Ministerieel Besluit van 09 februari 2015
gepubliceerd op 20 februari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende regels toe te passen bij het verlies, de diefstal of de beschadiging van de legitimatiekaart van nucleair inspecteur alsook in het geval dat de houder, ongeacht de duur en de grond, zijn ambt niet kan of mag uitoefenen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2015200761
pub.
20/02/2015
prom.
09/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 FEBRUARI 2015. - Ministerieel besluit houdende regels toe te passen bij het verlies, de diefstal of de beschadiging van de legitimatiekaart van nucleair inspecteur alsook in het geval dat de houder, ongeacht de duur en de grond, zijn ambt niet kan of mag uitoefenen


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 15 april 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Duitse vertaling. - Erratum type wet prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Officieuse coördinatie in het Duits. - Erratum sluiten betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, artikelen 9 en 10 vervangen bij de wet van 19 maart 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 september 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/09/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014205906 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de legitimatiekaart van de nucleaire inspecteurs sluiten tot vaststelling van het model van de legitimatiekaart van de nucleaire inspecteurs, artikel 5;

Gelet op het met redenen omkleed advies van het Basisoverlegcomité van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle in de vergadering van 20 november 2014;

Gelet op het advies 56.968/3 van de Raad van State, gegeven op 15 januari 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.Verlies, mogelijk verlies, diefstal of mogelijke diefstal van de legitimatiekaart moet door de betrokken nucleair inspecteur zo snel als mogelijk en ten laatste binnen de 24 uur na de vaststelling ervan gemeld worden aan de juridische dienst van het Agentschap die onverwijld de gepaste maatregelen zal treffen naar derden toe, waaronder het verwittigen van de bevoegde politiediensten.

Bij verlies, mogelijk verlies, mogelijke diefstal, diefstal of beschadiging wordt een nieuwe legitimatiekaart aangemaakt met dezelfde geldigheidsdatum als de verloren gegane of beschadigde kaart. Indien een kaart na hernieuwing bij verlies wordt teruggevonden, wordt ze vernietigd door de persoon aangewezen door de verantwoordelijke van de dienst nucleaire beveiliging.

Art. 2.De legitimatiekaart moet onverwijld worden ingeleverd bij de verantwoordelijke van de dienst bevoegd voor nucleaire beveiliging van het Agentschap of een door hem aangewezen persoon in geval van de houder, ongeacht de duur en de grond, zijn ambt niet kan of mag uitoefenen.

De betrokken houder krijgt bij inlevering van de kaart een ontvangstbewijs.

Brussel, 9 februari 2015.

J. JAMBON

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^