Ministerieel Besluit van 09 augustus 2006
gepubliceerd op 28 augustus 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot oprichting van een Basisoverlegcomité voor de Pensioendienst voor de overheidssector

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2006022839
pub.
28/08/2006
prom.
09/08/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 AUGUSTUS 2006. - Ministerieel besluit tot oprichting van een Basisoverlegcomité voor de Pensioendienst voor de overheidssector


De Minister van financien, en De Minister van Pensioenen, Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid op artikel 10, gewijzigd door de wet van 19 juli 1983;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid op artikel 34, tweede lid, gewijzigd door het koninklijk besluit van 8 mei 2001;

Gelet op de wet van 12 januari 2006 tot oprichting van de « Pensioendienst voor de overheidssector », inzonderheid op de artikelen 3 en 32;

Gelet op het met redenen omkleed advies van 13 juli 2006 van het Hoog Overlegcomité ingericht in het gebied van Sectorcomité II - Financiën;

Gelet op het feit dat sinds 1 januari 2006 de opdrachten van de Administratie der Pensioenen overgeheveld werden naar de Pensioendienst voor de overheidssector en het derhalve noodzakelijk is binnen deze dienst zelf het syndicaal overleg te organiseren voor de problemen die deze instelling aanbelangen, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, eerste lid, tiende streepje, van het ministerieel besluit van 13 juli 1987 houdende oprichting en vaststelling van het gebied van de basisoverlegcomités voor de diensten die behoren tot het gebied van het Sectorcomité II (Financiën), worden de woorden « de Administratie der Pensioenen » geschrapt.

Art. 2.Er wordt een Basisoverlegcomité opgericht voor de Pensioendienst voor de overheidssector in het gebied van het Hoog Overlegcomité dat overeenstemt met het Sectorcomité II (Financiën).

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2006.

Brussel, 9 augustus 2006.

De Minister van Financien, D. REYNDERS De Minister van Pensioenen, B. TOBBACK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^