Ministerieel Besluit van 09 februari 2007
gepubliceerd op 19 februari 2007
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 januari 2001 betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden van de federale politie en van de algemene inspectie van de federal

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2007000085
pub.
19/02/2007
prom.
09/02/2007
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

9 FEBRUARI 2007. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 januari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/01/2001 pub. 13/01/2001 numac 2000001120 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden van de federale politie inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diens sluiten betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale en de lokale politie inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en inzake het doen van diverse uitgaven


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, inzonderheid op artikel 6;

Gelet op de wetten op de rijkscomptabiliteit, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 17 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 28 en 71;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 oktober 1996 betreffende het voorafgaand toezicht en de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en inzake de toekenning van concessies voor openbare werken op federaal niveau, inzonderheid op de artikelen 6 tot en met 10;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 18 januari 2007, Besluit :

Artikel 1.In het opschrift van het ministerieel besluit van 9 januari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/01/2001 pub. 13/01/2001 numac 2000001120 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden van de federale politie inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diens sluiten betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale en de lokale politie inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en inzake het doen van diverse uitgaven, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 14 mei 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/05/2002 pub. 19/06/2002 numac 2002000418 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 januari 2001 betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden van de federale politie inzake de gunning en de uitvoering van over sluiten, worden de woorden « van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale en de lokale politie » geschrapt.

Art. 2.In artikel 1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 14 mei 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/05/2002 pub. 19/06/2002 numac 2002000418 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 januari 2001 betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden van de federale politie inzake de gunning en de uitvoering van over sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het 4° wordt vervangen als volgt : « 4° gecentraliseerde ordonnateur : een titularis van een ambt van een in overheidsopdrachten gespecialiseerde dienst of van een ambt bedoeld in bijlage 1, punt 1;»; 2° in 5° worden de woorden « bij de federale politie of bij de algemene inspectie » geschrapt.

Art. 3.In artikel 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 14 mei 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/05/2002 pub. 19/06/2002 numac 2002000418 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 januari 2001 betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden van de federale politie inzake de gunning en de uitvoering van over sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « vermeld in de kolommen van de tabellen 1 en 2 » vervangen door de woorden « vastgesteld in de bijlagen 1 en 2 »;2° het tweede lid wordt vervangen door het volgende lid : « De commissaris-generaal en de directeurs-generaal mogen de bevoegdheid van gedecentraliseerd ordonnateur, toegekend aan de directies en de andere diensten die hen hiërarchisch ondergeschikt zijn, beperken.»; 3° het artikel wordt aangevuld met het volgende lid : « De commissaris-generaal en de directeurs-generaal mogen hun bevoegdheid onderdelegeren aan de directeur van de aankoopdienst. Hetzelfde geldt voor de inspecteur-generaal van de algemene inspectie van de federale en de lokale politie en de directeur-dienstchef van het secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus. Het komt de directeur-generaal van de algemene directie van de ondersteuning en het beheer toe de uitvoeringsmodaliteiten ervan te organiseren. ».

Art. 4.In artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 7 oktober 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/10/2004 pub. 29/10/2004 numac 2004000598 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 januari 2001 betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden van de federale politie en van de algemene inspectie van de federal sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° onder 1° worden : - de woorden « tabel 1 » vervangen door de woorden « bijlage 1 »; - de woorden « tabel 1, regel 1.a. » vervangen door de woorden « de bijlage 1, regel 1.e. »; 2° onder 2° en 3° worden de woorden « tabel 1 » vervangen door de woorden « bijlage 1 »;3° onder 4° worden de woorden « tabel 2 » vervangen door de woorden « de bijlage 2 ».

Art. 5.In artikel 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 14 mei 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/05/2002 pub. 19/06/2002 numac 2002000418 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 januari 2001 betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden van de federale politie inzake de gunning en de uitvoering van over sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden tussen de woorden « is » en « , behoudens » de woorden « voor de federale politie » ingevoegd;2° in het tweede lid worden de woorden « en door de adjunct-inspecteur-generaal belast met de overheidsopdrachten » geschrapt;3° in het derde lid worden tussen de woorden « organiseren » en « inzake » de woorden « voor de federale politie » ingevoegd.

Art. 6.In artikel 8 van hetzelfde besluit, worden de woorden « tabel 1 » vervangen door de woorden « de bijlage 1 ».

Art. 7.In artikel 9 van hetzelfde besluit, worden de woorden « tabel 3 » vervangen door de woorden « de bijlage 3 ».

Art. 8.In artikel 10 van hetzelfde besluit, worden de woorden « aangewezen in de bij dit besluit gevoegde tabel 3 en binnen de perken van de hierin bepaalde bedragen » vervangen door de woorden « bedoeld in de bijlage 3 en binnen de perken van de daarin vastgestelde bedragen ».

Art. 9.De bijlage I van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 7 oktober 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/10/2004 pub. 29/10/2004 numac 2004000598 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 januari 2001 betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden van de federale politie en van de algemene inspectie van de federal sluiten, wordt vervangen door de bijlage 1 gevoegd bij dit besluit.

Art. 10.In de bijlage II van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 14 mei 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/05/2002 pub. 19/06/2002 numac 2002000418 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 januari 2001 betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden van de federale politie inzake de gunning en de uitvoering van over sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « Bijlage II » worden vervangen door de woorden « Bijlage 2 »;2° de woorden « tabel 2 » vervallen.

Art. 11.De bijlage III van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 14 mei 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/05/2002 pub. 19/06/2002 numac 2002000418 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 januari 2001 betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden van de federale politie inzake de gunning en de uitvoering van over sluiten, wordt vervangen door de bijlage 2 gevoegd bij dit besluit.

Art. 12.De bijlage IV van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 14 mei 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/05/2002 pub. 19/06/2002 numac 2002000418 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 januari 2001 betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden van de federale politie inzake de gunning en de uitvoering van over sluiten, wordt vervangen door de bijlage 3 gevoegd bij dit besluit.

Art. 13.Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2007.

Brussel, 9 februari 2007.

P. DEWAEL

Bijlage 1 bij het ministerieel besluit van 9 februari 2007 Bijlage 1 bij het ministerieel besluit van 9 januari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/01/2001 pub. 13/01/2001 numac 2000001120 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden van de federale politie inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diens sluiten Overdracht van bevoegdheid voor overheidsopdrachten in het stadium voorbereiding, selectie en gunning (in duizenden euro)

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld LEGENDE : W : werken. D : diensten.

L : leveringen. AVA : aanvraag tot voorafgaand akkoord.

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 9 februari 2007 tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 januari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/01/2001 pub. 13/01/2001 numac 2000001120 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden van de federale politie inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diens sluiten betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale en de lokale politie inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en inzake het doen van diverse uitgaven.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL

Bijlage 2 bij het ministerieel besluit van 9 februari 2007 Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van 9 januari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/01/2001 pub. 13/01/2001 numac 2000001120 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden van de federale politie inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diens sluiten Overdracht van bevoegdheid voor diverse uitgaven (in duizenden euro)

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 9 februari 2007 tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 januari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/01/2001 pub. 13/01/2001 numac 2000001120 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden van de federale politie inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diens sluiten betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale en de lokale politie inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en inzake het doen van diverse uitgaven.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL

Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van 9 februari 2007 Bijlage 4 bij het ministerieel besluit van 9 januari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/01/2001 pub. 13/01/2001 numac 2000001120 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden van de federale politie inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diens sluiten Lijst van gedecentraliseerde ordonnateurs - De directeur-generaal van het administratief en technisch secretariaat bij de Minister van Binnenlandse Zaken - De directeur-dienstchef van het secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus (SSGPI) - De voorzitter van het controleorgaan bedoeld in artikel 44/7 van de wet op het politieambt - De kabinetschef van de inspecteur-generaal van de federale politie en van de lokale politie - De directeur van de directie van de operationele politionele informatie - De directeur van de directie van de internationale politiesamenwerking - De directeur van de directie van de relaties met de lokale politie - De directeur van de directie van de speciale eenheden - De directeurs van de gedeconcentreerde coördinatie- en steundirecties - De verbindingsofficieren in het buitenland - De chef van het Under Cover Team - De adjunct van de bestuurlijke directeur-coördinator Brussel te Asse - De kabinetschef van de commissaris-generaal - De directeur van de directie van de operaties inzake bestuurlijke politie - De directeur van de directie van de wegpolitie - De directeur van de directie van de politie van de verbindingswegen - De directeur van de directie van de algemene reserve - De chef van de dienst belast met de spoorwegpolitie - De chef van de dienst belast met de scheepvaartpolitie - De chef van de dienst belast met de luchtvaartpolitie - De chef van de dienst hondensteun - De chef van de dienst luchtsteun - De dienstchefs van de provinciale verkeerseenheden - De dienstchef van het detachement belast met de bescherming van de leden van de koninklijke familie en van de koninklijke paleizen - De dienstchef van het detachement belast met politieopdrachten bij de SHAPE - Het hoofd van het secretariaat van de algemene directie bestuurlijke politie - De directeur van de directie van de operaties inzake gerechtelijke politie - De directeur van de directie van de bestrijding van de criminaliteit tegen personen - De directeur van de directie van de bestrijding van de criminaliteit tegen goederen - De directeur van de directie van de bestrijding van de economische en financiële criminaliteit - De directeur van de directie van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit - De directeur van de directie van de technische en wetenschappelijke politie - De directeurs van de gedeconcentreerde gerechtelijke directies - De adjunct van de gerechtelijke directeur BRUSSEL te ASSE - De chef van de dienst belast met de gespecialiseerde gerechtelijke opdrachten in het militair milieu - Het hoofd van het secretariaat van de algemene directie gerechtelijke politie - De directeur van de directie van de mobiliteit en het personeelsbeheer - De directeur van de directie van de rekrutering en van de selectie - De directeur van de directie van de juridische dienst, het contentieux en de statuten - De directeur van de directie van de interne relaties - De directeur van de directie van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk - De directeur van de directie van de opleiding - De directeur van de directie van de logistieke steun - De directeur van de directie van de infrastructuur en de uitrusting - De directeur van de directie van de aankopen - De directeur van de directie van de financiën - De directeur van de directie van de telematica - De chef van de medische dienst - De chef van de dienst beheer en interne operaties van de medische dienst - De chef van de dienst « documentatie » - De chef van de dienst public relations - De chef van de federale school - De chef van de officierenschool - De chef van de rechercheschool - De chef van de drukkerij - De chefs van de dienstencentra van de directie van de logistieke steun - De chef van de logistieke steundienst van de directie van de logistieke steun - De chef van de dienst budget en beheer van de directie van de logistieke steun - Het hoofd van het secretariaat van de algemene directie ondersteuning en beheer Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 9 februari 2007 tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 januari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/01/2001 pub. 13/01/2001 numac 2000001120 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden van de federale politie inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diens sluiten betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale en de lokale politie inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en inzake het doen van diverse uitgaven.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^