Ministerieel Besluit van 09 december 1999
gepubliceerd op 30 december 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 12, eerste lid van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1996 houdende de subsidiëring van het bouwrijp maken van gronden en de aanleg van de infrastructuur en gemeenschapsvoorzieningen voor s

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
1999036525
pub.
30/12/1999
prom.
09/12/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 DECEMBER 1999. - Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 12, eerste lid van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1996 houdende de subsidiëring van het bouwrijp maken van gronden en de aanleg van de infrastructuur en gemeenschapsvoorzieningen voor sociale woonwijken


De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Stedelijk beleid, Huisvesting en Brusselse Aangelegenheden, Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1996 houdende de subsidiëring van het bouwrijp maken van gronden en de aanleg van de infrastructuur en gemeenschapsvoorzieningen voor sociale woonwijken, inzonderheid op artikel 12, gewijzigd bij besluit van 19 november 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1999 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 15 oktober 1999;

Overwegende dat het wenselijk is de technische normen in de sociale huisvestingssector te uniformiseren, Besluit :

Artikel 1.De voorwaarden waaraan de woning, zoals genoemd in artikel 9, derde lid en 12, eerste lid van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1996 houdende de subsidiëring van het bouwrijp maken van gronden en de aanleg van de infrastructuur en de gemeenschapsvoorzieningen voor sociale woonwijken, moet voldoen, zijn de voorwaarden die bepaald zijn in artikelen 2, 3 en 6 van het ministerieel besluit van 1 juli 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/07/1999 pub. 31/08/1999 numac 1999036137 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot bepaling van de normen waaraan sociale koopwoningen en middelgrote woningen moeten voldoen en de voorwaarden waartegen een woning met een sociale koopwoning kan gelijkgesteld worden sluiten tot bepaling van de normen waaraan sociale koopwoningen en middelgrote woningen moeten voldoen en de voorwaarden waaronder een woning met een sociale koopwoning gelijkgesteld kan worden.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2000.

Brussel, 9 december 1999.

De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Stedelijk beleid, Huisvesting en Brusselse Aangelegenheden, B. ANCIAUX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^