Ministerieel Besluit van 09 mei 2003
gepubliceerd op 28 juli 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de erelonen en verplaatsingskosten toegekend aan de tolken en vertalers werkzaam voor bepaalde diensten van of verbonden aan de Federale Overheidsdienst van Binnenlandse Zaken

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2003000599
pub.
28/07/2003
prom.
09/05/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 MEI 2003. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de erelonen en verplaatsingskosten toegekend aan de tolken en vertalers werkzaam voor bepaalde diensten van of verbonden aan de Federale Overheidsdienst van Binnenlandse Zaken


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzonderheid op de artikelen 37, 51/4, § 2, ingevoegd door de wet van 10 juli 1996, 57/20, gewijzigd bij de wetten van 6 mei 1993 en 15 juli 1996, en 57/25, gewijzigd bij de wet van 15 juli 1996;

Gelet op de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 januari 2000 betreffende de samenstelling en de werking van de Commissie voor regularisatie en houdende de uitvoering van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvende op het grondgebied van het Rijk, inzonderheid op artikel 10, § 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 oktober 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/10/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002000761 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de erelonen en de verplaatsingskosten toegekend aan de tolken werkzaam voor bepaalde diensten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken sluiten tot vaststelling van de erelonen en de verplaatsingskosten toegekend aan de tolken werkzaam voor bepaalde diensten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 25 februari 2003.

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 4 april 2003;

Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, Overwegende dat thans enkel de erelonen en de verplaatsingskosten van de tolken werkzaam voor bepaalde diensten van of verbonden aan de Federale Overheidsdienst van Binnenlandse Zaken, zoals het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen, de Vaste Beroepscommissie voor de Vluchtelingen, de Dienst Vreemdelingenzaken en de Commissie voor Regularisatie, op reglementaire wijze geregeld zijn;

Overwegende dat de verschillende diensten momenteel nog een eigen tarief en berekeningswijze hanteren voor het vergoeden van de vertaalprestaties;

Overwegende dat het ontbreken van een uniforme regeling voor het vergoeden van vertaalpremies, voor een onzekerheid zorgt die het verder goed functioneren van deze diensten in gevaar kan brengen;

Overwegende dat een uniformisering zich dan ook opdringt voor het vergoeden van de vertaalprestaties, Besluit :

Artikel 1.Het ereloon voor de tolken, werkzaam voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen, de Dienst Vreemdelingenzaken, de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen en de Commissie voor regularisatie bedraagt 33,34 euro voor een oproeping en een minimumprestatie van één uur en één kwartier. Daarna wordt het ereloon per schijf van één kwartier à rato van 26,99 euro per uur betaald (zonder plafond).

Art. 2.§ 1. Het ereloon voor geschreven vertalingen toegekend aan de vertalers, werkzaam voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen, de Dienst Vreemdelingenzaken, de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen en de Commissie voor Regularisatie bedraagt 13 euro per handgeschreven bladzijde (A 4 formaat) van 30 regels en met een marge van één centimeter en 20 euro per getypte bladzijde (A 4 formaat) van 30 regels, die vijfenzeventig tekens bevatten, spaties inbegrepen.

Onder bladzijde dient te worden verstaan de vertaalde versie van de te vertalen tekst. § 2. Ongeacht het aantal te vertalen of vertaalde regels zal er steeds per vertaling een minimale vergoeding kunnen aangerekend worden van respectievelijk 13 euro en 20 euro , naargelang het een handgeschreven of getypte vertaling betreft.

Art. 3.De verplaatsingskosten worden vergoed, en dit à rato van 0,33 euro per kilometer, doch beperkt tot maximum 100 km heen en terug en tot één verplaatsing, heen en terug, per dag, ongeacht het aantal geleverde prestaties.

De verplaatsingskosten in het kader van een vertaalopdracht worden slechts vergoed indien de vertaler zich op uitdrukkelijke vraag van de dienst die op hem beroep doet naar deze dienst moet begeven.

Art. 4.De bedragen, vermeld in huidig ministerieel besluit zijn exclusief B.T.W. Deze bedragen zullen jaarlijks, per 1 januari, worden aangepast aan de stijging van de gezondheidsindex. De nieuwe bedragen zullen bekendgemaakt worden onder de vorm van een bericht, te verschijnen in het Belgisch Staatsblad .

Art. 5.Het ministerieel besluit van 16 oktober 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/10/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002000761 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de erelonen en de verplaatsingskosten toegekend aan de tolken werkzaam voor bepaalde diensten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken sluiten, tot vaststelling van de erelonen en de verplaatsingskosten toegekend aan de tolken werkzaam voor bepaalde diensten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, wordt opgeheven.

Art. 6.Onderhavig besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad .

Brussel, 9 mei 2003.

A. DUQUESNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^