Ministerieel Besluit van 09 juli 1997
gepubliceerd op 02 september 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Moeskroen

bron
waals ministerie van uitrusting en vervoer
numac
1997027445
pub.
02/09/1997
prom.
09/07/1997
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

9 JULI 1997. Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Moeskroen


De Minister van Ruimtelijke Ordening, Uitrusting en Vervoer, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 1988, 5 mei 1993 en 16 juli 1993, inzonderheid op artikel 6, 1, X, 1°;

Gelet op de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemene nutte, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het decreet van 6 mei 1988 betreffende de onteigeningen wegens openbaar nut, voortgezet of toegelaten door de Waalse Gewestexecutieve;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 25 juli 1996 tot regeling van haar werking, gewijzigd bij het besluit van 12 december 1996, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 11 december 1996 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 en overwegende dat dit ministerieel besluit met redenen omkleed is : a) overwegende dat het algemeen nut het aanleggen van een weg op die plaats vordert;b) overwegende dat die onteigeningen de bouw van de weg N518 tot doel hebben;c) overwegende dat de inbezitneming onmiddellijk moet gebeuren, Besluit : Artikel 1.Het algemeen nut vordert de onmiddellijke inbezitneming van de onroerende goederen vereist voor de uitvoering, door het Waalse Gewest, van de bouwwerken van de weg N518 op het grondgebied van de gemeente Moeskroen, in het geel voorgesteld op het bijgaande en door de Minister van Ruimtelijke Ordening, Uitrusting en Vervoer voor gezien getekende plan nr. HN518.A1-23/2.

Bijgevolg wordt de onteigeningsprocedure van bovenvermelde onroerende goederen voortgezet overeenkomstig de bepalingen van de wet van 26 juli 1962 en de huur ervan overeenkomstig artikel 13, tweede en volgende leden, van de wet van 9 augustus 1955.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 9 juni 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/06/1997 pub. 23/07/1997 numac 1997027368 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Moeskroen sluiten betreffende de op het grondgebied van de gemeente Moeskroen uit te voeren onteigeningen overeenkomstig de aanwijzingen van het plan nr. HN518.A1-231 wordt opgeheven.

Namen, 9 juli 1997.

M. LEBRUN TABEL VAN DE GRONDINNEMINGEN Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Het plan nr. HN518.A1-232 ligt ter inzage bij de "Direction des Routes de Mons - D141", rue du Joncquois 118, 7000 Bergen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^