Ministerieel Besluit van 09 mei 2001
gepubliceerd op 12 juni 2001
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit tot toekenning van een forfaitaire toelage aan de ambtenaar die in de hoedanigheid van preventieadviseur bij het Ministerie van Financiën, belast is met de leiding van de Interne Dienst voor preventie en bescherming op het werk

bron
ministerie van financien
numac
2001003253
pub.
12/06/2001
prom.
09/05/2001
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

9 MEI 2001. - Ministerieel besluit tot toekenning van een forfaitaire toelage aan de ambtenaar die in de hoedanigheid van preventieadviseur bij het Ministerie van Financiën, belast is met de leiding van de Interne Dienst voor preventie en bescherming op het werk


De Minister van Begroting, De Minister van Financiën, Gelet op artikel 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, inzonderheid op de artikelen 33, § 3, 39, eerste lid, en 41;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 maart 1965 houdende de algemene regeling van de vergoedingen en toelagen van alle aard toegekend aan het personeel der ministeries, inzonderheid op artikel 7;

Gelet op het koniklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de Interne Dienst voor preventie en bescherming op het werk inzonderheid op de artikelen 15 en 16;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 27 april 1999;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 7 maart 2000;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken van 20 december 1999;

Gelet op het overlegprotocol van 27september 2000 van het Sectorcomité II-Financiën;

Gelet op het advies van de Raad van State, Besluit :

Artikel 1.Aan de ambtenaar die in de hoedanigheid van preventieadviseur bij het Ministerie van Financiën belast is met de leiding van de Interne Dienst voor preventie en bescherming op het werk, wordt een jaarlijkse forfaitaire toelage van 142 815 frank toegekend.

Het in het eerste lid genoemde bedrag wordt met ingang van 1 januari 2002 omgezet in 3 540,30 euro.

Art. 2.De mobiliteitsregeling die geldt voor de wedden van het personeel der ministeries is van toepassing op de in artikel 1 bedoelde toelage. Zij wordt aan het spilindexcijfer 138,01 gekoppeld.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2000.

Brussel, 9 mei 2001.

De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^