1, 10°, van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, van leningen op afbetaling overeenkomstig artikel 1, 11°, van dezelfde wet en verkopen op afbetaling die het voorwerp uitmaken van een onmiddellijke overdracht of indeplaatstelling overeenkomstig artikelen 1, 9° en 74 van dezelfde wet : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De volgende met name hierna aangeduide persoon wordt erkend onder het nummer voor zijn naam met het oog op het aanbieden of het toezeggen van kredietopeningen overeenkomstig artikel 1, 12°, van dezelfde wet : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.De erkenning van de volgende met name hierna aangeduide persoon wordt ingetrokken daar zij geen aktiviteiten meer uitoefent bedoeld in artikel 74 van dezelfde wet : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 9 april 2001.

Brussel, 9 april 2001.

Ch. PICQUE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^