Ministerieel Besluit van 09 februari 2015
gepubliceerd op 20 maart 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 december 2012 tot benoeming van de leden van het Overlegcomité voor de Film en de Audiovisuele Sector

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029091
pub.
20/03/2015
prom.
09/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 FEBRUARI 2015. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 december 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/12/2012 pub. 22/02/2013 numac 2013029131 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Overlegcomité voor de Film en de Audiovisuele Sector sluiten tot benoeming van de leden van het Overlegcomité voor de Film en de Audiovisuele Sector


De Minister van Cultuur, Gelet op het decreet van 17 juli 2002 tot bevordering van de gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector, inzonderheid op de artikelen 3, gewijzigd bij de decreten van 20 juli 2005 en 1 februari 2008 en 8, gewijzigd bij de decreten van 20 juli 2005 en 10 november 2011;

Gelet op het decreet van 11 januari 2008 houdende bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2006 tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2006 tot bepaling van de opdrachten, de samenstelling en de belangrijkste aspecten van de werking van adviesinstanties die vallen onder het toepassingsgebied van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector, inzonderheid op artikel 68quater;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juni 2006 tot uitvoering van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector, inzonderheid op de artikelen 2 tot 5;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 december 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/12/2012 pub. 22/02/2013 numac 2013029131 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Overlegcomité voor de Film en de Audiovisuele Sector sluiten tot benoeming van de leden van het Overlegcomité voor de Film en de Audiovisuele Sector;

Gelet op de kandidatuur als werkend lid en de twee kandidaturen als plaatsvervangend lid ingediend voor de benoeming tot vertegenwoordiger van een uitgever van private televisiediensten;

Overwegende dat een mandaat van werkend lid en twee mandaten van plaatsvervangend lid nog toegekend moeten worden voor deze posten;

Overwegende dat een kandidatuur ingediend werd ter vervanging van een werkend lid van een vertegenwoordiger van een ontslagnemende televisiedienstenverdeler;

Overwegende dat de voorgedragen leden de benoemingsvoorwaarden vervullen bepaald in de decreets- en reglementsbepalingen, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 24 december 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/12/2012 pub. 22/02/2013 numac 2013029131 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Overlegcomité voor de Film en de Audiovisuele Sector sluiten tot benoeming van de leden van het Overlegcomité voor de Film en de Audiovisuele Sector, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in 8° worden de woorden "de heer Jean-Charles De Keyser als werkend lid en Mevr.Stéphanie Rockmann als plaatsvervangend lid" vervangen door de woorden "Mevr. Vanessa Ling als werkend lid en de heer Tanguy Dekeyser als plaatsvervangend lid"; 2° in 9° wordt het laatste lid aangevuld met de woorden "en Mevr. Vasiliki Mitrias als plaatsvervangend lid"; 3° het punt 9° wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt : "Voor Base Company, Mevr.Ingrid De Coninck als werkend lid en de heer Louis Tulkens als plaatsvervangend lid".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 9 februari 2015.

De Vice-President, Minister van Onderwijs, Cultuur en Kind, Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^