Ministerieel Besluit van 09 november 2015
gepubliceerd op 27 november 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende de vaststelling van het kiesmateriaal voor de telbureaus bij de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 13 december 2015 in Linkebeek

bron
vlaamse overheid
numac
2015036449
pub.
27/11/2015
prom.
09/11/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015036449

VLAAMSE OVERHEID

Kanselarij en Bestuur


9 NOVEMBER 2015. - Ministerieel besluit houdende de vaststelling van het kiesmateriaal voor de telbureaus bij de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 13 december 2015 in Linkebeek


DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING, Gelet op het Lokaal en Provinciaal Kies decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/07/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011035664 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openba sluiten, artikel 158;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/03/2012 pub. 15/05/2012 numac 2012035528 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de delegatie van sommige bevoegdheden inzake de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen, de stadsdistrictsraadsverkiezingen, de verkiezingen van de raad voor maatschappelijk welzijn en de provincieraadsverkiez sluiten houdende de delegatie van sommige bevoegdheden inzake de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen, de stadsdistrictsraadsverkiezingen, de verkiezingen van de raad voor maatschappelijk welzijn en de provincieraadsverkiezingen aan de Vlaamse minister, bevoegd voor de binnenlandse aangelegenheden, artikel 18 en 21;

Overwegende dat de gemeenteraad van Linkebeek op 26 oktober 2015 heeft beslist om een buitengewone gemeenteraadsverkiezing te houden op basis van artikel 218, § 1, 1°, van het Lokaal en Provinciaal Kies decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/07/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011035664 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openba sluiten, Besluit :

Artikel 1.Bij de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 13 december 2015 in Linkebeek bezorgt het college van burgemeester en schepenen van Linkebeek elk telbureau in zijn gemeente een exemplaar van de volgende enveloppen: 1° een enveloppe met de vermeldingen: "Tabel" en "Te verzegelen";2° een enveloppe met de vermeldingen: "Proces-verbaal van het telbureau en tweede exemplaar van de tabel" en "Te verzegelen";3° een enveloppe met de vermelding: "Aanstellingsbrieven van de getuigen";4° een enveloppe met de vermelding: "Enveloppe voor de voorzitter van het kantonhoofdbureau: formulier voor de betaling van het presentiegeld";5° een enveloppe met de vermeldingen: "Te verzegelen" en "Enveloppe voor de vrederechter.Deze enveloppe bevat: a) de lijst van de kandidaat-bijzitters die afwezig waren, met de bijbehorende bewijsstukken; b) de lijst van de kandidaat-bijzitters die te laat kwamen zonder wettige reden van verhindering."; 6° een enveloppe met de vermeldingen: "Betwiste stembiljetten - geldig verklaard" en "Te verzegelen";7° een enveloppe met de vermeldingen: "Betwiste stembiljetten - ongeldig verklaard" en "Te verzegelen";8° een enveloppe met de vermeldingen: "Blanco of ongeldige stembiljetten" en "Te verzegelen";9° een enveloppe per lijst met de vermeldingen: "Lijststemmen (categorie 1)" en "Te verzegelen";10° een enveloppe per lijst met de vermeldingen: "Naamstemmen of naam- en lijststemmen (categorie 2)" en "Te verzegelen".

Art. 2.Bij de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 13 december 2015 in Linkebeek bezorgt het college van burgemeester en schepenen van Linkebeek elk telbureau in zijn gemeente: 1° de ontvangstbewijzen die door de voorzitter van het telbureau aan de voorzitters van de stembureaus worden afgegeven, overeenkomstig formulier G57, opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd;2° een exemplaar van het proces-verbaal van het telbureau, met de instructies voor de voorzitter, zoals vastgesteld in formulier G61, opgenomen in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd;3° minstens twee exemplaren van de resultatentabel die door de voorzitter van het gemeentelijke hoofdbureau wordt opgesteld, vermeld in artikel 122, tweede lid, van het Lokaal en Provinciaal Kies decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/07/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011035664 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openba sluiten, zoals vastgelegd in formulier G62, opgenomen in bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd;4° formulier A49b, dat is de lijst van de kandidaat-bijzitters die afwezig waren of te laat kwamen zonder wettige reden van verhindering, opgenomen in bijlage 4, die bij dit besluit is gevoegd;5° formulier A44, namelijk het formulier om de betaling van de presentiegelden aan te vragen.

Art. 3.Bij de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 13 december 2015 in Linkebeek stelt het college van burgemeester en schepenen van Linkebeek aan de telbureaus het nodige kantoormateriaal ter beschikking.

Brussel, 9 november 2015 De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Liesbeth HOMANS

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 9 november 2015 houdende de vaststelling van het kiesmaterieel voor de telbureaus bij de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 13 december 2015 in Linkebeek.

Brussel, 9 november 2015.

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Liesbeth HOMANS


begin


Publicatie : 2015-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^