Ministerieel Besluit van 09 november 2012
gepubliceerd op 20 februari 2013

Ministerieel besluit tot goedkeuring van de statuten en het huishoudelijk reglement van de « Académie royale de Médecine de Belgique »

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2013029061
pub.
20/02/2013
prom.
09/11/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

9 NOVEMBER 2012. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van de statuten en het huishoudelijk reglement van de « Académie royale de Médecine de Belgique »


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het koninklijk besluit van 19 september 1841 tot instelling van een « Académie royale de Médecine »;

Gelet op de wet van 2 augustus 1924 houdende toekenning van de rechtspersoonlijkheid aan de Koninklijke Academie der Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, de Koninklijke Vlaamse Academie, de Koninklijke Academie voor Franse Taal en Letterkunde en de Koninklijke Academie van Geneeskunde;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juni 2008 tot goedkeuring van de statuten en het huishoudelijk reglement van de « Académie royale de Médecine de Belgique »;

Overwegende dat de « Académie royale de Médecine de Belgique » haar nieuwe statuten en nieuwe huishoudelijk reglement heeft aangenomen tijdens haar algemene vergadering van 26 mei 2012, Besluit :

Artikel 1.Goedgekeurd worden, zoals opgenomen als bijlage 1 bij dit besluit, de statuten van de « Académie royale de Médecine de Belgique ».

Art. 2.Goedgekeurd wordt, zoals opgenomen als bijlage 2 bij dit besluit, het huishoudelijk reglement van de « Académie royale de Médecine de Belgique ».

Art. 3.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juni 2008 tot goedkeuring van de statuten en het huishoudelijk reglement van de « Académie royale de Médecine de Belgique », wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 9 november 2012.

Mevr. F. LAANAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^