Ministerieel Besluit van 09 december 1999
gepubliceerd op 21 december 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging bij het ministerieel besluit van 2 juli 1999 betreffende een terugvorderbaar voorschot aan de producenten waarvan de varkens het voorwerp van een bewarend beslag uitmaken in het kader van de dioxinebesmetting

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
1999016399
pub.
21/12/1999
prom.
09/12/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 DECEMBER 1999. - Ministerieel besluit tot wijziging bij het ministerieel besluit van 2 juli 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/07/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999016240 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende een terugvorderbaar voorschot aan de producenten waarvan de varkens het voorwerp van een bewarend beslag uitmaken in het kader van de dioxinebesmetting sluiten betreffende een terugvorderbaar voorschot aan de producenten waarvan de varkens het voorwerp van een bewarend beslag uitmaken in het kader van de dioxinebesmetting


De Minister van Landbouw en Middenstand, Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw-, en zeevisserijproducten, gewijzigd bij de wetten van 11 april 1983 en 29 december 1990, het koninklijk besluit van 25 oktober 1995 en de wet van 5 februari 1999;

Gelet op de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 juni 1994 betreffende de bescherming van varkens in varkenshouderijen;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juni 1999 betreffende tijdelijke maatregelen inzake de handel in landbouwproducten ingevolge de dioxinecontaminatie, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 juni 1999;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 juni 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/06/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999016221 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juni 1999 betreffende een vergoeding voor de producenten van pluimvee in het kader van de dioxinebesmetting sluiten betreffende de afmaking van dieren in het kader van de tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de dioxineverspreiding en -besmetting;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 juli 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/07/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999016240 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende een terugvorderbaar voorschot aan de producenten waarvan de varkens het voorwerp van een bewarend beslag uitmaken in het kader van de dioxinebesmetting sluiten betreffende een terugvorderbaar voorschot aan de producenten waarvan de varkens het voorwerp van een bewarend beslag uitmaken in het kader van de dioxinebesmetting;

Gelet op de Richtlijn 91/630/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 november 1991 tot vaststelling van de minimumnormen ter bescherming van varkens;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 september 1999;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 7 december 1999;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de noodzaak om onverwijld tijdelijke maatregelen te nemen inzake de handel in landbouwproducten voortvloeit uit de noodzaak om de verbruikers een gezonde voeding te verzekeren en om de uitvoering van de beslissingen van de Europese Commissie ten gevolge van dioxinebesmetting te verzekeren;

Overwegende dat het noodzakelijk is, om het nutteloos lijden van de dieren te vermijden, de geschikte maatregelen te voorzien betreffende de vergoeding van de dieren vernietigd wegens contaminatie of verdenking van contaminatie, Besluit :

Artikel 1.In het opschrift alsook in de artikelen 2, 3, 4 en 6 van het ministerieel besluit van 2 juli 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/07/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999016240 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende een terugvorderbaar voorschot aan de producenten waarvan de varkens het voorwerp van een bewarend beslag uitmaken in het kader van de dioxinebesmetting sluiten betreffende een terugvorderbaar voorschot aan de producenten waarvan de varkens het voorwerp van een bewarend beslag uitmaken in het kader van de dioxinebesmetting, worden de woorden « (het) terugvorderbaar voorschot » en « (het) renteloos terugvorderbaar voorschot » vervangen door het woord « (een) vergoeding ».

Art. 2.Artikel 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Artikel 1.Een vergoeding wordt aan de eigenaar van de varkens geslacht in het kader van dit besluit toegekend, ten laste voor 77 % van de basisallocatie 31/55.2.4.53.41 en voor 23 % van de basisallocatie 31/55.2.4.53.40 ».

Art. 3.In het artikel 6 van hetzelfde besluit worden de woorden « 15 augustus 1999 » vervangen door de woorden « 30 september 1999 ».

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het ministerieel besluit van 2 juli 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/07/1999 pub. 06/07/1999 numac 1999016240 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende een terugvorderbaar voorschot aan de producenten waarvan de varkens het voorwerp van een bewarend beslag uitmaken in het kader van de dioxinebesmetting sluiten betreffende een terugvorderbaar voorschot aan de producenten waarvan de varkens het voorwerp van een bewarend beslag uitmaken in het kader van de dioxinebesmetting.

Brussel, 9 december 1999.

Voor de Minister van Landbouw en de Middenstand, afwezig : De Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, R. DAEMS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^