Ministerieel Besluit van 09 augustus 2016
gepubliceerd op 30 september 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 9 van het ministerieel besluit van 22 december 1995 houdende het algemeen reglement op de beheersboekhouding der erkende uitbetalingsinstellingen en tot invoeging van een artikel 3/1 in hetzelfde besluit

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2016204105
pub.
30/09/2016
prom.
09/08/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016204105

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


9 AUGUSTUS 2016. - Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 9 van het ministerieel besluit van 22 december 1995 houdende het algemeen reglement op de beheersboekhouding der erkende uitbetalingsinstellingen en tot invoeging van een artikel 3/1 in hetzelfde besluit


De Minister van Werk, Gelet op de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, artikel 7, § 1, derde lid, i, vervangen bij de wet van 14 februari 1961;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 september 1991 tot vaststelling van de vergoedingen voor de administratiekosten van de uitbetalingsinstellingen belast met de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen, artikel 7, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 juli 1994 en 22 december 1995;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, de artikelen 26, vervangen bij het koninklijk besluit van 22 maart 1995, 164, vervangen bij het koninklijk besluit van 26 januari 1999 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 maart 2006, 22 februari 2015 en 29 januari 2016, 165, vervangen bij het koninklijk besluit van 26 januari 1999, 167, vervangen bij het koninklijk besluit van 30 april 1999 en gewijzigd bij het koninkijlk besluit van 1 juli 2014 en 168bis ingevoegd bij het koninklijk besluit van 22 maart 1995, vervangen bij het koninklijk besluit van 3 juni 2007 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 december 2011;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 december 1995 houdende het algemeen reglement op de beheersboekhouding der erkende uitbetalingsinstellingen;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, gegeven op 4 februari 2016;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 22 april 2016;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 13 mei 2016;

Gelet op het advies 59.568/1 van de Raad van State, gegeven op 11 juli 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.- In het ministerieel besluit van 22 december 1995 houdende het algemeen reglement op de beheersboekhouding der erkende uitbetalingsinstellingen wordt een artikel 3/1 ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 3/1.De erkende uitbetalingsinstelling moet, voor de toepassing van dit besluit, de opdrachten met betrekking tot de aangelegenheden die betrekking hebben op het tewerkstellingsbeleid in de zin van artikel 6, § 1, IX van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen afscheiden, op dezelfde wijze als waarop de afscheiding met betrekking tot de werknemersorganisatie geschiedt.

Het eerste lid heeft inzonderheid betrekking op de arbeidstijd, bezoldiging en personeelslasten van de personeelsleden, de goederen, de activiteiten, de inkomsten, de kosten, de uitgaven en de opbrengsten die betrekking hebben op de in het eerste lid bedoelde opdrachten.".

Art. 2.- Artikel 9 van hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 1 februari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/02/2001 pub. 13/02/2001 numac 2001012034 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 9 en 38 van het ministerieel besluit van 22 december 1995 houdende het algemeen reglement op de beheersboekhouding der erkende uitbetalingsinstellingen sluiten, wordt vervangen door de volgende bepaling : "

Art. 9.De beheersboekhouding van de erkende uitbetalingsinstellingen neemt slechts de kosten en uitgaven op, die betrekking hebben op de betalingen verricht voor rekening van de Rijksdienst.".

Art. 3.- Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 9 augustus 2016.

De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2016-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^