Ministerieel Besluit van 09 mei 2019
gepubliceerd op 11 september 2019

Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 en 2 van het ministerieel besluit van 11 december 2013 houdende de bepaling van resultaatgerichte indicatoren en de concretisering van de zorgaspecten voor de centra voor algemeen welzijnswerk en de centra

bron
vlaamse overheid
numac
2019014384
pub.
11/09/2019
prom.
09/05/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019014384

VLAAMSE OVERHEID


9 MEI 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 en 2 van het ministerieel besluit van 11 december 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/12/2013 pub. 21/03/2014 numac 2014035224 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de bepaling van resultaatgerichte indicatoren en de concretisering van de zorgaspecten voor de centra voor algemeen welzijnswerk en de centra voor teleonthaal sluiten houdende de bepaling van resultaatgerichte indicatoren en de concretisering van de zorgaspecten voor de centra voor algemeen welzijnswerk en de centra voor teleonthaal


DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 8 mei 2009 betreffende het algemeen welzijnswerk, artikel 5, tweede lid, artikel 7, § 2, tweede lid, § 3, derde lid, en § 4, derde lid, artikel 17, § 1, § 2, zesde lid, en § 3, artikel 18, gewijzigd bij het decreet van 8 juni 2018, en artikel 20, § 1, eerste lid, en § 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/06/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204207 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het algemeen welzijnswerk sluiten betreffende het algemeen welzijnswerk, artikel 3, eerste lid, 5°, en tweede lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 december 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/12/2013 pub. 21/03/2014 numac 2014035224 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de bepaling van resultaatgerichte indicatoren en de concretisering van de zorgaspecten voor de centra voor algemeen welzijnswerk en de centra voor teleonthaal sluiten houdende de bepaling van resultaatgerichte indicatoren en de concretisering van de zorgaspecten voor de centra voor algemeen welzijnswerk en de centra voor teleonthaal;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 29 maart 2018;

Gelet op de adviesaanvraag binnen dertig dagen, die op 5 april 2019 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 11 december 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/12/2013 pub. 21/03/2014 numac 2014035224 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de bepaling van resultaatgerichte indicatoren en de concretisering van de zorgaspecten voor de centra voor algemeen welzijnswerk en de centra voor teleonthaal sluiten houdende de bepaling van resultaatgerichte indicatoren en de concretisering van de zorgaspecten voor de centra voor algemeen welzijnswerk en de centra voor teleonthaal worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 5° wordt vervangen door wat volgt: "5° de mediaan anciënniteit van vrijwilligers en beroepskrachten die op 31 december van het werkingsjaar actief zijn;"; 2° punt 12° wordt vervangen door wat volgt: "12° een overzicht van de totale effectieve gesprekstijd op jaarbasis aan de telefoon;"; 3° punt 13° wordt vervangen door wat volgt: "13° een overzicht van de totale effectieve gesprekstijd op jaarbasis via chat;".

Art. 2.Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 2.Een centrum voor algemeen welzijnswerk rapporteert jaarlijks over de volgende resultaatgerichte indicatoren over de uitvoering van de sectorale doelstellingen, vermeld in artikel 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/06/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204207 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het algemeen welzijnswerk sluiten betreffende het algemeen welzijnswerk, die het moet realiseren in het kader van het aanbod van de hulp- en dienstverlening, vermeld in artikel 6 tot en met 10 van het voormelde besluit: 1° met betrekking tot het bereiken van kwetsbare personen en groepen als vermeld in artikel 11, eerste lid, 1° tot en met 3°, van het voormelde besluit: a) een beschrijving van de acties die het CAW heeft ondernomen en een motivering van de keuze voor die acties;b) een opgave van de groepen of personen die het daarmee heeft bereikt, zowel op kwantitatieve als op kwalitatieve wijze;c) een beschrijving van de signalen die uit de acties zijn voortgevloeid en de wijze waarop met die signalen aan de slag is gegaan;2° met betrekking tot de opdracht preventie, vermeld in artikel 11, eerste lid, 4°, van het voormelde besluit: a) een beschrijving van de reguliere werkingen en initiatieven rond preventie in het CAW;b) een beschrijving van de preventieprojecten aan de hand van de projectfiche die ter beschikking wordt gesteld door het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;3° met betrekking tot de opdrachten onthaal en psychosociale begeleiding, vermeld in artikel 11, eerste lid, 5°, 7° tot en met 9°, 11° tot en met 22°, 24° en 25°, van het voormelde besluit, het aantal bereikte cliënten in onthaal en begeleiding, opgesplitst naar geïdentificeerde en niet-geïdentificeerde personen, met vermelding van: a) de leeftijd, uitgedrukt in de volgende categorieën: 1) minder dan twaalf jaar;2) van twaalf tot en met zeventien jaar;3) van achttien tot en met vierentwintig jaar;4) van vijfentwintig tot en met negenenvijftig jaar;5) zestig jaar en ouder;b) het geslacht;c) de kleinstedelijke zorgregio van verblijf van de laatst bekende domicilie;4° met betrekking tot de opdracht onthaal, vermeld in artikel 11, eerste lid, 5°, 7° tot en met 9°, en 11°, van het voormelde besluit, en opgesplitst naar cliënten met los van elkaar staande onthaalcontacten en cliënten met onthaalcontact(en) binnen een traject: a) de thematieken en thematische clusters waarrond gewerkt is in onthaal;b) de initiatiefnemer van het onthaal bij het eerste cliëntcontact;c) het aantal cliënten bij wie het eerste cliëntcontact mobiel plaatsvond;d) de sectoren die doorverwezen naar het centrum;e) de sectoren waarnaar het centrum heeft doorverwezen;f) het aantal hulpverlenende cliëntcontacten in onthaal tijdens het werkingsjaar, opgesplitst naar contactsoort;g) de wijze waarop het onthaal is afgesloten, uitgedrukt in de volgende categorieën: 1) afgerond zonder doorverwijzing;2) afgerond met interne doorverwijzing;3) afgerond met externe doorverwijzing;4) afgebroken door cliënt;5) afgebroken door dienst;6) afgebroken wegens beschikbaarheid;h) voor de afgesloten onthalen: de spreiding van het totaal aantal hulpverlenende cliëntcontacten in onthaal;i) voor de cliënten bij wie het onthaal is afgerond met een doorverwijzing naar verdere begeleiding in het centrum: de duur tussen de doorverwijzing naar begeleiding en de opstart daarvan in aantal dagen en opgesplitst naar begeleidingsmodule;5° met betrekking tot de opdracht onthaal, vermeld in artikel 11, eerste lid, 6°, van het voormelde besluit: a) het aantal hulpverlenende chatgesprekken opgesplitst naar leeftijd, uitgedrukt in de categorieën, vermeld in punt 3°, a);b) de thematieken en thematische clusters waarrond gewerkt is;6° met betrekking tot de opdracht onthaal, vermeld in artikel 11, eerste lid, 10°, van het voormelde besluit: a) het aantal paginaweergaven en bezoekers van de 1712-website;b) het aantal contacten via telefoon, mail en chat;c) de belangrijkste problematiek van de personen over wie contact wordt opgenomen;7° met betrekking tot de opdracht van psychosociale begeleiding, vermeld in artikel 11, eerste lid, 12° tot en met 22°, 24° en 25°, van het voormelde besluit: a) de thematieken en thematische clusters waarrond gewerkt is in begeleiding;b) de sectoren die doorverwezen naar het centrum;c) de sectoren waarnaar het centrum heeft doorverwezen;d) het aantal ingezette begeleidingsmodules, het aantal betrokken cliënten en het aantal hulpverlenende cliëntcontacten binnen de module tijdens het werkingsjaar, opgesplitst naar contactsoort;e) het aantal afgesloten begeleidingsmodules met vermelding van: 1) de wijze waarop de begeleidingsmodule is afgesloten, uitgedrukt in de volgende categorieën: afgerond, afgebroken, afgebroken wegens beschikbaarheid;2) de spreiding van het totaal aantal hulpverlenende cliëntcontacten binnen die modules;3) de spreiding van de totale duurtijd van die modules, uitgedrukt in aantal dagen;8° een opsplitsing van de indicatoren, vermeld in punt 3°, 4° en 7°, voor de volgende onderscheiden doelgroepen: a) minderjarigen van twaalf tot en met zeventien jaar en jongvolwassenen van achttien tot en met vierentwintig jaar;b) slachtoffers van geweld, misdrijven, rampen, evenals hun na- en naastbestaanden;c) betrokkenen bij een verkeersongeval;d) gedetineerden;9° voor de doelgroepen, vermeld in punt 8°, b) en c): a) het aantal bereikte cliënten in onthaal met doorverwijsstrookje door de politie;b) het aantal bereikte cliënten in onthaal en in begeleiding met vermelding van de rol van de cliënt, uitgedrukt in de volgende categorieën: 1) slachtoffer;2) nabestaande of naastbestaande van het slachtoffer;3) nabestaande of naastbestaande van de veroorzaker of dader;4) veroorzaker of dader;5) getuige;6) andere;10° voor de doelgroep, vermeld in punt 8°, d), het aantal bereikte cliënten in onthaal en in begeleiding met vermelding van: a) de gevangenis waar de gedetineerde verbleef;b) het statuut van de gedetineerde bij de start van het werkingsjaar, uitgedrukt in de volgende categorieën: 1) beklaagde;2) geïnterneerde;3) veroordeelde minder dan drie jaar;4) veroordeelde drie jaar of meer;c) het aantal gedetineerden dat overgeplaatst is uit een andere gevangenis;d) het aantal gedetineerden dat ondersteund is bij de opmaak van het reclasseringsplan;11° met betrekking tot de opdracht van psychosociale begeleiding, vermeld in artikel 11, eerste lid, 16°, van het voormelde besluit: het aantal begeleidingsmodules waarbij de gedetineerde zelf rechtstreeks is betrokken;12° met betrekking tot de opdracht van psychosociale begeleiding, vermeld in artikel 11, eerste lid, 20° en 21°, van het voormelde besluit: a) het aantal beschikbare woongelegenheden gedurende het voorbije werkingsjaar en het totaal aantal nachten dat die woongelegenheden effectief bezet waren;b) de rationele bezetting van de woongelegenheden, vermeld in punt a), en het totaal aantal overnachtingen gedurende het voorbije werkingsjaar;13° met betrekking tot de opdracht van psychosociale begeleiding, vermeld in artikel 11, eerste lid, 22°, van het voormelde besluit: het aantal cliënten in een procedure collectieve schuldenregeling, opgesplitst naar begeleidingsmodule;14° met betrekking tot de opdracht van psychosociale begeleiding, vermeld in artikel 11, eerste lid, 25°, van het voormelde besluit: het aantal personen in begeleiding bij wie het voorbije werkingsjaar is gewerkt rond begeleidingsmodules of thematieken uit minimaal drie verschillende thematische clusters;15° met betrekking tot de geboden nazorg bij afgesloten begeleidingen: a) het aantal hulpverlenende cliëntcontacten in nazorg tijdens het werkingsjaar;b) voor de cliënten bij wie de nazorg tijdens het werkingsjaar is afgesloten: 1) de begeleidingsmodules die de cliënt aangeboden kreeg;2) het aantal cliënten bij wie de geformuleerde begeleidingsdoelstellingen bereikt blijven;3) de spreiding van het totaal aantal hulpverlenende cliëntcontacten binnen nazorg;4) de spreiding van de totale duur van de nazorg, uitgedrukt in aantal dagen;16° in het kader van de begeleidingsopdrachten, vermeld in artikel 11, eerste lid, 12° tot en met 25°, van het voormelde besluit bieden de centra algemeen welzijnswerk de volgende begeleidingsmodules aan: a) begeleiding preventie van uithuiszetting;b) woonbegeleiding ambulant;c) Housing First;d) woonbegeleiding met verblijf;e) crisisopvang;f) begeleiding persoonlijke problemen;g) begeleiding relatie- en gezinsproblemen;h) begeleiding opvoedingsproblemen;i) ouderschapsbegeleiding;j) ouderschapsbemiddeling (buiten officiële of feitelijke scheidingscontext);k) scheidingsbegeleiding;l) scheidingsbemiddeling;m) bezoekruimte;n) budgetbegeleiding;o) budgetbeheer;p) schuldbemiddeling;q) begeleiding dader- en plegerschap;r) begeleiding slachtofferschap;s) begeleiding intrafamilaal geweld: ambulant;t) begeleiding intrafamiliaal geweld: residentieel;u) begeleiding gedetineerden;v) begeleiding naastbestaanden gedetineerden;w) begeleiding ouder-kind contact tijdens detentie;x) begeleiding precair verblijf;y) intersectorale begeleiding instellingsverlaters. De rapportering over de indicatoren, vermeld in het eerste lid, 6°, wordt opgenomen in de jaarlijkse rapportering over de werking van 1712 in het 1712-jaarverslag.

In het eerste lid wordt verstaan onder spreiding: een opgave van het minimum, het maximum, het gemiddelde, de mediaan en de standaardafwijking.".

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2019.

Brussel, 9 mei 2019.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN


begin


Publicatie : 2019-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^