Ministerieel Besluit van 09 februari 2015
gepubliceerd op 13 februari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende het verbod tot het op de markt brengen en het gebruiken van het product POR ÇÖZ en van het product Viking ontkalken Kireç Çözücü

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2015024059
pub.
13/02/2015
prom.
09/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 FEBRUARI 2015. - Ministerieel besluit houdende het verbod tot het op de markt brengen en het gebruiken van het product POR ÇÖZ en van het product Viking ontkalken Kireç Çözücü


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers, artikel 5, § 3;

Gelet op Verordening (EG) nr. 648/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende detergentia, artikel 15, lid 1;

Gelet op het advies nr. 8701 van de Hoge Gezondheidsraad, gegeven op 22 november 2010;

Gelet op de kennisgeving aan de Europese Commissie en de overige lidstaten van de Europese Unie, met toepassing van artikel 15, lid 1, van de Verordening (EG) nr. 648/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende detergentia;

Overwegende dat artikel 5, § 3, van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid, de minister tot wiens bevoegdheid de volksgezondheid behoort, toelaat om, wanneer één of meerdere producten een ernstig en dringend gevaar betekenen voor de volksgezondheid, bij een met redenen omkleed besluit, voorlopige maatregelen te nemen die beletten dat ze nog gebruikt worden, noch op de markt worden gebracht of blijven;

Overwegende dat artikel 15 (1), eerste lid, van Verordening (EG) nr. 648/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende detergentia, het treffen van gelijkaardige maatregelen toelaat;

Overwegende dat het Duitse Federaal Milieuagentschap als bevoegde nationale overheid met ingang van 29 oktober 2010 reeds een tijdelijk verbod heeft uitgevaardigd tot het op de markt brengen van het product POR ÇÖZ op basis van een onderzoek door het Duitse Federaal Instituut voor Risico-evaluatie van 6 september 2010;

Overwegende dat ter ondersteuning van dit verbod de Duitse risicobeoordeling aantoonde dat producten die meer dan 20 % salpeterzuur bevatten om gezondheidsredenen niet aanvaardbaar zijn voor huis-, tuin-, en keukengebruik, en wellicht ook niet voor professioneel gebruik;

Overwegende dat de Hoge gezondheidsraad in haar advies nr. 8701 van 22 november 2010 bevestigt dat er voldoende en afdoende argumenten bestaan om het verbod op het gebruik van een product met een salpeterzuurconcentratie van meer dan 20 %, te ondersteunen.

Overwegende dat Verordening (EU) nr. 98/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2013 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven, de salpeterzuurconcentratie tot 3% beperkt voor consumenten;

Overwegende dat het product POR ÇÖZ een schoonmaakproduct is voor binnenhuisgebruik in huishoudens om kalk en roest te verwijderen met een salpeterzuurgehalte van 25 %;

Overwegende dat het product Viking ontkalken Kireç Çözücü een product is bestemd voor het verwijderen van kalk in waterkokers, potten, toiletten, de douche en het bad, met een salpeterzuurgehalte van 21 %;

Overwegende dat het product POR ÇÖZ en het product Viking ontkalken Kireç Çözücü een ernstig en dringend gevaar betekenen voor de volksgezondheid;

Overwegende dat vanuit het standpunt van de volksgezondheid een verbod tot het gebruiken en het op de markt brengen gerechtvaardigd is, Besluit :

Artikel 1.Het is verboden het product POR ÇÖZ en het product Viking ontkalken Kireç Çözücü op de markt te brengen, op de markt te houden en het te gebruiken.

Art. 2.Het in artikel 1 bedoelde verbod vervalt ten laatste bij het einde van de zesde maand die volgt op deze waarin dit besluit in werking is getreden.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Brussel, 9 februari 2015.

Mevr. M. DE BLOCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^