Ministerieel Besluit van 09 december 1999
gepubliceerd op 24 december 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de tijdelijke bijkomende certificering van bepaalde voor menselijke consumptie of voor vervoedering bestemde producten afkomstig van varkens en van pluimvee, in het intracommunautaire handelsverkeer en bij de uitvoer

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1999016393
pub.
24/12/1999
prom.
09/12/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 DECEMBER 1999. - Ministerieel besluit betreffende de tijdelijke bijkomende certificering van bepaalde voor menselijke consumptie of voor vervoedering bestemde producten afkomstig van varkens en van pluimvee, in het intracommunautaire handelsverkeer en bij de uitvoer


De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, De Minister van Landbouw en Middenstand, Gelet op de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel;

Gelet op de wet van 15 april 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/04/1965 pub. 12/12/2011 numac 2011000765 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toepassing van de sociale- zekerheidswetgeving voor werknemers op sommige categorieën van personen. - Duitse vertaling sluiten betreffende de keuring van en de handel in vis, gevogelte, konijnen en wild, en tot wijziging van de wet van 5 september 1952, betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel;

Gelet op de wet van 11 juli 1969 betreffende de bestrijdingsmiddelen en de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt;

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, gewijzigd bij de wetten van 11 april 1983 en 29 december 1990, het koninklijk besluit van 25 oktober 1995 en de wetten van 5 februari 1999;

Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, inzonderheid op artikel 6bis;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 december 1992 betreffende het vervoer van vers vlees, vleesproducten en vleesbereidingen, inzonderheid op artikel 9, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 oktober 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 december 1992Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/12/1992 pub. 28/09/2015 numac 2015000506 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de veterinaire controles voor dieren en bepaalde produkten van dierlijke oorsprong, ingevoerd uit derde landen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de veterinaire en zootechnische controles die van toepassing zijn op het intracommunautaire handelsverkeer van sommige levende dieren en producten;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/06/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999016179 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende tijdelijke maatregelen inzake de handel in landbouwproducten ingevolge de dioxinecontaminatie type koninklijk besluit prom. 03/06/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999016180 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van beschermende maatregelen met betrekking tot dioxineverontreiniging van voor dierlijke voeding bestemde dierlijke producten sluiten betreffende tijdelijke maatregelen inzake de handel in landbouwproducten ingevolge de dioxinecontaminatie;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/06/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999016179 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende tijdelijke maatregelen inzake de handel in landbouwproducten ingevolge de dioxinecontaminatie type koninklijk besluit prom. 03/06/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999016180 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van beschermende maatregelen met betrekking tot dioxineverontreiniging van voor dierlijke voeding bestemde dierlijke producten sluiten tot vaststelling van beschermende maatregelen met betrekking tot dioxineverontreiniging van voor dierlijke voeding bestemde dierlijke producten;

Gelet op de Beschikking 1999/788/EG van de Commissie van 3 december 1999 tot vaststelling van beschermende maatregelen met betrekking tot dioxineverontreiniging van bepaalde voor menselijke consumptie of voor vervoedering bestemde producten, afkomstig van varkens en van pluimvee;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat onverwijld aangepaste maatregelen moeten worden genomen om de uitvoer van sommige producten van dierlijke oorsprong te normaliseren zonder afbreuk te doen aan de garanties over de afwezigheid van risico's op dioxinebezoedeling, Besluiten :

Artikel 1.§ 1. Voor de verzending in het intracommunautaire handelsverkeer en naar derde landen, moet elke partij van de onderstaande voor menselijke consumptie of vervoedering bestemde producten, verkregen van kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen en varkens die in België zijn gehouden in de periode sedert 15 januari 1999 : - vers vlees van pluimvee, als omschreven in Richtlijn 71/118/EEG van de Raad; - vers vlees, als omschreven in Richtlijn 64/433/EEG van de Raad; - separatorvlees; - gehakt vlees en vleesbereidingen, als omschreven in Richtlijn 94/65/EG van de Raad; - vleesproducten en andere producten van dierlijke oorsprong, als omschreven in Richtlijn 77/99/EEG van de Raad, met uitzondering van magen, blazen en darmen die zijn gereinigd, gezouten of gedroogd, en/of verhit; - voor menselijke consumptie bestemde producten die andere van varkens of pluimvee verkregen producten bevatten, als omschreven in Richtlijn 77/99/EEG van de Raad, met meer dan 2 % dierlijk vet; - eieren; - eiproducten, als omschreven in Richtlijn 89/437/EEG van de Raad, met uitzondering van eiwit; - voor menselijke consumptie bestemde producten die voor meer dan 2 % uit eieren bestaan of voor meer dan 2 % uit eiproducten met meer dan 10 % eivet; - gesmolten vet, als bedoeld in Richtlijn 92/118/EEG van de Raad; - verwerkte dierlijke eiwitten, als bedoeld in Richtlijn 92/118/EEG van de Raad; - grondstoffen voor de vervaardiging van voeder voor dieren, als bedoeld in Richtlijn 92/118/EEG van de Raad; - mengvoeders en voormengsels, vergezeld gaan van een bijkomend certificaat, afgeleverd door de bevoegde diensten, overeenkomstig het model bepaald in bijlage. § 2. Het in § 1 bedoelde certificaat is niet vereist indien bewezen is dat de producten of de grondstoffen uitsluitend zijn verkregen voor 15 januari 1999 of van dieren die niet gehouden zijn in België na 15 januari 1999. In dat geval kan een in die zin gewijzigd certificaat of een specifiek attest bevestigen dat die producten niet in het toepassingsgebied vallen van de Beschikking 1999/788/EG van 3 december 1999.

Art. 2.Voor de terugzending uit andere lidstaten moet elke partij van de producten bedoeld in artikel 1, die verkregen zijn van dieren die vóór 20 september 1999 zijn geslacht of van eieren die vóór die datum zijn gelegd en die niet op dioxinen of PCB's zijn onderzocht, vergezeld gaan van een bijkomend certificaat, afgeleverd door de bevoegde diensten, overeenkomstig het model bepaald in bijlage C van de Beschikking 1999/788/EG van de Commissie van 3 december 1999 tot vaststelling van beschermende maatregelen met betrekking tot dioxineverontreiniging van bepaalde voor menselijke consumptie of voor vervoedering bestemde producten, afkomstig van varkens en van pluimvee.

Art. 3.Indien de plaats van bestemming bij de verzending van de in artikel 1 bedoelde producten die voldoen aan de voorschriften van de Beschikking 1999/788/EG van de Commissie van 3 december 1999 tot vaststelling van beschermende maatregelen met betrekking tot dioxineverontreiniging van bepaalde voor menselijke consumptie of voor vervoedering bestemde producten, afkomstig van varkens en van pluimvee, in het binnenland gelegen is, kan het certificaat bedoeld in artikel 1 op vraag van de verzender worden afgegeven en aangewend om de producten, in voorkomend geval, samengaand met andere reglementair opgelegde documenten of certificaten te vergezellen.

Art. 4.Het in artikel 1, § 1, bedoelde bijkomende certificaat moet opgesteld worden op de datum van lading in een der landstalen en in de officiële taal of een der officiële talen van de lidstaat van bestemming. Elk certificaat dient overigens te bestaan uit een enkel blad.

Art. 5.Opgeheven worden : 1° het ministerieel besluit van 12 juni 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/06/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999016205 bron ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de tijdelijke bijkomende certificering van pluimvee, runderen en varkens en sommige producten ervan, in het intracommunautaire handelsverkeer en bij de uitvoer type ministerieel besluit prom. 12/06/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999022621 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende een certificaat bij de verzending van sommige producten van dierlijke oorsprong en tot vaststelling van het model ervan sluiten, betreffende de tijdelijke bijkomende certificering van pluimvee en varkens en sommige producten ervan, in het intracommunautaire handelsverkeer en bij de uitvoer, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 6 juli 1999, 9 juli 1999, 6 augustus 1999 en 28 september 1999;2° het ministerieel besluit van 12 juni 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/06/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999016205 bron ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de tijdelijke bijkomende certificering van pluimvee, runderen en varkens en sommige producten ervan, in het intracommunautaire handelsverkeer en bij de uitvoer type ministerieel besluit prom. 12/06/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999022621 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende een certificaat bij de verzending van sommige producten van dierlijke oorsprong en tot vaststelling van het model ervan sluiten betreffende een certificaat bij de verzending van sommige producten van dierlijke oorsprong en tot vaststelling van het model ervan;3° het ministerieel besluit van 24 september 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/09/1999 pub. 28/09/1999 numac 1999022922 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit betreffende de uitvoer van sommige producten van dierlijke oorsprong afkomstig van gevogelte of van varkens sluiten betreffende de uitvoer van sommige producten van dierlijke oorsprong afkomstig van gevogelte of van varkens.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 9 december 1999.

De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Mevr. M. AELVOET Voor de Minister van Landbouw en Middenstand, afwezig : De Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, R. DAEMS

Bijlage bij het ministerieel besluit van 9 december 1999 betreffende de tijdelijke bijkomende certificering van bepaalde voor menselijke consumptie of voor vervoedering bestemde producten afkomstig van varkens en van pluimvee, in het intracommunautaire handelsverkeer en bij de uitvoer GEZONDHEIDSCERTIFICAAT Voor menselijke consumptie of voor vervoedering bestemde producten van oorsprong uit België, verkregen van pluimvee en varkens en opgenomen in artikel 1, lid 1, van Beschikking 1999/788/EG Land van bestemming . . . . .

Referentienummer van dit gezondheidscertificaat . . . . .

Bevoegd ministerie : (1) - Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu - Ministerie van Middenstand en Landbouw Certificerende dienst : . . . . .

I. Identificatie van de producten (1) - vers vlees, als omschreven in Richtlijn 64/433/EEG van de Raad; - vers vlees van pluimvee, als omschreven in Richtlijn 71/118/EEG van de Raad; - separatorvlees; - gehakt vlees en vleesbereidingen, als omschreven in Richtlijn 94/65/EG van de Raad; - vleesproducten en andere producten van dierlijke oorsprong, als omschreven in Richtlijn 77/99/EEG van de Raad, met uitzondering van magen, blazen en darmen die zijn gereinigd, gezouten of gedroogd, en/of verhit; - voor menselijke consumptie bestemde producten die andere van varkens of pluimvee verkregen producten bevatten, als omschreven in Richtlijn 77/99/EEG van de Raad, met meer dan 2 % dierlijk vet; - eieren; - eiproducten, als omschreven in Richtlijn 89/437/EEG van de Raad, met uitzondering van eiwit; - voor menselijke consumptie bestemde producten die voor meer dan 2 % uit eieren bestaan of voor meer dan 2 % uit eiproducten met meer dan 10 % eivet; - gesmolten vet, als bedoeld in Richtlijn 92/118/EEG van de Raad; - verwerkte dierlijke eiwitten, als bedoeld in Richtlijn 92/118/EEG van de Raad; - grondstoffen voor de vervaardiging van voeder voor dieren, als bedoeld in Richtlijn 92/118/EEG van de Raad; - mengvoeders en voormengsels.

Het product is verkregen van : pluimvee/varkens (1) Aard van de verpakking : . . . . .

Aantal deelstukken of colli : . . . . .

Nettogewicht : . . . . .

II. Oorsprong van de producten Adres en veterinair erkennings- of registratienummer van de erkende of geregistreerde inrichting : . . . . .

III. Bestemming van de producten De producten worden verzonden van : . . . . . . . . . . (plaats van inladen) Naar : . . . . . . . . . . (land en plaats van bestemming) Per : . . . . . (vervoermiddel) Naam en adres van de afzender : . . . . .

Naam en adres van de geadresseerde : . . . . .

IV. Verklaring Ondergetekende, officiële bevoegde autoriteit, verklaart dat zij kennis heeft van de bepalingen van Beschikking 1999/788/EG en dat de hierboven omschreven producten aan het bepaalde in Beschikking 1999/788/EG voldoen, en met name dat (1) : - uit de analyseresultaten blijkt dat de producten niet met dioxines zijn verontreinigd of dat het in bijlage A bij Beschikking 1999/788/EG vastgestelde PCB-gehalte niet wordt overschreden, of - de producten verkregen zijn van dieren die zijn geslacht/eieren die zijn gelegd (1) na 20 september 1999.

Gedaan te . . . . . (plaats), op . . . . . (datum) Stempel (2) (handtekening van de officiële bevoegde autoriteit) (2) (naam in hoofdletters, kwalificatie en functie) (1) Doorhalen wat niet van toepassing is.(2) De kleur van de handtekening en van het stempel moet verschillen van die van de gedrukte tekst. Gezien om gevoegd te worden hij het ministerieel besluit van 9 december 1999.

De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Mevr. M. AELVOET Voor de Minister van Landbouw en Middenstand, afwezig : De Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, R. DAEMS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^